Yazdır Paylaş

İHALE DETAYI 9998/296134

İhale No: 9998/296134
İhale Adı Radyoloji ve Yemekhane birimi için malzeme alımı
 • İhale No 9998/296134
 • Şehir Erzurum
 • İhale Tarihi 24.07.2019 10:00
 • Eklenme Tarihi 22.07.2019 16:05
 • Telefon
 • E-Posta
 • Tür Mal
 • Kapsam 4734 Kapsamında
 • Usül Doğrudan Temin
 • İhale Yeri Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Satın Alma Birimi
 • İşin Yeri Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Satın Alma Birimi
 • Kurum ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
 • Üst İdare
 • En Üst İdare
 • İlan Şekli İhale İlanı Yayımlanmış/İlansız, Katılıma Açık
İhale Adı Radyoloji ve Yemekhane birimi için malzeme alımı

Temmuz 22, 2019

Radyoloji ve Yemekhane birimi için malzeme alımı

Radyoloji ve Yemekhane birimi için malzeme alımı Son Teslim Tarih & Saat 24.07.2019 10:00


Read More

T.C.
Atatürk Üniversitesi
Sağlı k Araştı rma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü
TEKLİF ISTEME FORMU
'stern / Alı m Na 13029 : 19/741 22.07.2019
Talep Eden Birim BAŞHEKIMLIK
Sayı n:
Araştı rma Hastanesi ihfiyacı için aşağıda cinsi, miktarı ve evsafı yazı lı olan malzemelerin satı nalı nması na(yaptı nlması na lüzum görülmüştür.
Buna ait teklif mektubu veya proforma faturanı zı n kapalı zarf içerisinde en geç aşağıda belirtilen tarih ve saatte komisyonumuzda bulunacak
şekilde (Ihale Komisyonu Başkanlığı na) gönderilmesini rica ederim.
Son Teslim Tarih & Saat : 24.07.2019 10:00
IHTIYAÇ LISTESI
GRUP :
Sı ra No Kodu Malzeme Cinsi Açı klama Miktarı Birimi Birim Fiyatı Toplam Tutar
1 TKM1795 ALUMINYUM KAPI (ÇIFTLI) ŞARTNAME EKTE 3,00 ADET
Satı n Alma Birimi Dosya İ le ilgili Yetkili Kişi ve irtibat No; Aysel SAGSÖZ Tel: 0(442) 344 76 (88)
NOT:Malzeme; Araştırma Hastanesi Radyoloji ve Yemekhane birimlerinde kullannacaktır.
EKI: Teknik Şartname (2 sayfa)
GENEL HUSUSLAR: 1-Yukarı da belirtilen teklif yazı mı zı n tarih ve numarası nı n teklif zarfı nı n üzerine yazı lması gerekmektedir.
2- Vereceğiniz fiyatlar TL cinsinden olup, verilen fiyatlar KDV hariç olacaktı r.
3-Malzemelerin kesin siparişini müteakiben kaç gün içinde hastanemize teslim edileceği ve markaları belirtilecekhr.
4-Bu davetiyeye konu olan alimin tamamı veya bir kı smı firmanı zda kaldığı takdirde nakliye firmaya aittir ve teslimat hastane ambarı na yapı lacaktı r.
Malzemeler 1. kalite, TSE, ISO, CE, FDA, DIN vb. kalite belgelerinden en az birine sahip olmalı dı r. Ayrı ca mevzuatı gereği alı nması zorunlu belgeler var
ise, bunlara da sahip olmalı dı r.
Tı bbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamı ndaki ürünlerin satı n alı mları nda; Sağlı k Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2010111 sayı lı genelgesine
istinaden; aday veya isteklilerin ve ürünlerin Ilaç ve Tı bbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası na (TITUBB) kayı t veya bildirimi aranması zorunludur. Aday veya
isteklinin, teklif edilen ürünün imalatçı veya ithalatçı sı (tedarı kçi firma) olmadığı durumlarda, ürünün tedarikçi fı rması nı n bayii olduğuna dair TITUBB kayı t
veya bildirimi aranacaktı r. Buna ilişkin belgeler teklifier ile ibraz edilecektir.
