Yazdır Paylaş

İHALE DETAYI 2019/379755

İhale No: 2019/379755
DİKKAT!

Bu ihale için 6 sonuç var!

İNCELE
İhale Adı Doğu Anadolu Temiz Hava Merkezi Müdürlüğü Hava Kalitesi İzleme İstasyonları Cihaz, Etüv, Yedek Parça ve Sarf Malzeme Alım İşi
 • İhale No 2019/379755
 • Şehir Erzurum
 • İhale Tarihi 17.09.2019 10:30
 • Eklenme Tarihi 19.08.2019 02:59
 • Telefon 4422370716
 • E-Posta
 • Tür Mal
 • Kapsam 4734 Kapsamında
 • Usül Açık
 • İhale Yeri Lalapaşa Mahallesi Hastaneler Caddesi No:41 Yakutiye / ERZURUM
 • İşin Yeri Doğu Anadolu Temiz Hava Merkezi Müdürlüğü / ERZURUM
 • Kurum Doğu Anadolu Temiz Hava Merkezi Müdürlüğü Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
 • Üst İdare Bakan Yardımcılıkları
 • En Üst İdare Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
 • İlan Şekli Sonuç İlanı Yayımlanmış
İhale Adı Doğu Anadolu Temiz Hava Merkezi Müdürlüğü Hava Kalitesi İzleme İstasyonları Cihaz, Etüv, Yedek Parça ve Sarf Malzeme Alım İşi
CİHAZ, ETÜV, YEDEK PARÇA VE SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR
DOĞU ANADOLU TEMİZ HAVA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

Doğu Anadolu Temiz Hava Merkezi Müdürlüğü Hava Kalitesi İzleme İstasyonları Cihaz, Etüv, Yedek Parça ve Sarf Malzeme Alım İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası:2019/379755
1-İdarenin
a) Adresi:Lalapaşa Mahallesi Hastaneler Caddesi 41 25100 Gez Mah. YAKUTİYE/ERZURUM
b) Telefon ve faks numarası:4422370716 - 4422370719
c) Elektronik Posta Adresi:resul.cinicioglu@csb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
Doğu Anadolu Temiz Hava Merkezi Müdürlüğüne ait 27 Adet Hava Kalitesi İzleme İstasyonlarının bakım ve onarımlarında kullanılmak üzere sarf ve yedek parça, etüv ile ikame cihaz alımı (24. Kısımdan oluşan)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri :Doğu Anadolu Temiz Hava Merkezi Müdürlüğü / ERZURUM
c) Teslim tarihi:Sözleşme imzalanmasından itibaren 90 (Doksan) takvim günü

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer:Lalapaşa Mahallesi Hastaneler Caddesi No:41 Yakutiye / ERZURUM
b) Tarihi ve saati:17.09.2019 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler
Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi kredisini veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu,
Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.
4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,
b) Mal satışları ile ilgili ciro tutarını gösteren belgeler,
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.
Bu belgelerdeki tutarların, toplam ciro için, isteklinin teklif edeceği bedelin % 25 inden, mal satışları ile ilgili cironun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayan istekliler, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

Teknik Şartnamede belirtilen garanti hükümleri dikkate alınacaktır.

4.3.3.
4.3.3.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:

Cihazların Teknik Şartnamede belirtilen TSE standart metotlarında tanımlı ölçüm aralığı ve teknik özelliklere uygunluğunu gösteren Tip Onay Belgesi bulunacaktır.

4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

Yüklenici, cihazların kullanım kılavuzunun Orijinal dilinde İngilizce ve Türkçe çevirilerini, cihazların çalışma prensipleri, teknik özelliklerini içeren kitapçık ve dokümanları sözleşme imzalanmasına müteakip 10 (On) iş günü içerisinde Muayene ve Kabul Komisyonuna sunacaktır.

