Yazdır Paylaş

İHALE DETAYI 9992/104800

İhale No: 9992/104800
İhale Adı Erzurum Büyükşehir Belediyesinden kat karşılığı yapım ihalesi
 • İhale No 9992/104800
 • Şehir Erzurum
 • İhale Tarihi 25.07.2019 14:00
 • Eklenme Tarihi 12.07.2019 15:15
 • Telefon
 • E-Posta
 • Tür Yapım
 • Kapsam 2886 / 45
 • Usül Açık
 • İhale Yeri ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
 • İşin Yeri ERZURUM
 • Kurum Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı
 • Üst İdare Erzurum İl Özel İdaresi
 • En Üst İdare Belediyeler
 • İlan Şekli İhale İlanı Yayımlanmış/İlansız, Katılıma Açık
İhale Adı Erzurum Büyükşehir Belediyesinden kat karşılığı yapım ihalesi

T.C.
ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
KAT KARŞILIĞI İHALE İLANI


Mülkiyeti Erzurum Büyükşehir Belediyesine ait aşağıda mahalle, Ada, Parsel, Mesahası ve niteliği açık şekilde belirtilen arsaların kat karşılığı satış ihalesi 25/07/2019 Perşembe günü saat 14:00’da 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesine göre kat karşılığı konut, altyapı ve çevre düzenlemesi yapım işi ihalesi Açık Teklif usulü ile Büyükşehir Belediyesi Encümen salonunda yapılacaktır. Söz konusu arsaların tahmin edilen (muhammen) bedeli, kat karşılığı oranı ve ihalenin geçici teminat bedeli aşağıda belirtilmiştir.

İlçe /Mahalle Ada Parsel Toplam
Taşınmaz Alanı (m²)
Belediyemize Ait Hisse (m²) K. Karşılığı
Daire Adedi
m² Birim
Fiyatı TL
Arsa Muhammen Bedel TL % 3 Geçici
Teminat (TL)
Yakutiye/ Alipaşa 12872 1 3.506,50 1.307,59 10 Adet 3+1
(130-140m² arası)
1.518,39 1.985.431,58 59.563,00
Yakutiye/ Alipaşa 12873 1 490,45 391,69 3 Adet 3+1
(130-140m² arası)
1.518,39 594.738,17 17.843,00
Yakutiye/ Veyisefendi 12527 4 2.035,27 1.147,96 8 Adet 3+1
(130-140m² arası)
1.306,22 1.499.488,31 44.985,00
Yakutiye/ Veyisefendi 12527 5 2.103,22 861,29 6 Adet 3+1
(130-140m² arası)
1.306,22 1.125.034,22 33.752,00
Yakutiye/ Cedit 12750 5 1.008,46 439,97 3 Adet 3+1
(130-140m² arası)
1.608,84 707.841,33 21.236,00
Yakutiye/ Veyisefendi 12415 5 1.531,49 1.153,19 4 Adet 3+1
(130-140m² arası)
867.56 1.000.461,51 30.014,00

