Yazdır Paylaş

İHALE DETAYI 2019/444007

İhale No: 2019/444007
İhale Adı 2400 Tonluk Presin İç Kovan, Kalıp Hamil Başı, Kaması ve Kama Yatağı
 • İhale No 2019/444007
 • Şehir Kırıkkale
 • İhale Tarihi 02.10.2019 15:00
 • Eklenme Tarihi 17.09.2019 02:34
 • Telefon 3182243010 -
 • E-Posta pirincticaret@mkek.gov.tr
 • Tür Mal
 • Kapsam İstisna
 • Usül 4734 / 3
 • İhale Yeri Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) Pirinç Fabrikası Müdürlüğü
 • İşin Yeri Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) Pirinç Fabrikası Müdürlüğü / KIRIKKALE
 • Kurum Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü Mke Pirinç Fabrikası Müdürlüğü - Ticaret Müdürlüğü
 • Üst İdare Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu
 • En Üst İdare Kitler
 • İlan Şekli İhale İlanı Yayımlanmış/İlansız, Katılıma Açık
İhale Adı 2400 Tonluk Presin İç Kovan, Kalıp Hamil Başı, Kaması ve Kama Yatağı
2400 TONLUK PRESİN İÇ KOVAN, KALIP HAMİL BAŞI, KAMASI VE KAMA YATAĞI SATIN ALINACAKTIR
MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MKE PİRİNÇ FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ-TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Kayıt Numarası:2019/444007
İşin Adı : 2400 Tonluk Presin İç Kovan, Kalıp Hamil Başı, Kaması Ve Kama Yatağı
İhale Türü - Usulü : Mal Alımı - Açık İhale Usulü
1 - İdarenin
a) Adresi:Bahçelievler Mah. Ahılı Cad. No:63 A 71300
b) Telefon ve faks numarası:3182243010 - 3182560728
c) Elektronik posta adresi:pirincticaret@mkek.gov.tr
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının
görülebileceği internet adresi
:www.mkek.gov.tr
2 - İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı:6 Adet Malzeme (2 adet Kalıp Hamil Başı, 2 adet Pres İç Kovanı, 1 Adet Presin Kaması ve 1 Adet Presin Kama Yatağı)
b) Teslim [yeri / yerleri] :Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) Pirinç Fabrikası Müdürlüğü / KIRIKKALE
c) Teslim [tarihi / tarihleri]:Sözleşme imzalanmasını müteakip 90 gün içerisinde teslim edilecektir.
3- İhalenin / Ön Yeterlik /
Yeterlik Değerlendirmesinin
:
a) Yapılacağı yer:Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) Pirinç Fabrikası Müdürlüğü
b) Tarihi ve saati:02.10.2019 - 15:00
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,
4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz,
4.1.6. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,
5- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
6- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
6.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 (Yüz) Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.
6.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
7-Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) Pirinç Fabrikası Müdürlüğü Ticaret Müdürlüğü 63 No’lu oda adresine verilebileceği gibi, PTT Kargo vb. vasıtasıyla da gönderilebilir.
8- İstekliler tekliflerini malzemenin miktarı ile  teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. 

Bu İhalede işin tamamı için teklif verilecektir.

İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle teklif edilen birim fiyatların ihale konusu mal miktarı ile çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Teklifler  Türk Lirası (TL) vüzerinden verilecektir. 
9-İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
10- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
11- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
12- MKE Pirinç Fabrikası Müdürlüğü Bu ihalede Kamu İhale Kanunu 3. madde (g) bendi gereğince ceza ve ihalelere katılmaktan yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı kamu ihale kanununa ve 4735 sayılı kamu ihale sözleşmeleri kanununa tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.

< GERİ DÖN