Yüklenici, cihazın imalat, üretim, sevkiyat, gümrük, kurulum sürecini genel hatları ile gösteren Termin Planını sözleşme imzalandıktan sonra 10 (On) iş günü içerisinde İdareye sunacaktır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Kamu veya özel sektörde gerçekleştirilmiş olan emisyon ve imisyon ölçüm cihazları ile bu cihazların yedek parça ve sarf malzmeleri satışı benzer iş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Doğu Anadolu Temiz Hava Merkezi Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İhale Adı Doğu Anadolu Temiz Hava Merkezi Müdürlüğü Hava Kalitesi İzleme İstasyonları Cihaz, Etüv, Yedek Parça ve Sarf Malzeme Alım İşi
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1. KISIM (1. Kısım (HKİİ'lerde bulunan Bam 1020 PM10 Cihazları için Yedek Parça Alımı))
1 Bam 1020 PM10 Analizörü Gast Pompa Bakım Kiti adet 10
2 Bam 1020 PM10 Analizörü Nozzle (Komple takım şekide olacak) adet 3
3 Bam 1020 PM10 Analizörü Nozzle Bakım Kiti (Rebuilt Kit, with parts and tools) adet 5
4 Bam 1020 PM10 Analizörü Oransal Valf (Automatic Flow Controller) adet 2
5 Bam 1020 PM10 Analizörü Oransal Valf (Automatic Flow Controller) adet 2
6 Bam 1020 PM10 Analizörü Filtre sıcaklık ve nem sensör kiti (Filter Temperature and RH Sensor Kit) adet 1
7 Bam 1020 PM10 Analizörü Güç Kaynağı (Power Supply, 230 VAC, 50 Hz ) adet 2
8 Bam 1020 PM10 Analizörü Vakum Pompa 220-240 Volt 50-60 Hz 10 psi/0.69 bar adet 1
9 Bam 1020 PM10 Analizörü Conta(O- Ring Nozzle) adet 10
10 Bam 1020 PM10 Analizörü Yay (Nozzle yay ) adet 10
11 Bam 1020 PM10 Analizörü Motor with gear box 4 rpm adet 1
12 Bam 1020 PM10 Analizörü Motor with gear box 10 rpm adet 1
13 Bam 1020 PM10 Analizörü Mass Flow sensor adet 2
14 Bam 1020 PM10 Analizörü İşlemci Devre Kartı (Circuit Board, CPU ) adet 1
15 Bam 1020 PM10 Analizörü LCD Display adet 1
16 Bam 1020 PM10 Analizörü Arayüz Devre Kartı (Circuit Board, Interface) adet 1
2. KISIM (2. Kısım (HKİİ'lerde bulunan Thermo Marka Cihazları için Yedek Parça Alımı))
1 Thermo 5014 İ PM10 Analizörü Grid Membran adet 6
2 Thermo 5014 İ PM10 Analizörü Pressure Board Assembly adet 6
3 Thermo 5014 İ PM10 Analizörü Oransal Valf Kiti (Propotinal Valve) adet 6
4 Thermo 5014 İ PM10 Analizörü Pompa Bakım Kiti (Pump rebuild kit) adet 6
5 Thermo 5014 İ PM10 Analizörü Yükselteç Kartı (Preamp Board) adet 5
6 Thermo 5014 İ PM10 Analizörü Toz Dedektör adet 5
7 Thermo 5014 İ PM10 Analizörü Rear Flow Assembly adet 3
8 Thermo 5014 İ PM10 Analizörü Nem Sıcaklık Sensörü (R-Temperature Assembly ) adet 1
9 Thermo 5014 İ PM10 Analizörü Heater Tube Assembly adet 7
10 Thermo 5014 İ PM10 Analizörü İşlemci Kartı (Processor Board) adet 2
11 Thermo 5014 İ PM10 Analizörü Ölçüm Arayüz Kartı (Measurement İnterface Board) adet 2
12 Thermo 5014 İ PM10 Analizörü Dedektör Okuyucu Kartı (Photo Interrupt Board Assembly) adet 4
13 Thermo 43 İ SO2 Analizörü PMT Base adet 4
14 Thermo 43 İ SO2 Analizörü UV Lamba Soketi adet 2
15 Thermo 43 İ SO2 Analizörü Capillary, 0.013-inch ID (~0.5 LPM flow rate standard) adet 3
16 Thermo 43 İ SO2 Analizörü Measurement Interface Board adet 1
17 Thermo 43 İ SO2 Analizörü Input Board adet 3
18 Thermo 43 İ SO2 Analizörü PMT High Voltage Power Supply (42i - 43i) adet 2
19 Thermo 43 İ SO2 Analizörü Pompa Bakım Kiti (Pump Repair Kit) adet 10
20 Thermo 43 İ SO2 Analizörü Processor Board 43İ adet 1
21 Thermo 43 İ SO2 Analizörü Flow Sensor Sample (Assembly Flow Transducer Bypass Option) adet 2
22 Thermo 43 İ SO2 Analizörü Pressure Transducer adet 2
23 Thermo 43 İ SO2 Analizörü Pump KNF 110 V AC with Plate, Fitting &Pumper adet 2
24 Thermo 43 İ SO2 Analizörü Photomultiplier Tube adet 1
25 Thermo 43 İ SO2 Analizörü Flash Intensity Assy adet 2
26 Thermo 43 İ SO2 Analizörü Lamp UV Source adet 3
27 Thermo 43 İ SO2 Analizörü Kicker Assembly adet 1
28 Thermo 43 İ SO2 Analizörü Socket Assembly , UV Lamp (43A/H Trigger Pack) adet 1
29 Thermo 43 İ SO2 Analizörü Fan 24V DC adet 5
30 Thermo 42 İ NOx Analizörü Keypad (Front Panel Pushbotton Board) adet 4
31 Thermo 42 İ NOx Analizörü Capillary 0.015-inch (Purple) adet 5
32 Thermo 42 İ NOx Analizörü Thermo Soğutucu Ünite (Cooler Assembly) adet 6
33 Thermo 42 İ NOx Analizörü Power Supply 24 V DC adet 3
34 Thermo 42 İ NOx Analizörü Measurement Interface Board adet 1
35 Thermo 42 İ NOx Analizörü Input Board adet 2
36 Thermo 42 İ NOx Analizörü Fan 24 VDC adet 5
37 Thermo 42 İ NOx Analizörü Pump 110 VAC W/Rate and Fitting adet 2
38 Thermo 42 İ NOx Analizörü Silica Scrubber Assembly adet 3
39 Thermo 42 İ NOx Analizörü Flow Sensor Sample adet 2
40 Thermo 42 İ NOx Analizörü Pressure Transducer adet 2
41 Thermo 42 İ NOx Analizörü PMT High Voltage Power Supply (42i - 43i) adet 3
42 Thermo 42 İ NOx Analizörü Selenoid Valves adet 2
43 Thermo 42 İ NOx Analizörü Ozonatör Transformatörü adet 5
44 Thermo 42 İ NOx Analizörü Flow Switch adet 1
45 Thermo 42 İ NOx Analizörü Transformatör 100 V-AC adet 4
46 Thermo 42 İ NOx Analizörü Pompa Bakım Kiti adet 15
47 Thermo 42 İ NOx Analizörü Ozon Killer (Assembly, Low Temperture Moly Convertes) adet 5
48 Thermo 42 İ NOx Analizörü Ozonatör adet 10
49 Thermo 42 İ NOx Analizörü Converter Cartridge, Moly (W/Fittings) adet 1
50 Thermo 42 İ NOx Analizörü PMT 42 Series adet 1
51 Thermo 42 İ NOx Analizörü Reaction Chamber (Coolerside) adet 4
52 Thermo 42 İ NOx Analizörü Reaction Chamber (Converter side) adet 4
53 Thermo 42 İ NOx Analizörü 42i İşlemci Kart (Processor Board) adet 3
54 Thermo 48 İ CO Analizörü Selenoid Vana (Selenoid Valves) adet 1
55 Thermo 48 İ CO Analizörü Measurement İnterface Board adet 1
56 Thermo 48 İ CO Analizörü Flow Transducer adet 1
57 Thermo 48 İ CO Analizörü Pressure Transducer adet 1
58 Thermo 48 İ CO Analizörü Optic Switch 48 i Std adet 2
59 Thermo 48 İ CO Analizörü Motor Assembly W/Cable adet 1
60 Thermo 48 İ CO Analizörü Capillary 18 MİL L. (Blue/Purple) adet 2
61 Thermo 48 İ CO Analizörü Sıfır Hava Tutucu adet 1
62 Thermo 48 İ CO Analizörü IR Kaynağı (IR Source) adet 3
63 Thermo 48 İ CO Analizörü İşlemci Kartı adet 1
64 Thermo 48 İ CO Analizörü Pompa Bakım Kiti adet 5
65 Thermo 48 İ CO Analizörü Thermo Fan adet 2
66 Thermo 49 İ O3 Analizörü Arayüz Kartı (Measurement Interface Board) adet 1
67 Thermo 49 İ O3 Analizörü Ozonatör Kartı (Ozonator Power Supply Board) adet 1
68 Thermo 49 İ O3 Analizörü Numune/Referans Selenoid Vanası (Sample/Reference Selenoid Valve) adet 2
69 Thermo 49 İ O3 Analizörü Ozonatör (Ozonator Assembly) adet 1
70 Thermo 49 İ O3 Analizörü Fotometre (Photometer Board) adet 1
71 Thermo 49 İ O3 Analizörü Ozon Temizleyicisi (Scrubber Ozone ) adet 2
72 Thermo 49 İ O3 Analizörü Fotometre Lambası (Photometer Lamp) adet 2
73 Thermo 49 İ O3 Analizörü Dedektör (Dedector Assembly) adet 10
74 Thermo 49 İ O3 Analizörü İşlemci Kartı (Processor Board) adet 2
75 Thermo 49 İ O3 Analizörü Dedektör Fotodiot (Photo-Diode For Dedector) PN:8592 adet 2
76 Thermo 49 İ O3 Analizörü Ozonatör Lambası (Ozonator Lamp) adet 2
77 Thermo 49 İ O3 Analizörü Pompa Bakım Kiti adet 10
78 Thermo 49 İ O3 Analizörü Pump 110 V AC adet 1
79 Thermo 49 İ O3 Analizörü Fan 24 V DC adet 2
80 Thermo 49 İ O3 Analizörü Flow Transducer adet 1
3. KISIM (3. Kısım (HKİİ'lerde bulunan Monitor Europe ML 9850 B SO2 Cihazları için Yedek Parça Alımı))
1 Monitor Europe ML 9850 B SO2 Analizörü - Halka Şeklinde Filtre (O-Ring orific and filter) adet 1
2 Monitor Europe ML 9850 B SO2 Analizörü - Filter Unit, disposable adet 1
4. KISIM (4. Kısım (HKİİ'lerde bulunan Horiba APSA 360-A SO2 Cihazları için Yedek Parça Alımı))
1 Horiba APSA 360-A SO2 Analizörü - Karbon Kıyıcı (HC Cutter Assembly) adet 1
2 Horiba APSA 360-A SO2 Analizörü - Ayna tek taraflı 2 adet 1 cihaz için (Mirror Assembly) adet 1
3 Horiba APSA 360-A SO2 Analizörü - Ayna Çift taraflı 1 adet 1 cihaz için (Mirror Assembly) adet 2
4 Horiba APSA 360-A SO2 Analizörü - Diyafram (Diafram Assembly) adet 2
5 Horiba APSA 360-A SO2 Analizörü - Xenon Lamba(Horiba APSA 360-A) adet 2
6 Horiba APSA 360-A SO2 Analizörü - Scrubber ESU-050A adet 2
7 Horiba APSA 360-A SO2 Analizörü - Pompa Ünitesi (Pump Unit) adet 1
5. KISIM (5. Kısım (HKİİ'lerde bulunan cihazlar için Moxa Kartı Yedek Parça Alımı))
1 MOXA Kartı - CP-118 EL-AV.1.1.1 adet 2
2 MOXA Kartı - CP-104-EL 4-PORT RS-232 adet 3
6. KISIM (6. Kısım (HKİİ'lerde bulunan Bam 1020 PM10 Cihazları için Filtre - Sarf Malzeme Alımı))
1 Bam 1020 PM10 Analizörü için Filtre (30mm*21) Glass Fiber adet 70
7. KISIM (7. Kısım (HKİİ'lerde bulunan Environnement SA MP 101 M PM10 Cihazı için Filtre - Sarf Malzeme Alımı))
1 Environnement SA MP 101 M PM10 Analizörü için Toz Şerit Filtre GF10 (35mm*30m) adet 1
8. KISIM (8. Kısım (HKİİ'lerde bulunan Thermo 5014 i PM10 Cihazları için Filtre - Sarf Malzeme Alımı))
1 Thermo 5014 İ PM10 Analizörü için Toz Şerit Filtre GF10 (40mm*17m) kutu 199
9. KISIM (9. Kısım (HKİİ'lerde bulunan Thermo Marka Cihazlar için Filtre - Sarf Malzeme Alımı))
1 Thermo Marka Cihazlar için PTFE Filtre 1184247-G Teflon Filtre (25'lik Paketler Halinde) kutu 8
10. KISIM (10. Kısım (HKİİ'lerde bulunan Monitor Europe ML 9850 B SO2 Cihazları için Filtre - Sarf Malzeme Alımı)))
1 Monitor Europe ML 9850 B SO2 cihazları için 50 mm Teflon Filtre PCS kutu 2
11. KISIM (11. Kısım (HKİİ'lerde bulunan Horiba APSA 360-A SO2 Cihazları için Filtre - Sarf Malzeme Alımı))
1 Horiba APSA 360-ASO2 Cihazları için Filtre (54*5) kutu 3
12. KISIM (12. Kısım (HKİİ'lerde bulunan cihazlar için Silika Jel - Sarf Malzeme Alımı))
1 Silika Jel kilogram 200
13. KISIM (13. Kısım (HKİİ'lerde bulunan cihazlar için Aktif Karbon - Sarf Malzeme Alımı))
1 Aktif Karbon (Granül Form) kilogram 54
14. KISIM (14. Kısım (HKİİ'lerde bulunan cihazlar için Purafil - Sarf Malzeme Alımı))
1 Purafil kilogram 50
15. KISIM (15. Kısım (Yüksek Konsantrasyonlu Doğrulama Ekipmanı (SO2,NOx, CO) Yedek ve Sarf Malzeme Alımı))
1 Yüksek Konsantrasyonlu Doğrulama Ekipmanı (SO2,NOx, CO) adet 3
16. KISIM (16. Kısım (ETÜV ve Tezgahı))
1 ETÜV ve Tezgahı adet 1
17. KISIM (17. Kısım (HKİİ'ler için PM10 Cihaz Alımı))
1 Partikül Madde (PM10)Ölçüm Cihazı adet 8
18. KISIM (18. Kısım (HKİİ'ler için PM2,5 Cihaz Alımı))
1 Partikül Madde (PM2.5)Ölçüm Cihazı adet 2
19. KISIM (19. Kısım (HKİİ'ler için Kükürt Dioksit (SO2) Ölçüm Cihazı ile birlikte Düşük Konsantrasyonlu Uluslar Arası İzlenebilir Doğrulama Ekipmanı Alımı))
1 Kükürt Dioksit (SO2) Ölçüm Cihazı ile Birlikte Düşük Konsantrasyonlu Uluslar Arası İzlenebilir Doğrulama Ekipmanı adet 7
20. KISIM (20. Kısım (HKİİ'ler için (NOx-NO-NO2) Ölçüm Cihazı ile birlikte Düşük Konsantrasyonlu Uluslar Arası İzlenebilir Doğrulama Ekipmanı Alımı))
1 (NOx-NO-NO2) Ölçüm Cihazı ile Birlikte Düşük Konsantrasyonlu Uluslar Arası İzlenebilir Doğrulama Ekipmanı adet 3
21. KISIM (21. Kısım (HKİİ'ler için Karbon Monoksit (CO) Ölçüm Cihazı ile Birlikte Düşük Konsantrasyonlu Uluslar Arası İzlenebilir Doğrulama Ekipmanı Alımı))
1 Karbon Monoksit (CO) Ölçüm Cihazı ile Birlikte Düşük Konsantrasyonlu Uluslar Arası İzlenebilir Doğrulama Ekipmanı adet 1
22. KISIM (22. Kısım (HKİİ'ler için Ozon (O3) Ölçüm Cihazı Alımı))
1 Ozon (O3) Ölçüm Cihazı adet 2
23. KISIM (23. Kısım (HKİİ'ler için Çoklu Gaz Seyreltme Ünitesi (Çoklu Gaz Kalibratörü-Cihaz 1) Alımı) )
1 Çoklu Gaz Seyreltme Ünitesi (Çoklu Gaz Kalibratörü-Cihaz 1) adet 1
24. KISIM (24. Kısım (HKİİ'ler için Ozon Kalibratörü (Referans Ozon Cihazı-Cihaz 2) Alımı))
1 Ozon Kalibratörü(Referans Ozon Cihazı-Cihaz 2) adet 1