İhaleye girecek olanlar 500,00 TL (beşyüz/TL) karşılığında şartnameyi satın almaları gerekmektedir. İhale zarflarını aşağıda ve şartnamesinde istenilen belgeler ile birlikte sırasına uygun olarak hazırlayarak kapalı zarf içerisinde ihale komisyonuna iletilmek üzere Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı Emlak Şube Müdürlüğüne ihale günü saat 13:45’ e kadar teslim edilebilir.
I-İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR
1. İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri:
1.1. İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır:
a) Standart formlar:
1. Başvuru Dilekçesi
2. Kanuni Tebligat(Türkiye’ de Adres Göstermek)
3. Kanuni ikametgâh sahibi olmak (Gerçek Kişi olması halinde ikametgâh adresini gösteren belge).
4. Borcu Yoktur Belgesi (Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığından temin edilecek Emlak, ESKİ, Hukuk vb. ilişiksiz belgesi.)
5. Banka Mektup Örneği
6. İhale Durum ve Men Ceza Belgesi
7. Mali Durum Bildirisi
8. Ortak Girişim Beyannamesi
9. Teknik Personel Bildirisi
10.Teknik Personel Taahhütnamesi
11.Yapı Araç Bildirimi
12.Yapı Araçları Taahhütnamesi
b) İhale Şartnamesi
c) Özel İdari Şartname
d) Teknik Şartnameler
e) Mahal Listeleri
f) Sözleşme Tasarısı
g) Yapım İşleri Genel Şartnamesi. (İhale dokümanı kapsamında verilmemiştir.)
h) Alt Yapı Şartnamesi ve Proje Özel Teknik Şartnamesi
2. 2886 Sayılı devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılmaktan yasaklı olanlar, bu ihaleye katılamazlar.
3. Teklifi oluşturan bütün belgeler ve ekleri ile diğer dokümanlar Türkçe olacaktır. Başka bir dilde sunulan belgeler, Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli sayılacaktır. Aksi halde isteklinin ihale dosyası iptal edilecektir.
4. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sanatkâr odası veya ilgili meslek odası belgesi;
4.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, Faaliyet yetki belgesi, Oda sicil kayıt sureti, İhale durum ve men ceza belgesi
5. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
5.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
5.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetiminde ki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
6. Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu.
7. Bu şartnamenin 8.6. maddesinde belirtilen, şekli ve içeriği Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri.
8. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.
9. Ortak girişim olması halinde şartnamenin 16. Maddesine göre noter tasdikli ortak girişim beyannamesi (ihalenin üzerinde kalması halinde ortaklarca noterden imzalanmış ortaklık sözleşmesi) olacaktır.
10. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
11. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
12. İhale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak iş deneyimini gösteren belgeler;
12.1. İsteklinin, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak iş deneyimini göstermek üzere, İlk ilan tarihinden geriye doğru son 10(on) yıl içinde en az ihalesine katılacağı taşınmaz üzerine yapılacak toplam inşaat alanı kadar yapım işini tamamlamak ve Kat Mülkiyet Tapularını almış olduğunu gösteren belge ve/veya Alt Yapı işlerinde en az 10.000,00 m² kalıp, en az 10.000,00 m² su şebeke sistemleri ve en az 20.000,00 m² tretuvar yol yapım imalatı tamamlamış olduğunu gösteren belge.
12.2. İsteklinin son 10(on) yılda yurt içinde veya yurt dışında Kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %70 oranında gerçekleştirdiği, denetlediği veya yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer bir iş (Benzer işlere ait tebliğ esas alınarak B üst yapı (bina) grubu işlerin III. Grup işleri kapsamaktadır ve/veya A alt yapı grubu işlerin V. Gurup işleri kapsamaktadır.) ile ilgili olarak asgari iş deneyim tutarı 2019 yılı itibariyle ihalesine katılacağı taşınmaz üzerine yapılacak toplam inşaat maliyetinden (16/03/2019 tarih ve 30716 sayılı Resmi Gazetede ilan edilen Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri esas alınacaktır.) az olmamak kaydı ile iş deneyim belgesinin aslını ya da noter tasdikli suretini ibraz etmek zorunludur. Ortak girişim olması halinde iş bitirme belgeleri müştereken ve pilot ortak asgari iş deneyim tutarının en az %80’ini, yardımcı ortakların ise her biri asgari iş deneyim tutarının en az %20’sini ibraz etmek zorundadır.
Ayrıca; Fakülte veya dengi okullardan konusunda en az 4 (dört) yıl lisans eğitimi almış olmak inşaat Mühendisliği veya yapı mimarlığı dalındaki diplomalar, geçen her yıl için 4734 sayılı kanunun 62/h. maddesinde belirtilen tutar kadar dikkate alınacaktır.
13. İsteklinin öz kaynaklarını gösterir bir önceki yıla ait bilançosunun ve iş hacmini gösteren son üç yıllık cirosunun ilgili Vergi Dairesinden veya yeminli mali müşavir tarafından tasdiktenmiş aslı veya noter tasdikli sureti.
14. Erzurum Büyükşehir Belediyesi adına alınmış muhammen (tahmin edilen) bedelin %3’ü kadar geçici teminat alındı makbuzu veya limit dâhili süresiz teyitli Banka Geçici Teminat mektubu. 2886 Sayılı yasaya göre aranacaktır.
15. Şartname bedelinin ödendiğine dair belge,
16. Her türlü vergi, resim, harç ve sözleşme giderleri ihale üzerinde kalan yükleniciye aittir.
17. Telgraf ve faks ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
18. Şartname bedeli ve ekleri ücreti mukabilinde Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığı. Emlak Şube Müdürlüğünden temin edilebilir veya ücretsiz görülebilir.
19. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta, onaylayıp onaylamamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

İLAN OLUNUR.

< GERİ DÖN