Isteklilerce, TITUBB sistemine kaydı zorunlu olmayan ürün/ürünler için üreticinin veya ithalatçmı n yönetmelikler kapsamı nda olmadığına dair beyanı
ibraz edilecektir. Aynı yönetmelik gereği Türkçe etiket ve kullanı m kı lavuzu bulunmayan tı bbi cihazları n muayene ve kabul işlemleri yapı lmayacaktı r.
SGK TARAFINDAN YAPILAN INCELEMELERDE, TEKLIF ETTIGINIZ URUNE AIT LIBB KODU ILE ETIKET ADI VENEYA GMDN KATEGORISINDE
UYUMSUZLUKTAN DOLAYI VEYA BUNA BENZER BAŞKA UYGUNSUZLUKTAN DOLAYI YAPILAN TÜM KESINTI YUKLENICI FIRMA TARAFINDAN
KARŞILANACAKTIR.
Alimin sonucu Hastanemiz Satı nalma Bürosunda bulunan ilan panosunda, sonuçlandığı günkü tarih itibariyle 3 gün süre ile askı da tutularak ilan
edilecektir.
8-Üzerinize kalması halinde zamanı nda teslimat yapı lmazsa veya istenilen evsaf ve şartlarda teslim edilmeszse, hakkı nızda idaremizin bundan sonraki
alı mları nda 4734 sayı lı Kamu Ihale Kanununun 10/f maddesi hükümleri uygulanacak ayrı ca yasal yollara başvurulacaktı r.
9-4734 Sayı lı Kanunun 22. maddesine göre Doğrudan Temin usulü ile yapı lan alımlarda KIK den alı nacak yasaklı lı k teyidi amacı yla gerçek kişilerde TC
kimlik numarası nı n, Tüzel Kişiliklerde vergi numarası nı n teklif metu buna okunaklı bir şekilde yazı lması zorunludur.
10- Tı bbi malzeme alımları nda Sağlı k Uygulama Tebliğinde yer alan S.U.T. kodunun ve UBB kodunun teklif mektubunda ve faturada yazı lması zorunludur.
tl-sağlı k Uygulama Tebliğinde yazı lı hususlardan dolayı veya SGK veya vb. resmi kurumlar tarafı ndan yapı lacak pozitif eşleştirme veya başka
problemler sebebi ile yapı lacak kesintiler, fırmanız tarafı ndan karşılanacaktı r.
Söz konusu alı m işine teklif verdiğiniz takdirde bu davetiyemizdeki ve varsa ekindeki tüm hususları kabul etmiş sayı lı rsı nız.
Yukarı da dosya/teklif numarası ve adı yer alan işe ilşikin dokümanlar' oluşturan tüm belgeler tarafı mı zdan okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiştir.
6331 sayı lı Iş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereğince alı mı yapı lan mal ve/veya hizmetler ile ilgili olarak çı kacak herhangi bir olumsuzluk durumunda
sorumluluk yüklenici firmaya aittir.
Tı bbi Cihazlann Kalibrasyon Sertifikaları nı n Bulunması Gerekmektedir.
Adres: Atatürk Üniversitesi Kampüsü ERZURUM EMail hastanesatinalma@atauni.edu.tr
Tel: 0442 344 76 90 Fax: 0442 236 12 46 - 236 12 97 - 236 08 98 Sayfa 1 
ATATÜRK ÜNİ VERSİ TESİ
Sağl ı k Araştı rma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü
TEKNIK ŞARTNAME:
AMAÇ: Hastanemizde gerek görülen yerlere alüminyum kapı yapı lması .
IŞIN KAPSAMI: Hastanemiz Yemekhane 4. Kat ve Radyoloji birimleri için, tespit edilen ölçülere göre
YÜKLENICI tarafı ndan tasarımı, imal edilmesi veya temini, işyerine sevki ve montajı nı n yapı lması .
TEKNIK ÖZELLIKLER:
1 -Kullanı lacak malzemeler 1'inci sı nı f kalitede olacaktı r. Kullanı lacak alüminyum profiller 6063
alişımda eloksale müsait ve kullanı m maksatları na göre DIN 1725, DIN 1744, DIN 1748, DIN 17615
normları na uygun olacaktı r.
2-ürünler TSE veya CE belgeli olacaktı r. Idareye en az 3 (üç) adet örnek sunulacaktı r. Idarenin