İhale Adı Doğu Anadolu Temiz Hava Merkezi Müdürlüğü Hava Kalitesi İzleme İstasyonları Cihaz, Etüv, Yedek Parça ve Sarf Malzeme Alım İşi

Açık ihale usulü ile ihale edilen Doğu Anadolu Temiz Hava Merkezi Müdürlüğü Hava Kalitesi İzleme İstasyonları Cihaz, Etüv, Yedek Parça ve Sarf Malzeme Alım İşi mal alımı idari şartnamesi

I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler

1.1. İdarenin;

a) Adı: Doğu Anadolu Temiz Hava Merkezi Müdürlüğü

b) Adresi: Lalapaşa Mahallesi Hastaneler Caddesi 41 25100 Gez Mah. - YAKUTİYE / ERZURUM

c) Telefon numarası: 4422370716

ç) Faks numarası: 4422370719

d) (Mülga:07/06/2014-29023 R.G./22 md.)

e) İlgili personelinin adı, soyadı ve unvanı: Abdulkadir MESCİ

1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

Madde 2 - İhale konusu alıma ilişkin bilgiler

2.1. İhale konusu malın;

a) Adı: Doğu Anadolu Temiz Hava Merkezi Müdürlüğü Hava Kalitesi İzleme İstasyonları Cihaz, Etüv, Yedek Parça ve Sarf Malzeme Alım İşi

b) Varsa kodu:

c) Miktarı ve türü:

Doğu Anadolu Temiz Hava Merkezi Müdürlüğüne ait 27 Adet Hava Kalitesi İzleme İstasyonlarının bakım ve onarımlarında kullanılmak üzere sarf ve yedek parça, etüv ile ikame cihaz alımı (24. Kısımdan oluşan)

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

ç) Teslim edileceği yer: Doğu Anadolu Temiz Hava Merkezi Müdürlüğü / ERZURUM

d) Bu bent boş bırakılmıştır.

Madde 3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati

3.1.

a) İhale kayıt numarası: 2019/379755

b) İhale usulü: Açık ihale.

c) Tekliflerin sunulacağı adres: Doğu Anadolu Temiz Hava Merkezi Müdürlüğü

ç) İhalenin yapılacağı adres: Lalapaşa Mahallesi Hastaneler Caddesi No:41 Yakutiye / ERZURUM

d) İhale (son teklif verme) tarihi: 17.09.2019

e) İhale (son teklif verme) saati: 10:30

f) İhale komisyonunun toplantı yeri: Doğu Anadolu Temiz Hava Merkezi Müdürlüğü Hizmet Binası 1. Kat Toplantı Salonu

3.2. Teklifler ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

3.3. Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz.

3.4. İhale tarihinin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen yer ve saatte yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir.

3.5. İlan tarihinden sonra çalışma saatlerinin değişmesi halinde de ihale yukarıda belirtilen saatte yapılır.

3.6. Saat ayarlarında, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) ulusal saat ayarı esas alınır.

Madde 4 - İhale dokümanının görülmesi ve temini ile EKAP'a kayıt zorunluluğu

4.1. İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste ve EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmesi zorunludur.

a) İhale dokümanının görülebileceği yer: Doğu Anadolu Temiz Hava Merkezi Müdürlüğü İdari Mali İşler Birimi

b) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

c) (Mülga 16/03/2019-30716 R.G. / 30.md.)

ç) (Mülga 16/03/2019-30716 R.G. / 30.md.)

d) (Mülga 16/03/2019-30716 R.G. / 30.md.)

4.2. (Mülga 16/03/2019-30716 R.G. / 31.md.)

4.3. (Mülga 16/03/2019-30716 R.G. / 32.md.)

4.4. İhale dokümanının tamamını veya bir kısmını oluşturan belgelerin, Türkçe yanında başka dillerde de hazırlanıp isteklilere verilmesi halinde, ihale dokümanının anlaşılmasında, yorumlanmasında ve anlaşmazlıkların çözümünde Türkçe metin esas alınır.

4.5. EKAP üzerinden e-imza kullanılarak ihale dokümanı indirilecek gerçek ve tüzel kişilerin EKAP'a kayıtlı olması zorunludur. Ortak girişimlerde ise Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişi ortakların tamamının bu koşulu sağlaması gerekir.

Madde 5 - İhale dokümanının kapsamı

5.1. İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır:

a) İdari Şartname,

b) Teknik Şartname,

c) Sözleşme Tasarısı,

ç) Standart formlar: Standart Form-KİK025.1/M: Geçici Teminat Mektubu, Standart Form-KİK023.0/M: İş Ortaklığı Beyannamesi, Standart Form-KİK025.2/M: Kesin Teminat Mektubu, Standart Form-KİK015.3/M: Birim Fiyat Teklif Mektubu, Standart Form-KİK0015.3/M: Birim Fiyat Teklif Cetveli, Standart Form-KİK027.0/M: İş Bitirme Belgesi, Standart Form-KİK026.0/M: Banka Referans Mektubu, Standart Form-KİK028.0/M: Ortaklık Durum Belgesi, Standart Form-KİK026.1/M: Bilanço Bilgileri Tablosu, Standart Form-KİK025.4/M: Geçici Kefalet Senedi, Standart Form-KİK025.5/M: Kesin Kefalet Senedi, Standart Form-KİK029.0/M: Sunulmayacak Belgeler, Standart Form-KİK026.2/M: Ciro Bilgileri Tablosu, Standart Form-KİK026.3/M: Ciro Bilgileri Tablosu (Ortak Girişim Olarak Yapılan İşler)

d)

5.2. Ayrıca, bu Şartnamenin ilgili hükümleri gereğince İdarenin düzenleyeceği zeyilnameler ile isteklilerin yazılı talebi üzerine İdare tarafından yapılan yazılı açıklamalar, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçasıdır.

5.3. İstekli tarafından, ihale dokümanının içeriği dikkatli bir şekilde incelenmelidir. Teklifin verilmesine ilişkin şartların yerine getirilmemesinden kaynaklanan sorumluluk teklif verene aittir. İhale dokümanında öngörülen kriterlere ve şekil kurallarına uygun olmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

Madde 6 - Bildirim ve tebligat esasları

6.1. İdareler tarafından aday, istekli ve istekli olabileceklere tebligat öncelikli olarak EKAP üzerinden veya imza karşılığı elden yapılır.

6.2. EKAP üzerinden tebligat, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen esas ve usuller çerçevesinde gerçekleştirilir.

6.3. Tebligatın haklı veya zorunlu nedenlerle 6.1 inci maddede belirtilen yöntemler kullanılarak yapılamaması halinde Kanunun 65 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan diğer yöntemlere başvurulur.

6.4. İadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatta, mektubun teslim edildiği tarih tebliğ tarihi sayılır.

6.5. Faks ile yapılan tebligatta, bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır. Bu şekilde yapılan tebligatın aynı gün idare tarafından teyit edilmesi zorunludur. Teyit işleminin gerçekleşmiş kabul edilebilmesi için tebligatın iadeli taahhütlü mektupla bildirime çıkarılmış olması yeterlidir. Tebligatın, teyit işlemi ile bildirim tarihini kapsayacak şekilde ayrıca belgelendirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde tebligat usulsüz yapılmış sayılır ve Tebligat Kanununun usule aykırı tebliğe ilişkin hükümleri uygulanır.

6.6. İdare tarafından ortak girişimlere yapılacak bildirim ve tebligat, belirtilen esaslar çerçevesinde pilot veya koordinatör ortağa yapılır. Ancak pilot veya koordinatör ortağın yabancı istekli olduğu ortak girişimlerde tebligatın imza karşılığı elden yapılamaması halinde;

a) Yerli isteklilerden hisse oranı en fazla olana,

b) En fazla hisse oranına sahip birden çok yerli isteklinin bulunması durumunda ise bu isteklilerden herhangi birine,

tebligat yapılır.

6.7. Aday, istekli ve istekli olabilecekler tarafından idare ile yapılacak yazışmalarda EKAP dışında elektronik ortam ve faks kullanılamaz.

II - İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 7 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a)(Mülga bent: 25/01/2017-29959 R.G./9. md.)

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

ç) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

d) Bu Şartnamenin 7.4 ve 7.5 inci maddelerinde belirtilen, sekli ve içeriği Mal Alimi İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

g) Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi,

ğ) Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan yararlanmak isteyenlerce sunulacak yerli malı belgesi,

h) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

ı) Bu bent boş bırakılmıştır.

i) Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belge,

7.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

7.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (h) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde, bu belgeyi kullanan ortağın 7.1 inci maddenin (i) bendindeki belgeyi de sunması zorunludur.

7.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.4. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

7.4.1 İsteklinin teklif ettiği bedelin % 10'undan az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu sunması zorunludur. Banka referans mektubunun ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur.

Yukarıdaki kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir.

7.4.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri.

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan isteklilerin, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan isteklilerin, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi (Standart Form-KİK026.1/M)

sunmaları gerekmektedir.

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50'den küçük olması,

ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile hakediş gelirleri gösterilmelidir.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ilgili mevzuata göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ise o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

Yabancı ülkede düzenlenen yayımlanması zorunlu olmayan bilançoların veya bunların bölümlerinin ibraz edilmemesi durumunda, yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığı o ülke mevzuatına göre bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış belge ile tevsik edilebilir.

İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı sunması ve yukarıda belirtilen kriterleri sağlaması zorunludur.

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

7.4.3. İsteklinin;

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,

b) Mal satışları ile ilgili ciro tutarını gösteren belgeler,

her ikisinin de idarelerce istenmesi zorunludur.

Mal satışları ile ilgili ciro tutarını tevsik etmek üzere; yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirce standart forma uygun olarak düzenlenen belge sunulur.

Mal satışları ile ilgili ciro tutarının hesabında, yurt içinde ve yurt dışında, taahhüt altında devam eden mal satışlarının gerçekleştirilen kısmından veya bitirilen mal satışlarından elde edilen gelirlerin toplamı dikkate alınır.

