Yazdır Paylaş

İHALE DETAYI 2019/311068

İhale No: 2019/311068
DİKKAT!

Bu ihale için 1 sonuç var!

İNCELE
İhale Adı Erzurum İli Muhtelif Yerlerde Bina Yapımı ve Tadilatı
 • İhale No 2019/311068
 • Şehir Erzurum
 • İhale Tarihi 25.07.2019 14:00
 • Eklenme Tarihi 04.07.2019 02:40
 • Telefon 4423441000
 • E-Posta
 • Tür Yapım
 • Kapsam 4734 Kapsamında
 • Usül Açık
 • İhale Yeri ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, İHALELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ, MURATPAŞA MAH.MERKEZ YÖNETİM CAD.25100 YAKUTİYE/ERZURUM
 • İşin Yeri ERZURUM İLİ AZİZİYE, YAKUTİYE VE PALANDÖKEN İLÇELERİ
 • Kurum Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanlığı
 • Üst İdare
 • En Üst İdare Belediyeler
 • İlan Şekli Sonuç İlanı Yayımlanmış
İhale Adı Erzurum İli Muhtelif Yerlerde Bina Yapımı ve Tadilatı
BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR
ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

ERZURUM İLİ MUHTELİF YERLERDE BİNA YAPIMI VE TADİLATI yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası:2019/311068
1-İdarenin
a) Adresi:MURATPAŞA MAH. MERKEZ YÖNETİM CAD. 25100 YAKUTİYE/ERZURUM
b) Telefon ve faks numarası:4423441000 - 4423441285
c) Elektronik Posta Adresi:malihizmetler@erzurumbel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı :
1195 m² kapalı alana sahip betonarme bina yapımı, 2652 m² kapalı alana sahip ( Garaj, Nizamiye, Su Deposu, Yemekhane) binalar yapımı, istinat duvarı yapımı, 11 adet 12,5 m² alana sahip betonarme dükkan yapımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer:ERZURUM İLİ AZİZİYE, YAKUTİYE VE PALANDÖKEN İLÇELERİ
c) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi: Yer tesliminden itibaren 360 (üç yüz altmış) takvim günüdür.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer:ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, İHALELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ, MURATPAŞA MAH.MERKEZ YÖNETİM CAD.25100 YAKUTİYE/ERZURUM
b) Tarihi ve saati:25.07.2019 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 100 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği”nde yer alan

B-III. GRUP: BİNA İŞLERİ 

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği veya Yapı Mimarlığı

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, İHALELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.


14. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.


