Yazdır Paylaş

İHALE DETAYI 2019/397826

İhale No: 2019/397826
İhale Adı 200000 Kg Şekillendirilmiş Katı Tnt
 • İhale No 2019/397826
 • Şehir Ankara
 • İhale Tarihi 26.09.2019 14:00
 • Eklenme Tarihi 22.08.2019 02:41
 • Telefon 3122961130
 • E-Posta
 • Tür Mal
 • Kapsam İstisna
 • Usül 4734 / 3
 • İhale Yeri Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) Genel Müdürlüğü İkmal Dairesi Başkanlığı Dögol Caddesi No: 2 Kat: 4 06565 Anadolu (Tandoğan) Meydanı - ANKARA
 • İşin Yeri Teslim Edileceği Yer: -Yabancı istekliler tekliflerini teslim yerini belirtmek koşuluyla INCOTERMS 2010’a göre FOB STOWED (.............. Deniz Limanı), CFR (Derince Limanı/Kocaeli), CPT (Ankara – Karayolu ile) ve/veya DAP (MKE Mühimmat Fabrikası Müdürlüğü/Kırıkkale) teslim şekillerinde vereceklerdir. -Yerli istekliler tekliflerini MKE Mühimmat Fabrikası Müdürlüğü – Kırıkkale / TÜRKİYE teslim esasına göre vereceklerdir.
 • Kurum Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü İkmal Dairesi Başkanlığı
 • Üst İdare Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu
 • En Üst İdare Kitler
 • İlan Şekli İhale İlanı Yayımlanmış/İlansız, Katılıma Açık
İhale Adı 200000 Kg Şekillendirilmiş Katı Tnt
ŞEKİLLENDİRİLMİŞ KATI TNT SATIN ALINACAKTIR
MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İhale Kayıt Numarası:2019/397826
İşin Adı : 200000 Kg Şekillendirilmiş Katı Tnt
İhale Türü - Usulü : Mal Alımı - Açık İhale Usulü
1 - İdarenin
a) Adresi:Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) Genel Müdürlüğü İkmal Dairesi Başkanlığı Dögol Caddesi No: 2 Kat: 4 06565 Anadolu (Tandoğan) Meydanı - ANKARA
b) Telefon ve faks numarası:3122961130 - 3122961691
c) Elektronik posta adresi:mkekikm@mkek.gov.tr
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının
görülebileceği internet adresi
:www.mkek.gov.tr
2 - İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı:200.000 Kg. ŞEKİLLENDİRİLMİŞ KATI TNT
b) Teslim [yeri / yerleri] :Teslim Edileceği Yer: -Yabancı istekliler tekliflerini teslim yerini belirtmek koşuluyla INCOTERMS 2010’a göre FOB STOWED (.............. Deniz Limanı), CFR (Derince Limanı/Kocaeli), CPT (Ankara – Karayolu ile) ve/veya DAP (MKE Mühimmat Fabrikası Müdürlüğü/Kırıkkale) teslim şekillerinde vereceklerdir. -Yerli istekliler tekliflerini MKE Mühimmat Fabrikası Müdürlüğü – Kırıkkale / TÜRKİYE teslim esasına göre vereceklerdir.
c) Teslim [tarihi / tarihleri]:Malzeme aşağıda belirtilen Teslim Programı’na uygun olarak teslim edilecektir; - 1. parti teslimat (32.000 Kg.) – Sözleşmenin yürürülüğünü müteakip 120 (yüz yirmi) gün sonra. - 2. parti teslimat (32.000 Kg.) – 1. parti teslimat tarihinden 1 (bir) ay sonra. - 3. parti teslimat (32.000 Kg.) – 2. parti teslimat tarihinden 1 (bir) ay sonra. - 4. parti teslimat (32.000 Kg.) – 3. parti teslimat tarihinden 1 (bir) ay sonra. - 5. parti teslimat (32.000 Kg.) – 4. parti teslimat tarihinden 1 (bir) ay sonra. - 6. parti teslimat (40.000 Kg.) – 5. parti teslimat tarihinden 1 (bir) ay sonra.
3- İhalenin / Ön Yeterlik /
Yeterlik Değerlendirmesinin
:
a) Yapılacağı yer:Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) Genel Müdürlüğü İkmal Dairesi Başkanlığı Dögol Caddesi No: 2 Kat: 4 06565 Anadolu (Tandoğan) Meydanı - ANKARA
b) Tarihi ve saati:26.09.2019 - 14:00
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

a) İdari Şartnamemizin 8. maddesinde sayılanlar doğrudan ve dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

b) İstekliler teklifleri ile birlikte İdari Şartnamemizin 6. maddesinde belirtilen belgeleri verecektir.