Toplam cironun teklif edilen bedelin % 25’inden, mal satışları ile ilgili cironun ise teklif edilen bedelin % 15’inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Gelir tablosunun, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

İş ortaklığı olarak ihaleye katılan isteklilerde; iş hacmine ilişkin kriterlerin, her bir ortak tarafından iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlanması zorunludur. İsteklinin iş hacmi tutarının değerlendirilmesinde, kendi iş hacmi tutarı ile birlikte ortak olduğu ortak girişime/girişimlere ait iş hacmi tutarı da hissesi oranında dikkate alınarak toplanmak suretiyle toplam iş hacmi tutarı belirlenir. Bu durumda isteklinin iş hacmi tutarı kullanılan ortak girişimdeki/girişimlerdeki hisse oranını gösteren belgelerin de teklif kapsamında sunulması gerekmektedir.

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

7.5. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

7.5.1. İsteklinin ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak deneyimini gösteren belge veya teknolojik ürün deneyim belgesi sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin %20 dan az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması gerekir.

İş ortaklığında pilot ortağın, asgari iş deneyim tutarının en az % 20'sini sağlaması gerekir. Ancak, her durumda pilot ortağın iş deneyim tutarının diğer ortaklardan her birinin iş deneyim tutarından fazla olması zorunludur. Pilot ortağın iş deneyim tutarının diğer ortaklardan her birinin iş deneyim tutarından fazla olması ve asgari iş deneyim tutarının en az %20'sini sağlaması şartıyla iş deneyim tutarının kalan kısmı diğer ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından karşılanabilir. Pilot ortağa ait iş deneyimini gösteren belgenin yeterlik kriterini sağlaması halinde, diğer ortaklar iş deneyimini gösteren belge sunmak zorunda değildir.

İş deneyimini gösteren belge olarak teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması durumunda, isteklinin iş deneyimini gösteren belge tutarının asgari iş deneyim tutarına eşit olduğu kabul edilir. İş ortaklığında pilot ortağın teknolojik ürün deneyim belgesi sunması durumunda, iş deneyimini gösteren belge tutarının asgari iş deneyim tutarının hissesi oranına eşit olduğu kabul edilir ve pilot ortağın asgari iş deneyim tutarının en az %20'sini sağlaması ve diğer ortaklardan her birinin iş deneyim tutarından fazla olması koşulu aranmaz. Asgari iş deneyim tutarının kalan kısmının diğer ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından karşılanması zorunludur.

7.5.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.3.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.3.3.

Cihazların Teknik Şartnamede belirtilen TSE standart metotlarında tanımlı ölçüm aralığı ve teknik özelliklere uygunluğunu gösteren Tip Onay Belgesi bulunacaktır.

7.5.3.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.3.5.

Teknik Şartnamede belirtilen garanti hükümleri dikkate alınacaktır.

7.5.4. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen belgeler.

7.5.5.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.5.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.5.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.5.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.6.

Yüklenici, cihazların kullanım kılavuzunun Orijinal dilinde İngilizce ve Türkçe çevirilerini, cihazların çalışma prensipleri, teknik özelliklerini içeren kitapçık ve dokümanları sözleşme imzalanmasına müteakip 10 (On) iş günü içerisinde Muayene ve Kabul Komisyonuna sunacaktır.

Yüklenici, cihazın imalat, üretim, sevkiyat, gümrük, kurulum sürecini genel hatları ile gösteren Termin Planını sözleşme imzalandıktan sonra 10 (On) iş günü içerisinde İdareye sunacaktır.

7.6. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

7.6.1.

Kamu veya özel sektörde gerçekleştirilmiş olan emisyon ve imisyon ölçüm cihazları ile bu cihazların yedek parça ve sarf malzmeleri satışı benzer iş olarak kabul edilecektir.

7.7. Belgelerin sunuluş şekli:

7.7.1. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde; Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri de kabul edilecektir.

7.7.1.1. İhaleye katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin sunulan belgelerin veya bu belgelerde yer alan bilgilerin, EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilmesi veya bu bilgilerin teyidinin yapılabilmesi durumunda, bu belgeler için belgelerin sunuluş şekline ilişkin şartlar aranmaz.

7.7.1.2. İstekliler tarafından, 7.7.1.1. maddesindeki koşulları taşıyan katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin belgeler ile Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınan geçici teminat mektubu, sunulmayacak belgeler tablosunda gerekli bilgilere yer verilmesi şartıyla teklif zarfında sunulmaz. Bu durumda, katılım ve yeterlik kriterleri ile geçici teminat mektubuna ilişkin değerlendirme, sunulmayacak belgeler tablosunda yer verilen bilgiler kullanılmak suretiyle EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden ulaşılan bilgi ve belgeler esas alınarak yapılır. Sunulmayacak belgeler tablosunun kısmi teklife açık ihalelerde her bir kısım için, ortak girişimlerin katıldığı ihalelerde ise her bir ortak tarafından ayrı ayrı doldurulması gerekmektedir

7.7.2. Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile "ibraz edilenin aynıdır" veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.

7.7.3. İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından "aslı idarece görülmüştür" veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler.

7.7.4. Türkiye Cumhuriyetinin yabancı ülkelerde bulunan temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgeler dışında yabancı ülkelerde düzenlenen belgeler ile yabancı ülkelerin Türkiye'deki temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgelerin tasdik işlemi:

7.7.4.1. Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesine taraf ülkelerde düzenlenen ve bu Sözleşmenin 1 inci maddesi kapsamında bulunan resmi belgeler, "apostil tasdik şerhi" taşıması kaydıyla Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır. Apostil tasdik işleminden, belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır. Belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun; düzenlendiği ülkedeki yetkili diğer mercilerce teselsülen tasdik edilmiş olması ve apostil tasdik şerhinin tasdik silsilesindeki bir önceki merciye ilişkin olması halinde de belgenin usulüne uygun olarak sunulduğu kabul edilecektir.

7.7.4.2. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında, belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde, bu ülkelerde düzenlenen belgelerin tasdik işlemi, bu anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.

7.7.4.3. 7.7.4.1 veya 7.7.4.2 nci madde kapsamında sunulmayan belgeler ise aşağıdaki yöntemlerden biri ile tasdik edilmelidir:

1) Belge, doğrudan düzenlendiği ülkenin Dışişleri Bakanlığı ya da düzenlendiği ülkedeki yetkili diğer mercilerin tasdikini müteakip o ülkenin Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edildikten sonra o ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından tasdik edilmelidir. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde ise tasdik işlemi bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından yapılır. Düzenlendiği ülkedeki yetkili diğer mercilerin tasdiki ile belgenin düzenlendiği ülke Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden; belgedeki bir önceki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tasdik işleminden ise; imzanın doğruluğunun ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

2) Belge, sırasıyla düzenlendiği ülkenin Türkiye'deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir. Düzenlendiği ülkenin Türkiye'deki temsilciliğinin tasdik işleminden; belgedeki bir önceki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden ise; imzanın doğruluğunun ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

7.7.4.4. Teselsülen yapılan tasdik işlemlerinde teyit edilecek unsurlara ilişkin eksikliklerin veya hataların sonraki merciler tarafından tasdik kapsamında giderilmesi veya düzeltilmesi halinde de belgenin usulüne uygun olarak sunulduğu kabul edilir.

7.7.4.5. Yabancı ülkenin Türkiye'deki temsilciliği tarafından düzenlenen belgeler, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir. Bu tasdik işleminden belgedeki imzanın doğruluğunun ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

7.7.4.6. Fahri konsolosluklarca düzenlenen belgelere dayanılarak işlem tesis edilmez.

7.7.4.7. Tasdik işleminden muaf tutulan resmi niteliği bulunmayan belgeler

7.7.4.7.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.7.5. Teklif kapsamında sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin yapılması ve bu tercümelerin tasdik işlemi:

7.7.5.1. Yerli istekliler tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik işlemi aşağıdaki şekilde yapılır:

7.7.5.1.1. Yerli istekliler ile Türk vatandaşı gerçek kişi ve/veya Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ortağı bulunan iş ortaklıkları veya konsorsiyumlar tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, Türkiye'deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması zorunludur. Bu tercümeler, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır.

7.7.5.2. Yabancı istekliler tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik işlemi, aşağıdaki şekilde yapılır:

7.7.5.2.1. Tercümelerin tasdik işleminden tercümeyi gerçekleştiren yeminli tercümanın imzası ve varsa belge üzerindeki mührün ya da damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

7.7.5.2.2. Belgelerin tercümelerinin, düzenlendiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması ve tercümesinde "apostil tasdik şerhi" taşıması halinde bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz. Bu tercümelerin "apostil tasdik şerhi" taşımaması durumunda ise tercümelerdeki imza ve varsa üzerindeki mühür veya damga, bu ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından veya sırasıyla, belgenin düzenlendiği ülkenin Türkiye'deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

7.7.5.2.3. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde belgelerin tercümelerinin tasdik işlemi de bu anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.

7.7.5.2.4. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, düzenlendiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması ve tercümenin de "apostil tasdik şerhi" taşımaması durumunda ise söz konusu tercümedeki imza ve varsa üzerindeki mühür veya damganın sırasıyla bu ülkenin Dışişleri Bakanlığı, bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya bu ülkenin Türkiye'deki temsilciliği ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

7.7.5.2.5. Yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin Türkiye'deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması halinde, ise bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz.

7.7.6. Kalite ve standarda ilişkin belgelerin sunuluş şekli

7.7.6.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.8. Yabancı istekli tarafından ihaleye teklif verilmesi halinde, bu şartname ve eklerinde istenilen belgelerin, isteklinin kendi ülkesindeki mevzuat uyarınca düzenlenmiş dengi olan belgelerin sunulması gerekir.

7.9. Tekliflerin dili

7.9.1. Teklifi oluşturan bütün belgeler ve ekleri ile diğer doküman Türkçe olacaktır. Başka bir dilde sunulan belgeler, Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli sayılacaktır. Bu durumda teklifin veya belgenin yorumlanmasında Türkçe tercüme esas alınır. Tercümelerin yapılması ve tercümelerin tasdiki işleminde ilgili maddedeki düzenlemeler esas alınacaktır.

Madde 8 - İhalenin yabancı isteklilere açıklığı ve yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı uygulanması

8.1. İhale, yeterlik kriterlerini taşıyan yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. Yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş ) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. Yerli malı teklif eden isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala/mallara ilişkin yerli malı belgesini/belgelerini sunması zorunludur.