beklediği dograma serisi kullanı lacaktı r.
3 -Profiller et kalı nlığı görünen yüzey minimum 2,5 mm, görünmeyen yüzey minimum 2,0 mm olmalı .
4- Profll görünümü uniform, düz ve pürüzsüz olmalı, yüzeylerde çukurlar, kirlilikler, boşluklar ve
benzeri kusurlar olmamalı .
5-Alümlnyum doğrama ları n 452 lik köşe birleşmeleri, özel alüminyum köşe takozları n preslenmesi
sureti ile yapı lmalı . Preslenmeden ewel profı l kesit yüzeyleri yapıştı m' nitelikte silikon veya epoksi
macun ile yalı tı lmış olacaktı r.
6 -Malzemelerin yüzeyleri nakliye ve dograma montajı ndan zarar görmemesi için, montajdan sonra
kolay sökülebilecek, leke bı rakmayacak özelliklere sahip koruyucu bant ile kaplanmış olmalı .
7- Aliiminyum kapı alt kı sımları belirtilen yerlerde kompozit yapı lacaktı r.
8 -Dograma alt kısmı na gelen profillere etek profili konacaktı r.
Menteşeler TSE belgeli, profil rengine uygun elektrostatik boya ile boyanmış olmalı.
Doğrama serisi orijinal menteşesi olan çakma menteşe kullanı lacak ve menteşenin bağlandı gı kasa
proflli Içerisine demir kutu profili (kör kasa) yerleştirilecektir. Menteşe, kasa +demir kutu profiline
bağlantı lı olacaktı r.
Dograma takı ldı ktan sonra yan kısı mları silikon, köpük veya köşebentle kapatı lı p hava
sirkülasyonu tamamen kesilecektir.
12-Contalar T5 EN 12365 veya TS 7510 standardı na uygun olmalıdı r.
13- Camlar TS 3539-1 EN 1279-1'e uygun olmalı dı r.
14 -Kullanı lacak camlar CE Işareti olmalı dı r. Kapı camları 5 mm buzlu cam olacaktı r.
.15-Alüminyum kompaktlar en az 4mm olmalı dı r. Kompaktlar alümlnyum rengine uyumlu olmalı, renk
seçimi Istenilirse Idarece belirlenecektir.
16-Alüminyum kapı lar en az 4 (dört) menteşeli olmalı. Kapı ları n açı lı r yönünü idare belirleyecektir.
Kapı lar anahtarlı ve kilitli olacaktı r.
17- Alüminyum kapı lar çift kanatlı, biri sabit diğeri açı lı r olmalıdı r.
GENEL SARTLAR
-Montaj- Demontaj yüklenici firmaya aittir.
- işyerinde uygulaması esnası nda doğacak kı rı k, çatlak, oyuk vs. tamiratları yüklenı cı tarafı ndan
yapı lacaktı r.
-Garanti süresi, Yüklenici yükümlülüğündeki komple sistemin işveren tarafı ndan kabulünden Itibaren
2 yı ldı r. Kabul tarihi, fatura üzerindeki tarih geçerlidir.
-Garanti süresi içinde meydana gelebilecek herhangi bir arı za ve/veya üretim aşaması ndan
kaynaklanan bir hata oluşan hasarı ; Yüklenici kendisine bildirildiğl tarihten itibaren en geç 2 (Iki) iş
gününde, her türlü malzeme ve işçilik kendi hesabı nda olmak şartı yla, gidermekle mükelleftlr.
1 Adet 2 Adet
195 cm< 1 > 170 cm
260cm 240cm
ATATÜRK ÜNİ VERSİTESİ
Sağlı k Araştı rma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü
-Yüklenici, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve kurallara uymak ve uygun
şartlarda elaman çalıştı rmak ile tüm emniyet tedbirlerini almakla doğrudan ve tek yükümlüdür.
-Taahhüdün gerçekleşmesi için kullanı lacak tüm alet, edevat, avadanlı k, yapı malzemeleri, iş iskelesi
ve sarf malzemeler Yükleniciye ait olacaktı r.
RADY01.0.11 YEMEKHANE
Not: ölçülerimiz yaklaşı k değerde olup yüklenici firma işe başlamadan ölçüleri yerinden alması
gerekmektedir.
< GERİ DÖN