Teklif mektubu ve Geçici Teminat dışındaki diğer belgelerin noksan olması veya bu belgelerde önemsiz bilgi noksanlığı bulunması halinde, idarece belirlenen süre içerisinde isteklilerden noksan belge ve/veya bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede noksan belge ve / veya bilgileri tamamlamayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatı irat kaydedilir.

c) İdari Şartnamemizin  21.1.3 ve 29.2.2 maddelerinde belirtildiği üzere; teklif zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve İdarenin açık adresi ya da İhale Kayıt Numarası (İKN) yazılacak, zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanacak ve mühürlenecektir. Bu hususlara uygun olmayan zarflar, bir tutanak ile belirlenip değerlendirmeye alınmayarak zarfın ön ve arka yüzünün fotokopisi çekilip ve ihale işlem dosyasına konulmasından sonra aslı istekliye iade edilir.

Diğer Şartlar:

a) Teslim Edileceği Yer:

-Yabancı istekliler tekliflerini teslim yerini belirtmek koşuluyla INCOTERMS 2010’a göre FOB STOWED (.............. Deniz Limanı), CFR (Derince Limanı/Kocaeli), CPT (Ankara – Karayolu ile) ve/veya DAP (MKE Mühimmat Fabrikası Müdürlüğü/Kırıkkale) teslim şekillerinde vereceklerdir.

-Yerli istekliler tekliflerini MKE Mühimmat Fabrikası Müdürlüğü – Kırıkkale / TÜRKİYE teslim esasına göre vereceklerdir.

b) İhale dokümanının satın alınabileceği yerler:

- İhale döküman bedeli, MKE Gn.Md. Mali İşler Dai.Bşk. B Blok 2. kat Merkez Muh.Md. Veznesine saat 16.30’a kadar yatırılacak olup, alınacak makbuz karşılığında ihale dökümanı MKE Gn.Md..İkmal Dairesi Başkanlığı 4. Kat 409 no.lu odadan alınacaktır.

- MKE Kurumu Pazarlama Şube Müdürlüğü, Ömer Avni Mahallesi, İnönü Caddesi, No.44, Taksim /  İSTANBUL

-  İhale dokümanı satış bedeli: 50,00 TL (KDV Dahil)

- Yurt dışı firmalara veya yabancı elçilik, konsolosluk ve ataşeliklere ve yurt içinde kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen ihale dokümanı için bedel talep edilmemektedir.

c) Tekliflerin İhale saatine kadar nereye verileceği:

- Teklifler 26.09.2019 - Saat  14:00’e kadar MKE Kurumu Genel Müdürlüğü İkmal Daire Başkanlığı Haberleşme Servisi 4.kat 412 no.lu odaya verilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta, özel kargo ve benzeri vasıtalarla da MKE Kurumu Genel Müdürlüğü İkmal Dairesi Başkanlığı Haberleşme Servisi 4.kat 412 no.lu oda 06560 Anadolu Meydanı-Ankara adresine gönderilebilir. İhale saatine  kadar  idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

ç) Yerli malı teklif eden istekliler lehine %15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

d) İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda Geçici Teminat vereceklerdir. Geçici teminat tutarı; teklif edilen teslim şekillerinden en yüksek bedelli teklifi  karşılayacak şekilde verilecektir. Geçici teminatın nakit olarak yatırılması halinde tüm banka masrafları dikkate alınarak hesabımıza yatırılan net tutar teklif edilen bedelin %3’ ünden  az olmayacaktır. 

e) İhale üzerinde kalan istekliden sözleşme bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle %10 oranında Kesin Teminat alınacaktır.

f) Teklifler ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günü geçerli olacaktır.

g) İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

ğ) Söz konusu ihale Ceza ve Yasaklara ilişkin hükümler hariç, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, Kurumumuzca çıkarılan Satın Alma ve İhale Yönetmeliği hükümlerine göre yapılacaktır. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine vermekte serbesttir.

Not:

LÜTFEN DİKKAT! İhale konusu malzemeye ait Teknik Şartnameyi talep eden firmalar Kurumumuz internet sitesinde (www.mkek.gov.tr) yer alan Gizlilik Anlaşmasının her bir sayfasını imza ve kaşeleyip aslını İhale Dokümanında belirtilen Kurumumuz İkmal Dairesi Başkanlığı adresine gönderecek ya da elden teslim edeceklerdir.

Gizlilik Anlaşması ile birlikte ayrıca; firmanın Gizlilik Anlaşmasını imzalamış personeline ait;

- Noter onaylı veya elektronik ortamda alınmış imza beyannamesi veya imza sirküleri,

- Firma adına sözleşme imzalamaya yetkili olduğunu gösterir yetki belgesi/vekaletname,

asılları ile birer nüsha suretleri Kurumumuza sunulacaktır.

Gizlilik Anlaşması ve yukarıda ifade edilen diğer belgeler Kurumumuza ulaştığı zaman söz konusu Teknik Şartname ve eğer varsa ekleri (Teknik Resimler vb.) ya posta yoluyla firma adresine gönderilecek ya da firma temsilcisine elden teslim edilecektir. Ayrıca, Teknik Şartname ile birlikte Kurumumuza gönderilen firma personeline ait belge asılları da iade edilecektir.

Gizlilik anlaşmasını Kurumumuzda imzalamak isteyen firma yetkililerinin bahse konu belge asılları ve suretleri (imza sirküleri, yetki belgesi vb.) ile firma kaşelerini yanlarında getirmeleri önemle rica olunur.  

< GERİ DÖN