Madde 9 - İhaleye katılamayacak olanlar

9.1. 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde ihaleye katılamayacağı belirtilenler ile 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (b) bendinin (8) numaralı alt bendi gereğince alınacak Bakanlar Kurulu Kararları ile belirlenen yabancı ülkelerin isteklileri doğrudan veya dolaylı ya da alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

9.2. Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

9.3. Haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı bulunmaması kaydıyla, kamu davası açılanlara ilişkin olarak Kanunun 59 uncu maddesinde yer verilen özel düzenleme veya özel kanunlarda yer verilen düzenlemeler nedeniyle ihalelere katılamayacak durumda olduğu halde ihalelere katılan istekliler sadece ihale dışı bırakılır. Bu durumda olanlar hakkında ayrıca 4734 sayılı Kanunun 11 inci ve 58 inci maddelerinde yer alan idari yaptırımlar uygulanmaz.

Madde 10 - İhale dışı bırakılma ve yasak fiil veya davranışlar

10.1. İsteklilerin, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmaması gerekmektedir. Anılan maddenin dördüncü fıkrasının (c) ve (d) bentleri hariç, bu durumlarında değişiklik olan istekli, İdareye derhal bilgi verecektir. İhale üzerinde kalan istekli ise sözleşmenin imzalanmasından önce, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığına ilişkin belgeleri verecektir.

10.2. Bu Şartnamenin 9 uncu maddesi uyarınca ihaleye katılamayacak olanlar ile 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca ihale dışı bırakılma nedenlerini taşıyan istekliler değerlendirme dışı bırakılır.

10.3. 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesi uyarınca ihaleye katılamayacak olanlar ile 17 nci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışta bulunduğu tespit edilenler hakkında, ayrıca fiil veya davranışın özelliğine göre aynı Kanunun Dördüncü Kısmında belirtilen hükümler uygulanır.

Madde 11 - Teklif hazırlama giderleri ile teklif ve ödemelerde geçerli para birimi

11.1. Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar isteklilere aittir. İstekli, teklifini hazırlamak için yapmış olduğu hiçbir masrafı İdareden isteyemez.

11.2. İstekliler, teklifini gösteren fiyatları ve bunların toplam tutarlarını Türk Lirası olarak verecektir. Sözleşme konusu işin ödemelerinde Türk Lirası kullanılacaktır.

Madde 12 - İhale dokümanına ilişkin açıklama yapılması

12.1. İstekliler, tekliflerin hazırlanması aşamasında, ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duydukları hususlarla ilgili olarak, ihale tarihinden yirmi gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilir. Bu tarihten sonra yapılacak açıklama talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

12.2. Talebin uygun görülmesi halinde İdarece yapılacak yazılı açıklama, ihale tarihinden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde EKAP üzerinden e-imza kullanarak doküman indirenlerin tamamına gönderilir veya imza karşılığı elden tebliğ edilir.

12.3. Açıklamada, sorular ile İdarenin ayrıntılı cevabi yer alır, açıklama talebinde bulunanın kimliği belirtilmez.

12.4. Açıklamalar, açıklamanın yapıldığı tarihten sonra dokümanı EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirenlere, ihale dokümanının bir parçası olarak verilir

Madde 13 - İhale dokümanında değişiklik yapılması

13.1. İlan yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Ancak, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin İdarece tespit edilmesi veya İdareye yazılı olarak bildirilmesi halinde, zeyilname düzenlenmek suretiyle ihale dokümanında değişiklik yapılabilir. Zeyilname, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olarak ihale dokümanına eklenir.

13.2. Zeyilname, ihale tarihinden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde EKAP üzerinden e-imza kullanarak doküman indirenlerin tamamına gönderilir veya imza karşılığı elden tebliğ edilir.

13.3. Zeyilname düzenlenmesi nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde İdare, ihale tarihini bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün süreyle zeyilname ile erteleyebilir. Erteleme süresince, ihale dokümanının EKAP üzerinden e-imza kullanılarak indirilmesine ve teklif alınmasına devam edilecektir.

13.4. Zeyilname düzenlenmesi halinde, tekliflerini bu düzenlemeden önce vermiş olan istekliler tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verebilirler.

13.5. 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesi uyarınca şikayet üzerine yapılan incelemede tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin bulunması ve İdarece ihale dokümanında düzeltme yapılmasına karar verilmesi halinde, ihale tarihinden önce gerekli düzeltme yapılarak yukarıda belirtilen usule göre ihale tarihi bir defa daha ertelenebilir. Belirlenen maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin ilanda da bulunması halinde ise ihale sürecine devam edilebilmesi, ancak Kanunun 26 nci maddesine göre düzeltme ilanı yapılması ile mümkündür. Düzeltme ilanı için Kanunda öngörülen sürenin sona erdiğinin anlaşılması halinde ihale iptal edilir.

Madde 14 - İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesi

14.1. İdare tarafından gerekli görülen veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların tespit edildiği hallerde, ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir.

14.2. Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği ilan edilerek duyurulur. Bu asamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca tebliğ edilir.

14.3. İhalenin iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir.

14.4. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce İdareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

Madde 15 - İş ortaklığı

15.1. Birden fazla gerçek veya tüzel kişi, iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verebilir.

15.2. İş ortaklığında en çok hisseye sahip ortak, pilot ortak olarak gösterilmek zorundadır. Ancak bütün ortakların hisse oranlarının eşit olduğu veya diğer ortaklara göre daha fazla hisse oranına sahip ve hisseleri birbirine eşit olan ortakların bulunduğu iş ortaklıklarında ise bu ortaklardan biri pilot ortak olarak belirlenir.

15.3. İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek istekliler, iş ortaklığı yaptıklarına dair pilot ortağın da belirtildiği ekte örneği bulunan iş ortaklığı beyannamesini teklifleriyle beraber sunacaklardır.

15.4. İhalenin iş ortaklığı üzerinde kalması halinde, iş ortaklığı tarafından, sözleşmenin imzalanmasından önce noter onaylı ortaklık sözleşmesinin İdareye verilmesi zorunludur.

15.5. İş ortaklığı sözleşmesinde, ortakların hisse oranları, pilot ortak ile diğer ortakların işin yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları belirtilecektir.

Madde 16 - Konsorsiyum

16.1. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.

Madde 17 - Alt yükleniciler

17.1. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

III. TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE SUNULMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 18 - Teklif ve sözleşme türü

18.1. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Madde 19 - Kısmi teklif verilmesi

19.1. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.

19.2.1. Bu ihaledeki kısım sayısı 24 dir. İhale kısımlarına ilişkin koşullar altta düzenlenmiştir;

Yüklenici Firma uhdesinde kalem malzeme sayısına bakılmaksızın yüklenici firma ile uhdesinde kalan toplam bedel üzerinden sadece bir sözleşme imzalanacaktır.

Madde 20 - Alternatif teklifler

20.1. Bu ihalede alternatif teklif verilmeyecektir.

Madde 21 - Elektronik eksiltme

21.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 22 - Tekliflerin sunulma şekli

22.1. Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak bu Şartnamede istenilen bütün belgeler bir zarfa veya pakete konulur. Zarfın veya paketin üzerine isteklinin adi, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi ise ait olduğu ve ihaleyi yapan İdarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanarak, mühürlenir veya kaşelenir.

22.2. Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İdareye (tekliflerin sunulacağı yere) teslim edilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmadan istekliye iade edilir. Bu durum bir tutanakla tespit edilir.

22.3. Teklifler iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar İdareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle isleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve bu teklifler değerlendirmeye alınmaz.

22.4. Zeyilname ile teklif verme süresinin uzatılması halinde, İdare ve isteklilerin ilk teklif verme tarih ve saatine bağlı tüm hak ve yükümlülükleri süre açısından, tespit edilen yeni teklif verme tarih ve saatine kadar uzatılmış sayılır.

Madde 23 - Teklif mektubunun sekli ve içeriği

23.1. Teklif mektupları, ekteki form örneğine uygun şekilde yazılı ve imzalı olarak sunulur.

23.2. Teklif mektubunda;

a) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

b) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması,

c) Kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,

ç) Türk vatandaşı gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının, Türkiye'de faaliyet gösteren tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasının belirtilmesi,

d) Teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

zorunludur.

23.3. Is ortaklığı olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı tarafından veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanması gerekir.

23.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 24 - Tekliflerin geçerlilik süresi

24.1. (Değişik: 3/7/2009-27277 R.G/11. md.) Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 - doksan(rakam ve yazıyla) takvim günüdür.

24.2. İhtiyaç duyulması halinde, teklif geçerlilik süresinin en fazla yukarıda belirlenen süre kadar uzatılması istekliden talep edilebilir. İstekli, İdarenin bu talebini kabul veya reddedebilir. İdarenin teklif geçerlilik süresinin uzatılması talebini reddeden isteklinin geçici teminatı iade edilir.

24.3. Teklifinin geçerlilik süresini uzatan istekli, teklif ve sözleşme koşullarını değiştirmeden, geçici teminatını kabul ettiği yeni teklif geçerlilik süresi ile geçici teminata ilişkin hükümlere uygun hale getirir.

24.4. Bu konudaki istek ve cevaplar yazılı olacaktır.

Madde 25 - Teklif fiyata dahil olan giderler

25.1. Teklif edilen bedele tüm vergiler (KDV Hariç), resim, harç ile nakliye, montaj ve her türlü sigorta giderleri dahildir.

25.2. (25.1) maddede yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3. Ancak, sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV) ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

Madde 26 - Geçici teminat

26.1. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3'ünden az oranda geçici teminat veren isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.

26.2. İsteklinin ortak girişim olması halinde, toplam geçici teminat miktarı ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir. Ancak ortaklardan herhangi biri tarafından Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin kullanılması durumunda, belgeyi kullanan ortak tarafından ilgisine göre iş ortaklıklarındaki hissesi oranında veya konsorsiyumlarda işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarının toplam teklif tutarına karşılık gelen oranda geçici teminat verilmesi zorunludur.

26.3. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, 14.01.2020. tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.

26.4. Kabul edilebilir bir geçici teminat ile birlikte verilmeyen teklifler, istenilen katılma şartlarını sağlamadığı gerekçesiyle İdare tarafından değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Madde 27 - Teminat olarak kabul edilecek değerler

27.1. Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda sayılmıştır:

a) Tedavüldeki Türk Parası.

b) Bankalar tarafından verilen teminat mektupları.

c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler.

27.2. 27.1. maddesinin (c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerden nominal değere faiz dahil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir.

27.3. İlgili mevzuatına göre Türkiye'de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye'de faaliyette bulunan bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir.

27.4. Teminat mektubu verilmesi halinde, bu mektubun kapsam ve seklinin, Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen esaslara ve standart formlara uygun olması gerekir. Bu esaslara ve standart formlara aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları geçerli kabul edilmez.

