Yazdır Paylaş

İHALE DETAYI 2019/437658

İhale No: 2019/437658
İhale Adı 2000000 Adet M9 Mayon Alımı
 • İhale No 2019/437658
 • Şehir Ankara
 • İhale Tarihi 03.10.2019 10:00
 • Eklenme Tarihi 12.09.2019 02:35
 • Telefon 3122110162 -
 • E-Posta mkefisek@mkek.gov.tr
 • Tür Mal
 • Kapsam İstisna
 • Usül 4734 / 3
 • İhale Yeri İdarenin adresindeki - Mustafa Akıncı Eğitim Salonu
 • İşin Yeri İdarenin adresindeki Malzeme Ambarı
 • Kurum Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü Mke Gazi Fişek Fabrikası Müdürlüğü - Ticaret Müdürlüğü
 • Üst İdare Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu
 • En Üst İdare Kitler
 • İlan Şekli İhale İlanı Yayımlanmış/İlansız, Katılıma Açık
İhale Adı 2000000 Adet M9 Mayon Alımı
M9 MAYON SATIN ALINACAKTIR
MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MKE GAZİ FİŞEK FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ-TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Kayıt Numarası:2019/437658
İşin Adı : 2000000 Adet M9 Mayon Alımı
İhale Türü - Usulü : Mal Alımı - Açık İhale Usulü
1 - İdarenin
a) Adresi:A.O.Ç. BAHÇEKAPI MAH. GÜVERCİNLİK CAD. NO:2 06797 ETİMESGUT/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası:3122110162 - 3122110042
c) Elektronik posta adresi:mkefisek@mkek.gov.tr
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının
görülebileceği internet adresi
:www.mkek.gov.tr
2 - İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı:Teknik Şartnameye göre 2.000.000 Adet M9 Mayon Alımı
b) Teslim [yeri / yerleri] :İdarenin adresindeki Malzeme Ambarı
c) Teslim [tarihi / tarihleri]:Sözleşmenin imzalanmasını müteakip işe başlanacaktır. 45 (kırkbeş) takvim günü olan 4 (dört) partide, her parti 500.000 adet olmak üzere toplam 180 (yüzseksen) takvim gününde 2.000.000 adet olacak şekilde teslim edilecektir.
3- İhalenin / Ön Yeterlik /
Yeterlik Değerlendirmesinin
:
a) Yapılacağı yer:İdarenin adresindeki - Mustafa Akıncı Eğitim Salonu
b) Tarihi ve saati:03.10.2019 - 10:00
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

4.1- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi;

Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve / veya Sanayi Odasından yada ilgili Meslek Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin  noter tasdikli imza sirküleri.

c) Şekli ve içeriği bu alım işine ait İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. (İhale dokümanı eki, Standart Form KİK015.3/M ve eki Fiyat Cetveli)

ç) Şekli ve içeriği bu alım işine ait İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

d) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

e) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen İş ortaklığı beyannamesi. (İhale dokümanı eki, Standart Form KİK023.0/M)

f) Numune: İhaleye katılacak firmalar teklifleri ile birlikte 500 (beşyüz) adet M9 numune mayon teslim edeceklerdir.

Numuneler son teklif verme saatine kadar Fabrikamıza teslim edilmiş olacaktır. Son teklif verme saatine kadar verilmeyen numuneler daha sonra tamamlattırılmayacaktır.

Teslim edilen numuneler alım konusu malzemenin Teknik Şartnamesine uygunluğu Fabrikamız tarafından test edilecektir.

Teklifi ile birlikte numune teslim etmeyen veya yapılacak testlerde numunesi uygun bulunmayan isteklilerin teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır.

İstekliler numuneleri uygun bulunsun veya bulunmasın idareden hiçbir surette numune bedeli talep edemeyecektir.

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, iş ortaklığını oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin 4. maddenin (a) ve (b)  bentlerinde istenilen belgeleri ayrı ayrı sunmaları zorunludur.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamazlar.

7. İhale dokümanı, İdarenin adresindeki Ticaret Müdürlüğü Satın Alma Servisinde görülebilir ve 100,00.-TL (YüzTL) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8. Teklifler, 03 Ekim 2019 Perşembe günü, saat  10:00’a kadar İdarenin adresindeki Ticaret Müdürlüğü Satın Alma Servisi’ne verilebileceği gibi, PTT, özel kargo, vb., vasıtalarla da gönderilebilir. Bu vasıtalarla gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar alım organlarına ulaşması şarttır.

9. Başvuru dosyası idareye verildikten sonra, son müracaat tarihinden önce bile olsa, dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

10. İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle teklif edilen birim fiyat ve miktarın çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşmesi imzalanacaktır.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim günü olacaktır.

13. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler

14. Bu İhale, ceza ve ihalelere katılmaktan yasaklanmaya ilişkin hükümler hariç, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine tabi olmayıp, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu’nun Satın Alma ve İhale Yönetmeliği esaslarına göre yapılacak olup, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.

< GERİ DÖN