Yazdır Paylaş

İHALE DETAYI 2019/402591

İhale No: 2019/402591
İhale Adı C - 4 Plastik Patlayıcı Madde
 • İhale No 2019/402591
 • Şehir Ankara
 • İhale Tarihi 24.09.2019 15:00
 • Eklenme Tarihi 02.09.2019 02:51
 • Telefon 0312 462 39 36
 • E-Posta
 • Tür Mal
 • Kapsam İstisna
 • Usül 4734 / 3
 • İhale Yeri E.G.M. İkmal ve Bakım Daire Başkanlığı Ayrancı Mah. Dikmen Cad. No:11 O Blok 2.Kat İhale Salonu (Oda No:19) Çankaya / ANKARA
 • İşin Yeri Söz konusu patlayıcı maddelerin 5.000 (beşbin) Kilogramı Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Dairesi Başkanlığı Gölbaşı / ANKARA adresine, 9.600 (dokuzbinaltıyüz) Kilogramı ise Özel Harekat Başkanlığı Gölbaşı / ANKARA adresine teslim edilecektir.
 • Kurum İkmal Bakım Daire Başkanlığı İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü
 • Üst İdare Emniyet Genel Müdürlüğü
 • En Üst İdare İçişleri Bakanlığı
 • İlan Şekli İhale İlanı Yayımlanmış/İlansız, Katılıma Açık
İhale Adı C - 4 Plastik Patlayıcı Madde
C-4 PLASTİK PATLAYICI MADDE SATIN ALINACAKTIR
İKMAL BAKIM DAİRE BAŞKANLIĞI İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Kayıt Numarası:2019/402591
İşin Adı : C-4 Plastik Patlayıcı Madde
İhale Türü - Usulü : Mal Alımı - Açık İhale Usulü
1 - İdarenin
a) Adresi:E.G.M. İkmal ve Bakım Daire Başkanlığı – Ayrancı Mah. Dikmen Caddesi No:11 06100 Çankaya / ANKARA
b) Telefon ve faks numarası:0312 462 39 36 – 0312 462 39 39
c) Elektronik posta adresi:---
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının
görülebileceği internet adresi
:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2 - İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı:Mal Alımı /C-4 Plastik Patlayıcı Madde / 14.600 Kilogram
b) Teslim [yeri / yerleri] :Söz konusu patlayıcı maddelerin 5.000 (beşbin) Kilogramı Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Dairesi Başkanlığı Gölbaşı / ANKARA adresine, 9.600 (dokuzbinaltıyüz) Kilogramı ise Özel Harekat Başkanlığı Gölbaşı / ANKARA adresine teslim edilecektir.
c) Teslim [tarihi / tarihleri]:Söz konusu patlayıcı maddeler 210 (ikiyüzon) takvim günü içerisinde tek parti halinde teslim edilecektir.
3- İhalenin / Ön Yeterlik /
Yeterlik Değerlendirmesinin
:
a) Yapılacağı yer:E.G.M. İkmal ve Bakım Daire Başkanlığı Ayrancı Mah. Dikmen Cad. No:11 O Blok 2.Kat İhale Salonu (Oda No:19) Çankaya / ANKARA
b) Tarihi ve saati:24.09.2019 - 15:00
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

4.1. Bu alım 4734 sayılı Kanunun 3. maddesinin (b) bendine istinaden çıkarılan 13/02/2019 tarihli ve 758 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen usul ve esasların 13. Maddesinin (a) bendine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye katılma şartları,  istenilen belgeler ve yeterlilik Kriterleri ile ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

4.1.1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.2. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.4. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İhaleye üretici ve / veya üretici adına yetkili satıcılar / yetkili temsilciler teklif verebilecektir.

             a)İstekli üretici ise üretici olduğunu gösteren belge veya belgeler.

             b)İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler.

            İstekliler, yukarıda belirtilen durumlardan kendilerine uygun belgeyi teklif dosyasında sunacaktır.

4.3.2. Alıma konu malların 5201 Sayılı Kanun Gereğince kontrole tabi liste kapsamında bulunması ve üretimin yurt içinde yapılması halinde ilgili mevzuat uyarınca yetkili bakanlık veya kuruluşça verilen üretim/işletim izni (müsaadesi) belgesi sunulacaktır.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyat görüşmesi sonucunda sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale, yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında   % 15 (yüzdeonbeş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde ve EKAP üzerinden görülebilir ve 30 TRY (Türk Lirası) karşılığı Emniyet Genel Müdürlüğü İkmal ve Bakım Daire Başkanlığı 2 Nolu Satın Alma Şube Müdürlüğü, Dikmen Cad. No:11 O Blok 2. Kat Çankaya /ANKARA adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar E.G.M. İkmal ve Bakım Dairesi Başkanlığı 2 Nolu Satınalma Şube Müdürlüğü Oda No:26 Ayrancı Mah. Dikmen Cad. No:11 O Blok 2. Kat Çankaya / ANKARA adresine elden teslim edilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim günüdür.

13. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

14. İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesinde idare serbesttir. İhalenin iptal edilmesi nedeni ile istekliler idareden herhangi bir hak talebinde bulunamazlar.

< GERİ DÖN