27.5. Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

27.6. Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

Madde 28 - Geçici teminatın teslim yeri

28.1. Teminat mektupları, teklifle birlikte zarf içerisinde İdareye sunulur. Ancak istekli tarafından sunulacak geçici teminatın Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınması durumunda, mektuba kuruluş tarafından verilen ayırt edici numaranın sunulmayacak belgeler tablosunda belirtilmesi yeterlidir.

28.2. Teminat mektupları dışındaki teminatların Erzurum Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne yatırılması ve makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekir.

Madde 29 - Geçici teminatın iadesi

29.1. İhale üzerinde bırakılan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye ait teminat mektupları ihaleden sonra Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine teslim edilir. Diğer isteklilere ait teminatlar ise hemen iade edilir.

29.2. İhale üzerinde bırakılan isteklinin geçici teminatı ise gerekli kesin teminatın verilip sözleşmeyi imzalaması halinde iade edilir.

29.3. İhale üzerinde bırakılan istekli ile sözleşme imzalanması halinde, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine ait teminat, sözleşme imzalandıktan hemen sonra iade edilir.

IV-TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SÖZLEŞME YAPILMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 30 - Tekliflerin alınması ve açılması

30.1. Teklifler, bu Şartnamede belirtilen ihale saatine kadar İdareye (tekliflerin sunulacağı yere) verilecektir.

30.2. İhale komisyonu tarafından, tekliflerin alınması ve açılmasında aşağıda yer alan usul uygulanır:

30.2.1. İhale komisyonunca bu Şartnamede belirtilen ihale saatinde ihaleye başlanır ve bu saate kadar kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur.

30.2.2. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. Bu incelemede, zarfın üzerinde isteklinin adi, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi ise ait olduğu, ihaleyi yapan İdarenin açık adresi ve zarfın yapıştırılan yerinin istekli tarafından imzalanıp mühürlenmesi veya kaselenmesi hususlarına bakılır. Bu hususlara uygun olmayan zarflar bir tutanakla belirlenerek değerlendirmeye alınmaz.

30.2.3. İhale konusu işin yaklaşık maliyeti açıklandıktan sonra zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır. İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik olan veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ve teklif bedelleri açıklanarak tutanağa bağlanır. Düzenlenen bu tutanaklar ihale komisyonunca imzalanır ve ihale komisyon başkanı tarafından onaylanmış bir sureti isteyenlere imza karşılığı verilir. Ancak fiyat veya fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurlar üzerinden elektronik eksiltme yapılan ihalelerde; istekliler, teklif fiyatları ve eksiltmeye konu fiyat dışı unsurların değerleri yaklaşık maliyet ile birlikte, eksiltme tamamlandıktan sonra açıklanır ve düzenlenen tutanaklardan, yalnızca Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağının istekli isimleri kapatılarak ihale komisyonu başkanı tarafından onaylanmış suretleri, isteyenlere imza karşılığı verilir.

30.2.4. Bu aşamada hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez. Teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler değerlendirilmek üzere ilk oturum kapatılır.

Madde 31 - Tekliflerin değerlendirilmesi

31.1. Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir.

31.2. Teklifin esasini değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, sunulan belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde İdarece belirlenen sürede bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Bu çerçevede, tamamlatılması istenen bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgelerin niteliği dikkate alınarak İdare tarafından iki iş gününden az olmamak üzere makul bir tamamlama süresi verilir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayanların teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir.

31.3. Bilgi eksikliklerinin tamamlatılmasına ilişkin olarak, verilen süre içinde isteklilerce sunulan belgelerin ihale tarihinden sonraki bir tarihte düzenlenmesi halinde, bu belgeler, isteklinin ihale tarihi itibarıyla ihaleye katilim şartlarını sağladığını tevsik etmesi durumunda kabul edilecektir.

31.4. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir.

31.5. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen teklifler ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.

31.6. Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenilmeksizin sonuçlandırılan ihalelerde, fiyat veya fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurlar üzerinden elektronik eksiltme yapılmasının öngörülmesi halinde, yeterli görülen istekliler davet edilerek 21 inci madde uyarınca elektronik eksiltme gerçekleştirilir. Yalnızca fiyat dışı unsurlar üzerinden elektronik eksiltme yapılması öngörülen ihalelerde ise eksiltme, aşırı düşük teklif değerlendirmesinden sonra yeterli görülen istekliler davet edilerek 21 inci madde uyarınca gerçekleştirilir.

Madde 32 - İsteklilerden tekliflerine açıklık getirmelerinin istenilmesi

32.1. İhale komisyonunun talebi üzerine İdare, tekliflerin incelenmesi, karsılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere açık olmayan hususlarla ilgili isteklilerden açıklama isteyebilir.

32.2. Bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında öngörülen kriterlere uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilemez ve bu sonucu doğuracak şekilde kullanılamaz.

32.3. İdarenin yazılı açıklama talebine, istekli tarafından yazılı olarak cevap verilir.

Madde 33 - Aşırı düşük teklifler

33.1. İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Madde 34 - Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesi

34.1. İhale komisyonu kararı üzerine İdare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez.

34.2. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum, bütün isteklilere gerekçesiyle birlikte derhal bildirilir.

Madde 35 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi

35.1. Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır.

35.2. Birden fazla isteklinin teklifinin eşit olması ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde, 35.4.1. maddesindeki düzenleme ile Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 62 nci maddesindeki düzenleme esas alınacaktır

35.3. Yerli malı teklif eden istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması:

35.3.1.Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 61 inci maddesi esas alınarak hesaplanacaktır.

35.4. Tekliflerin eşit olması ve bu tekliflerin ekonomik açıdan en avantajlı teklif olması:

35.4.1. Birden fazla istekli tarafından teklif edilen fiyatın en düşük fiyat olması ve bu fiyatların da birbirine eşit olması durumunda ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sırasıyla;

1) 35.2. maddesindeki fiyat dışı unsur veya unsurlara,

2) İstekli tarafından sunulan malın yerli malı olmasına,

3) İhale konusu iş veya benzer işe ilişkin olarak istekli tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgedeki belge tutarına,

göre belirlenecektir.

35.4.2. Birden fazla isteklinin teklifinin eşit olması ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde, 35.4.1. maddesindeki düzenleme ile Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 62 nci maddesindeki düzenleme esas alınacaktır.

Madde 36 - İhalenin karara bağlanması

36.1. Yapılan değerlendirme sonucunda ihale komisyonu tarafından ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren istekli üzerinde bırakılır.

36.2. İhale komisyonu, yapacağı değerlendirme sonucunda gerekçeli bir karar alarak ihale yetkilisinin onayına sunar.

Madde 37 - İhale kararının onaylanması veya iptali

37.1. İhale kararı ihale yetkilisince onaylanmadan önce, ihale üzerinde bırakılan istekli ile varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığı Kurumdan teyit edilerek buna ilişkin belge ihale kararına eklenir.

37.2. Yapılan teyit işlemi sonucunda, her iki isteklinin de yasaklı çıkması durumunda ihale iptal edilir.

37.3. İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.

37.4. İhale; kararın ihale yetkilisince onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.

Madde 38 - Kesinlesen ihale kararının bildirilmesi

38.1. Kesinleşen ihale kararı, ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil, ihaleye teklif veren bütün isteklilere, 36.2. maddesinin birinci fıkrası uyarınca alınan ihale komisyonu kararı ile birlikte bildirilir.

38.2. İhale; kararının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere gerekçeleri belirtilmek suretiyle bildirim yapılır.

38.3. İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren on gün geçmedikçe sözleşme imzalanmayacaktır.

Madde 39 - Sözleşmeye davet

39.1. 4734 sayılı Kanunun 41 inci maddesinde belirtilen sürenin bitimini, ön malı kontrol yapılması gereken hallerde ise bu kontrolün tamamlandığı tarihi izleyen günden itibaren üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan istekli sözleşmeye davet edilir. Bu davet yazısında, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde yasal yükümlüklerini yerine getirmek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir. Yabancı istekliler için bu süreye oniki gün ilave edilecektir.

39.2. İsteklinin, bu davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde yasal yükümlülüklerini yerine getirerek sözleşmeyi imzalaması zorunludur.

Madde 40 - Kesin teminat

40.1. İhale üzerinde bırakılan istekliden, sözleşme imzalanmadan önce, ihale bedelinin % 6'si oranında kesin teminat alınır.

40.2. İhale üzerinde bırakılan isteklinin ortak girişim olması halinde, toplam kesin teminat miktarı ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir. Ancak ortaklardan herhangi biri tarafından Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin kullanılması durumunda, belgeyi kullanan ortak tarafından ilgisine göre iş ortaklıklarındaki hissesi oranında veya konsorsiyumlarda işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarının toplam teklif tutarına karşılık gelen oranda kesin teminat verilmesi zorunludur.

Madde 41 - Sözleşme yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu

41.1. İhale üzerinde bırakılan istekli, sözleşmeye davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeler ile kesin teminatı verip diğer yasal yükümlülüklerini yerine getirerek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan sonra geçici teminat iade edilecektir.

41.2. İhale üzerinde bırakılan isteklinin ortak girişim olması halinde, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin belgeleri, her bir ortak ayrı ayrı sunmak zorundadır.

41.3. İhale üzerinde bırakılan yabancı istekliler, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde saylan durumlarda olmadığına dair belgelerden, kendi ülkelerindeki mevzuat uyarınca dengi olan belgeleri sunacaklardır. Bu belgelerin, isteklinin tabi olduğu mevzuat çerçevesinde denginin bulunmaması ya da düzenlenmesinin mümkün olmaması halinde, bu duruma ilişkin yazılı beyanlarını vereceklerdir. Ancak bu husus, yabancı gerçek kişi isteklinin uyruğunda bulunduğu ya da yabancı tüzel kişi isteklinin şirket merkezinin bulunduğu ülkenin Türkiye'deki temsilciliklerine veya o ülkelerdeki Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarına teyit ettirilecektir.

41.4. Mücbir sebep halleri dışında ihale üzerinde bırakılan isteklinin, sözleşmeyi imzalamaması durumunda, geçici teminatı gelir kaydedilerek, hakkında 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesi hükümleri uygulanır. Ancak, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında taahhüt altına alınan durumu tevsik etmek üzere İdareye sunulan belgelerin taahhüt edilen duruma aykırı hususlar içermesi halinde geçici teminatı gelir kaydedilmekle birlikte hakkında yasaklama kararı verilmez.

Madde 42 - Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine bildirim

42.1. İhale üzerinde bırakılan istekliyle sözleşmenin imzalanamaması durumunda, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekliyle sözleşme imzalanabilir.

42.2. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli, 4734 sayılı Kanunun 42 nci maddesinde belirtilen sürenin bitimini izleyen üç gün içinde sözleşme imzalamaya davet edilir.

42.3. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli, sözleşmeye davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeler ile kesin teminatı verip diğer yasal yükümlülüklerini de yerine getirerek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan sonra geçici teminat iade edilecektir.

42.4. Mücbir sebep halleri dışında ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin, sözleşmeyi imzalamaması durumunda, geçici teminatı gelir kaydedilerek, hakkında 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesi hükümleri uygulanır. Ancak, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında taahhüt altına alınan durumu tevsik etmek üzere İdareye sunulan belgelerin taahhüt edilen duruma aykırı hususlar içermesi halinde geçici teminat gelir kaydedilir ancak istekli hakkında yasaklama kararı verilmez.

42.5. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibiyle de sözleşmenin imzalanamaması durumunda, ihale iptal edilir.

Madde 43 - Sözleşme yapılmasında idarenin görev ve sorumluluğu

43.1. İdarenin sözleşme yapılması konusunda yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde istekli, 4734 sayılı Kanunun 42 ve 44 üncü maddelerinde yer alan sürelerin bitimini izleyen günden itibaren en geç beş gün içinde, on gün süreli bir noter ihbarnamesi ile durumu İdareye bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir.

43.2. Bu takdirde geçici teminat iade edilir ve istekli teminat vermek için yaptığı belgelendirilmiş giderleri isteyebilir.

Madde 44 - İhalenin sözleşmeye bağlanması

44.1. Sözleşme bedelinin 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (j) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen tutarı aşması durumunda, bu bedelin onbinde besi oranındaki tutar, sözleşme imzalamaya davet edilen istekli tarafından sözleşme imzalanmadan önce Kamu İhale Kurumu hesabına yatırılır.

44.2. Sözleşmenin imzalanacağı tarihte, ihale sonuç bilgileri sözleşme imzalanmadan önce Kamu İhale Kurumuna gönderilmek suretiyle sözleşme imzalanacak isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının teyit edilmesi zorunludur.

44.3. İdare tarafından ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olarak hazırlanan sözleşme, ihale yetkilisi ve yüklenici tarafından imzalanır ve sözleşmenin İdarece onaylı bir örneği yükleniciye verilir. Yüklenici tarafından sözleşmenin birden fazla nüsha olarak düzenlenmesi talep edilirse, talep edilen sayı kadar sözleşme nüshası düzenlenir.

44.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

44.5. Yüklenicinin iş ortaklığı veya konsorsiyum olması halinde, hazırlanan sözleşme bütün ortaklar tarafından imzalanır ve sözleşmenin İdarece onaylı birer örneği ortaklara verilir. Ortaklar tarafından sözleşmenin birden fazla nüsha olarak düzenlenmesi talep edilirse, talep edilen sayı kadar sözleşme nüshası düzenlenir.

44.6. Sözleşmenin imzalanmasına ilişkin her türlü vergi, resim ve harçlar ile diğer sözleşme giderleri yükleniciye aittir.

V - SÖZLEŞMENİN UYGULANMASI VE DİĞER HUSUSLAR

Madde 45 - Fiyat farkı

45.1. İhale konusu iş için sözleşmenin uygulanması sırasında fiyat farkı hesaplanmayacaktır. Ancak, mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, yürürlükte bulunan fiyat farkına ilişkin esaslar dikkate alınarak fiyat farkı hesaplanacaktır.

45.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 46- Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin hususlar

46.1. Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin aşağıdaki hususlar sözleşme tasarısında düzenlenmiştir.

a) Ödeme yeri ve şartları

b) Avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı

c) İşe başlama ve iş bitirme tarihi

ç) Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları

d) Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi

e) Cezalar ve sözleşmenin feshi

f) Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar

g) Anlaşmazlıkların çözüm şekli

Madde 47 - Diğer hususlar

47.1. Bu madde boş bırakılmıştır

EK:

 

Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1. KISIM (1. Kısım (HKİİ'lerde bulunan Bam 1020 PM10 Cihazları için Yedek Parça Alımı))
1 Bam 1020 PM10 Analizörü Gast Pompa Bakım Kiti adet 10
2 Bam 1020 PM10 Analizörü Nozzle (Komple takım şekide olacak) adet 3
3 Bam 1020 PM10 Analizörü Nozzle Bakım Kiti (Rebuilt Kit, with parts and tools) adet 5
4 Bam 1020 PM10 Analizörü Oransal Valf (Automatic Flow Controller) adet 2
5 Bam 1020 PM10 Analizörü Oransal Valf (Automatic Flow Controller) adet 2
6 Bam 1020 PM10 Analizörü Filtre sıcaklık ve nem sensör kiti (Filter Temperature and RH Sensor Kit) adet 1
7 Bam 1020 PM10 Analizörü Güç Kaynağı (Power Supply, 230 VAC, 50 Hz ) adet 2
8 Bam 1020 PM10 Analizörü Vakum Pompa 220-240 Volt 50-60 Hz 10 psi/0.69 bar adet 1
9 Bam 1020 PM10 Analizörü Conta(O- Ring Nozzle) adet 10
10 Bam 1020 PM10 Analizörü Yay (Nozzle yay ) adet 10
11 Bam 1020 PM10 Analizörü Motor with gear box 4 rpm adet 1
12 Bam 1020 PM10 Analizörü Motor with gear box 10 rpm adet 1
13 Bam 1020 PM10 Analizörü Mass Flow sensor adet 2
14 Bam 1020 PM10 Analizörü İşlemci Devre Kartı (Circuit Board, CPU ) adet 1
15 Bam 1020 PM10 Analizörü LCD Display adet 1
16 Bam 1020 PM10 Analizörü Arayüz Devre Kartı (Circuit Board, Interface) adet 1
2. KISIM (2. Kısım (HKİİ'lerde bulunan Thermo Marka Cihazları için Yedek Parça Alımı))
1 Thermo 5014 İ PM10 Analizörü Grid Membran adet 6
2 Thermo 5014 İ PM10 Analizörü Pressure Board Assembly adet 6
3 Thermo 5014 İ PM10 Analizörü Oransal Valf Kiti (Propotinal Valve) adet 6
4 Thermo 5014 İ PM10 Analizörü Pompa Bakım Kiti (Pump rebuild kit) adet 6
5 Thermo 5014 İ PM10 Analizörü Yükselteç Kartı (Preamp Board) adet 5
6 Thermo 5014 İ PM10 Analizörü Toz Dedektör adet 5
7 Thermo 5014 İ PM10 Analizörü Rear Flow Assembly adet 3
8 Thermo 5014 İ PM10 Analizörü Nem Sıcaklık Sensörü (R-Temperature Assembly ) adet 1
9 Thermo 5014 İ PM10 Analizörü Heater Tube Assembly adet 7
10 Thermo 5014 İ PM10 Analizörü İşlemci Kartı (Processor Board) adet 2
11 Thermo 5014 İ PM10 Analizörü Ölçüm Arayüz Kartı (Measurement İnterface Board) adet 2
12 Thermo 5014 İ PM10 Analizörü Dedektör Okuyucu Kartı (Photo Interrupt Board Assembly) adet 4
13 Thermo 43 İ SO2 Analizörü PMT Base adet 4
14 Thermo 43 İ SO2 Analizörü UV Lamba Soketi adet 2
15 Thermo 43 İ SO2 Analizörü Capillary, 0.013-inch ID (~0.5 LPM flow rate standard) adet 3
16 Thermo 43 İ SO2 Analizörü Measurement Interface Board adet 1
17 Thermo 43 İ SO2 Analizörü Input Board adet 3
18 Thermo 43 İ SO2 Analizörü PMT High Voltage Power Supply (42i - 43i) adet 2
19 Thermo 43 İ SO2 Analizörü Pompa Bakım Kiti (Pump Repair Kit) adet 10
20 Thermo 43 İ SO2 Analizörü Processor Board 43İ adet 1
21 Thermo 43 İ SO2 Analizörü Flow Sensor Sample (Assembly Flow Transducer Bypass Option) adet 2
22 Thermo 43 İ SO2 Analizörü Pressure Transducer adet 2
23 Thermo 43 İ SO2 Analizörü Pump KNF 110 V AC with Plate, Fitting &Pumper adet 2
24 Thermo 43 İ SO2 Analizörü Photomultiplier Tube adet 1
25 Thermo 43 İ SO2 Analizörü Flash Intensity Assy adet 2
26 Thermo 43 İ SO2 Analizörü Lamp UV Source adet 3
27 Thermo 43 İ SO2 Analizörü Kicker Assembly adet 1
28 Thermo 43 İ SO2 Analizörü Socket Assembly , UV Lamp (43A/H Trigger Pack) adet 1
29 Thermo 43 İ SO2 Analizörü Fan 24V DC adet 5
30 Thermo 42 İ NOx Analizörü Keypad (Front Panel Pushbotton Board) adet 4
31 Thermo 42 İ NOx Analizörü Capillary 0.015-inch (Purple) adet 5
32 Thermo 42 İ NOx Analizörü Thermo Soğutucu Ünite (Cooler Assembly) adet 6
33 Thermo 42 İ NOx Analizörü Power Supply 24 V DC adet 3
34 Thermo 42 İ NOx Analizörü Measurement Interface Board adet 1
35 Thermo 42 İ NOx Analizörü Input Board adet 2
36 Thermo 42 İ NOx Analizörü Fan 24 VDC adet 5
37 Thermo 42 İ NOx Analizörü Pump 110 VAC W/Rate and Fitting adet 2
38 Thermo 42 İ NOx Analizörü Silica Scrubber Assembly adet 3
39 Thermo 42 İ NOx Analizörü Flow Sensor Sample adet 2
40 Thermo 42 İ NOx Analizörü Pressure Transducer adet 2
41 Thermo 42 İ NOx Analizörü PMT High Voltage Power Supply (42i - 43i) adet 3
42 Thermo 42 İ NOx Analizörü Selenoid Valves adet 2
43 Thermo 42 İ NOx Analizörü Ozonatör Transformatörü adet 5
44 Thermo 42 İ NOx Analizörü Flow Switch adet 1
45 Thermo 42 İ NOx Analizörü Transformatör 100 V-AC adet 4
46 Thermo 42 İ NOx Analizörü Pompa Bakım Kiti adet 15
47 Thermo 42 İ NOx Analizörü Ozon Killer (Assembly, Low Temperture Moly Convertes) adet 5
48 Thermo 42 İ NOx Analizörü Ozonatör adet 10
49 Thermo 42 İ NOx Analizörü Converter Cartridge, Moly (W/Fittings) adet 1
50 Thermo 42 İ NOx Analizörü PMT 42 Series adet 1
51 Thermo 42 İ NOx Analizörü Reaction Chamber (Coolerside) adet 4
52 Thermo 42 İ NOx Analizörü Reaction Chamber (Converter side) adet 4
53 Thermo 42 İ NOx Analizörü 42i İşlemci Kart (Processor Board) adet 3
54 Thermo 48 İ CO Analizörü Selenoid Vana (Selenoid Valves) adet 1
55 Thermo 48 İ CO Analizörü Measurement İnterface Board adet 1
56 Thermo 48 İ CO Analizörü Flow Transducer adet 1
57 Thermo 48 İ CO Analizörü Pressure Transducer adet 1
58 Thermo 48 İ CO Analizörü Optic Switch 48 i Std adet 2
59 Thermo 48 İ CO Analizörü Motor Assembly W/Cable adet 1
60 Thermo 48 İ CO Analizörü Capillary 18 MİL L. (Blue/Purple) adet 2
61 Thermo 48 İ CO Analizörü Sıfır Hava Tutucu adet 1
62 Thermo 48 İ CO Analizörü IR Kaynağı (IR Source) adet 3
63 Thermo 48 İ CO Analizörü İşlemci Kartı adet 1
64 Thermo 48 İ CO Analizörü Pompa Bakım Kiti adet 5
65 Thermo 48 İ CO Analizörü Thermo Fan adet 2
66 Thermo 49 İ O3 Analizörü Arayüz Kartı (Measurement Interface Board) adet 1
67 Thermo 49 İ O3 Analizörü Ozonatör Kartı (Ozonator Power Supply Board) adet 1
68 Thermo 49 İ O3 Analizörü Numune/Referans Selenoid Vanası (Sample/Reference Selenoid Valve) adet 2
69 Thermo 49 İ O3 Analizörü Ozonatör (Ozonator Assembly) adet 1
70 Thermo 49 İ O3 Analizörü Fotometre (Photometer Board) adet 1
71 Thermo 49 İ O3 Analizörü Ozon Temizleyicisi (Scrubber Ozone ) adet 2
72 Thermo 49 İ O3 Analizörü Fotometre Lambası (Photometer Lamp) adet 2
73 Thermo 49 İ O3 Analizörü Dedektör (Dedector Assembly) adet 10
74 Thermo 49 İ O3 Analizörü İşlemci Kartı (Processor Board) adet 2
75 Thermo 49 İ O3 Analizörü Dedektör Fotodiot (Photo-Diode For Dedector) PN:8592 adet 2
76 Thermo 49 İ O3 Analizörü Ozonatör Lambası (Ozonator Lamp) adet 2
77 Thermo 49 İ O3 Analizörü Pompa Bakım Kiti adet 10
78 Thermo 49 İ O3 Analizörü Pump 110 V AC adet 1
79 Thermo 49 İ O3 Analizörü Fan 24 V DC adet 2
80 Thermo 49 İ O3 Analizörü Flow Transducer adet 1
3. KISIM (3. Kısım (HKİİ'lerde bulunan Monitor Europe ML 9850 B SO2 Cihazları için Yedek Parça Alımı))
1 Monitor Europe ML 9850 B SO2 Analizörü - Halka Şeklinde Filtre (O-Ring orific and filter) adet 1
2 Monitor Europe ML 9850 B SO2 Analizörü - Filter Unit, disposable adet 1
4. KISIM (4. Kısım (HKİİ'lerde bulunan Horiba APSA 360-A SO2 Cihazları için Yedek Parça Alımı))
1 Horiba APSA 360-A SO2 Analizörü - Karbon Kıyıcı (HC Cutter Assembly) adet 1
2 Horiba APSA 360-A SO2 Analizörü - Ayna tek taraflı 2 adet 1 cihaz için (Mirror Assembly) adet 1
3 Horiba APSA 360-A SO2 Analizörü - Ayna Çift taraflı 1 adet 1 cihaz için (Mirror Assembly) adet 2
4 Horiba APSA 360-A SO2 Analizörü - Diyafram (Diafram Assembly) adet 2
5 Horiba APSA 360-A SO2 Analizörü - Xenon Lamba(Horiba APSA 360-A) adet 2
6 Horiba APSA 360-A SO2 Analizörü - Scrubber ESU-050A adet 2
7 Horiba APSA 360-A SO2 Analizörü - Pompa Ünitesi (Pump Unit) adet 1
5. KISIM (5. Kısım (HKİİ'lerde bulunan cihazlar için Moxa Kartı Yedek Parça Alımı))
1 MOXA Kartı - CP-118 EL-AV.1.1.1 adet 2
2 MOXA Kartı - CP-104-EL 4-PORT RS-232 adet 3
6. KISIM (6. Kısım (HKİİ'lerde bulunan Bam 1020 PM10 Cihazları için Filtre - Sarf Malzeme Alımı))
1 Bam 1020 PM10 Analizörü için Filtre (30mm*21) Glass Fiber adet 70
7. KISIM (7. Kısım (HKİİ'lerde bulunan Environnement SA MP 101 M PM10 Cihazı için Filtre - Sarf Malzeme Alımı))
1 Environnement SA MP 101 M PM10 Analizörü için Toz Şerit Filtre GF10 (35mm*30m) adet 1
8. KISIM (8. Kısım (HKİİ'lerde bulunan Thermo 5014 i PM10 Cihazları için Filtre - Sarf Malzeme Alımı))
1 Thermo 5014 İ PM10 Analizörü için Toz Şerit Filtre GF10 (40mm*17m) kutu 199
9. KISIM (9. Kısım (HKİİ'lerde bulunan Thermo Marka Cihazlar için Filtre - Sarf Malzeme Alımı))
1 Thermo Marka Cihazlar için PTFE Filtre 1184247-G Teflon Filtre (25'lik Paketler Halinde) kutu 8
10. KISIM (10. Kısım (HKİİ'lerde bulunan Monitor Europe ML 9850 B SO2 Cihazları için Filtre - Sarf Malzeme Alımı)))
1 Monitor Europe ML 9850 B SO2 cihazları için 50 mm Teflon Filtre PCS kutu 2
11. KISIM (11. Kısım (HKİİ'lerde bulunan Horiba APSA 360-A SO2 Cihazları için Filtre - Sarf Malzeme Alımı))
1 Horiba APSA 360-ASO2 Cihazları için Filtre (54*5) kutu 3
12. KISIM (12. Kısım (HKİİ'lerde bulunan cihazlar için Silika Jel - Sarf Malzeme Alımı))
1 Silika Jel kilogram 200
13. KISIM (13. Kısım (HKİİ'lerde bulunan cihazlar için Aktif Karbon - Sarf Malzeme Alımı))
1 Aktif Karbon (Granül Form) kilogram 54
14. KISIM (14. Kısım (HKİİ'lerde bulunan cihazlar için Purafil - Sarf Malzeme Alımı))
1 Purafil kilogram 50
15. KISIM (15. Kısım (Yüksek Konsantrasyonlu Doğrulama Ekipmanı (SO2,NOx, CO) Yedek ve Sarf Malzeme Alımı))
1 Yüksek Konsantrasyonlu Doğrulama Ekipmanı (SO2,NOx, CO) adet 3
16. KISIM (16. Kısım (ETÜV ve Tezgahı))
1 ETÜV ve Tezgahı adet 1
17. KISIM (17. Kısım (HKİİ'ler için PM10 Cihaz Alımı))
1 Partikül Madde (PM10)Ölçüm Cihazı adet 8
18. KISIM (18. Kısım (HKİİ'ler için PM2,5 Cihaz Alımı))
1 Partikül Madde (PM2.5)Ölçüm Cihazı adet 2
19. KISIM (19. Kısım (HKİİ'ler için Kükürt Dioksit (SO2) Ölçüm Cihazı ile birlikte Düşük Konsantrasyonlu Uluslar Arası İzlenebilir Doğrulama Ekipmanı Alımı))
1 Kükürt Dioksit (SO2) Ölçüm Cihazı ile Birlikte Düşük Konsantrasyonlu Uluslar Arası İzlenebilir Doğrulama Ekipmanı adet 7
20. KISIM (20. Kısım (HKİİ'ler için (NOx-NO-NO2) Ölçüm Cihazı ile birlikte Düşük Konsantrasyonlu Uluslar Arası İzlenebilir Doğrulama Ekipmanı Alımı))
1 (NOx-NO-NO2) Ölçüm Cihazı ile Birlikte Düşük Konsantrasyonlu Uluslar Arası İzlenebilir Doğrulama Ekipmanı adet 3
21. KISIM (21. Kısım (HKİİ'ler için Karbon Monoksit (CO) Ölçüm Cihazı ile Birlikte Düşük Konsantrasyonlu Uluslar Arası İzlenebilir Doğrulama Ekipmanı Alımı))
1 Karbon Monoksit (CO) Ölçüm Cihazı ile Birlikte Düşük Konsantrasyonlu Uluslar Arası İzlenebilir Doğrulama Ekipmanı adet 1
22. KISIM (22. Kısım (HKİİ'ler için Ozon (O3) Ölçüm Cihazı Alımı))
1 Ozon (O3) Ölçüm Cihazı adet 2
23. KISIM (23. Kısım (HKİİ'ler için Çoklu Gaz Seyreltme Ünitesi (Çoklu Gaz Kalibratörü-Cihaz 1) Alımı) )
1 Çoklu Gaz Seyreltme Ünitesi (Çoklu Gaz Kalibratörü-Cihaz 1) adet 1
24. KISIM (24. Kısım (HKİİ'ler için Ozon Kalibratörü (Referans Ozon Cihazı-Cihaz 2) Alımı))
1 Ozon Kalibratörü(Referans Ozon Cihazı-Cihaz 2) adet 1
Okas Kodu Okas Açıklaması
34913000 Yedek parça
38127000 Hava istasyonları
38341500 Kirlilik izleme aletleri

< GERİ DÖN