İhale Adı Erzurum İli Muhtelif Yerlerde Bina Yapımı ve Tadilatı
Sıra No İş Kalemi No Açıklama Birimi Miktarı
1 Y.23.101 Her çeşit profil, çelik çubuk ve çelik saclarla karkas, (çerçeve) inşaat yapılması, yerine tespiti (yapı karkası, köprülerde profil demirlerinden kirişler, başlıklar, bağlantılar ve benzeri imalatlar) (Nakliye dahil) ton 202,33
2 Y.23.015 Ø 14- Ø 28 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması (Nakliye dahil) ton 204,02
3 MSB.133/A Demir Çatı Makası, Profil veya Sac Kolon, Kriş Aşık gibi İmalatın Sökülmesi (Nakliye dahil) ton 355,47
4 Y.23.081 Profil demirlerinden çatı makası yapılması ve yerine konulması (Nakliye dahil) ton 72
5 Y.16.050/26 Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 30/37 basınç dayanım sınıfında, beyaz renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) metreküp 1.618,08
6 Y.21.050/C13 Çelik borudan kalıp iskelesi yapılması (6,01-8,00m arası) (Nakliye dahil) metreküp 39.600
7 MSB.521/B2 Boyalı Trapezoidal Kesitli Sac Çatı Kaplaması Yapılması metrekare 6.813,68
8 18.185 Her cins demirli ve demirsiz beton inşaatın yıkılması metreküp 1.619,64
9 Y.23.014 Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması (Nakliye dahil) ton 81,38
10 KGM/51.107/B 1,5 x 2 m Ebatlarında galvanizli kafes tel çit pano ve 2,5 m Boyunda kare profilden düz çit direği imali (1 pano + 1 direk = 1 Ano) ano 1.270
11 Y.21.051/C13 Ön yapımlı bileşenlerden oluşan tam güvenlikli, tavanlar için iş iskelesi yapılması. (0,00-21,50 m arası) (Nakliye dahil) metreküp 21.694,01
12 Y.21.050/C11 Çelik borudan kalıp iskelesi yapılması (0,00-4,00 m arası) (Nakliye dahil) metreküp 28.505,29
13 18.233/6A Mevcut ahşap,çelik,betonarme kiriş veya aşıklı çatı üzerine arası 8 cm taş yünü dolgulu üstü ve altı 0,65 mm trapezoidal boyalı sıcak daldırma galvanizli sacdan ısı yalıtımlı(sandviç) kenetli sistem çatı örtüsü yapılması metrekare 1.383,45
14 Y.16.050/14 Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 20/25 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) metreküp 913,65
15 739-103 Boş boru döşemesi sortisi, BOŞ BORU DÖŞEMESİ (TS uygunluk belgeli malzeme ile) adet 10.000
16 Y.19.055/056 8 cm kalınlıkta taşyünü levhalar (min. 120 kg/m³ yoğunlukta) ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine ısı yalıtım sıvası yapılması (Mantolama) metrekare 1.897,44
17 Y.21.001/02 Ahşaptan düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı yapılması metrekare 2.984,422
18 Y.15.140/04 Çakıl temin edilerek, makine ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması (Nakliye dahil) metreküp 4.784,96
19 Y.25.002/02 Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapılması metrekare 5.558,98
20 Y.15.001/2B Makine ile her derinlik ve her genişlikte yumuşak ve sert toprak kazılması (Derin kazı) (Nakliye dahil) metreküp 8.960,56
21 Y.16.050/16 Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 30/37 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) metreküp 615,21
22 Y.27.501/01 250/350 kg çimento dozlu kaba ve ince harçla sıva yapılması (dış cephe sıvası) (Nakliye dahil) metrekare 3.362,9
23 Y.16.050/15 Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) metreküp 597,53
24 Y.21.001/04 Sac ile eğri yüzeyli beton ve betonarme kalıbı yapılması (Nakliye dahil) metrekare 1.778
25 Y.21.101/01 Ahşaptan oturtma çatı yapılması (çatı örtüsü altı tahta kaplamalı) (Nakliye dahil) metrekare 936,64
26 Y.25.004/04 Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak silikon esaslı su bazlı boya yapılması (dış cephe) metrekare 3.230,14
27 165-708 Panel radyatör, (Tip 22) 600 metre 292,5
28 MSB.146 Eski Demir İmalatın Boyaya Hazır Hale Getirilmesi metrekare 6.138,68
29 Y.18.001/C16 200 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (250x200x250 mm) ile duvar yapılması (Nakliye dahil) metrekare 1.601,1
30 Y.21.280/02 Laminat parke döşeme kaplaması yapılması (AC3 Sınıf 23-31) (süpürgelik dahil) metrekare 2.000
31 Y.21.101/02 Ahşaptan oturtma çatı yapılması (çatı örtüsünün altı OSB/3 kaplamalı) (Nakliye dahil) metrekare 750
32 742-1105 Sıva üstü, min. 60x60 ebatlarında LED'li tavan armatürü (ışık akısı en az 3300 lm, tüketim değeri en fazla 36 W olan) adet 341
33 Y.19.055/026 8 cm kalınlıkta expande polistren levhalar (EPS - 16 kg/m³ yoğunlukta) ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine ısı yalıtım sıvası yapılması (Mantolama) metrekare 1.150
34 982-102 30x3,5 mm ebadında şartnamesine uygun galvanizli çelik lama, Bina ihata iletkeni tesisatı (TS EN 62305-1/2/3/4) metre 4.015
35 Y.25.004/02 Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak akrilik esaslı su bazlı grenli/tekstürlü kaplama yapılması (dış cephe) metrekare 2.527,32
36 27.525/A2 Kireçli kaba sıva ve üzerine alçı sıva yapılması (sönmüş kireç torbalı) (Nakliye dahil) metrekare 2.598,58
37 Y.21.051/C11 Ön yapımlı bileşenlerden oluşan tam güvenlikli, dış cephe iş iskelesi yapılması. (0,00-51,50 m arası) (Nakliye dahil) metrekare 5.743,57
38 Y.16.050/11 Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 8/10 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) metreküp 397,46
39 18.198/10 Galvanizli sac, alüminyum, cam elyaf takviyeli vb. çatı örtüsü sökülmesi metrekare 7.521,68
40 900-2101 2 Duraklı, Hidrolik insan asansörü, Kaldırma kapasitesi: 630 kg, Kabin hızı: 0.60 m/s (TS EN 81-20 ve TS EN 81-50'ye uygun) adet 1
41 Y.27.501/08 350 kg çimento dozlu harçla tek kat kaba sıva yapılması (Nakliye dahil) metrekare 2.549,66
42 Y.25.003/22 Saten alçılı ve alçıpanel yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı yarımat boya yapılması (iç cephe) metrekare 3.702,98
43 Y.19.090/001D Korund agregalı (gri) yüzey sertlestirici ve kür uygulaması (taze betonda) metrekare 5.260,67
44 Y.18.110/20C07 25 cm kalınlığındaki taşıyıcı olmayan bimsbeton duvar blokları ile duvar yapılması (bimsbeton tutkalı ile) (min. 1,50 N/mm² ve 600-900 kg/m³, 900 kg/m³ hariç) (Nakliye dahil) metrekare 1.152
45 Y.26.008/308A 60x60 cm anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, mat, sırsız porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) metrekare 699,32
46 Y.23.241 Plastik doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması (Sert PVC doğrama profillerinden her çeşit kapı, pencere, kaplama ve benzeri imalat) Not: Tüm ana profiller ile ilave profiller, pencere kapalı iken görülmeyen ve dikkat çekmeyen bir yerde, en az 1 m a kilogram 4.017,8
47 Y.26.020/305A 4 cm kalınlığında andezit levha ile döşeme kaplaması yapılması (30 cmxserbest boy) (Nakliye dahil) metrekare 399
48 Y.27.581 200 kg çimento dozlu tesviye tabakası yapılması (Nakliye dahil) metrekare 2.830,06
49 27.528/3 İnce sıva, alçı sıvalı vb. yüzeyler üzerine 3 mm kalınlığında saten alçı kaplama yapılması metrekare 4.928,95
50 23.243/20 60x60 cm ebadında 0,70 mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz boyalı(polyester esaslı) delikli alümünyum plakadan (EN AW 3000 serisi) gizli taşıyıcılı sistem asma tavan yapılması metrekare 522,97
51 742-1101 Sıva üstü, min. 30x30 ebatlarında LED'li tavan armatürü (ışık akısı en az 1.000 lm, tüketim değeri en fazla 12 W olan) adet 310
52 18.241 Ahşap çatı üzerine 0.50 mm kalınlıkta sıcak daldırma galvanizli oluklu/trapez sac ile çatı örtüsü yapılması metrekare 1.019,58
53 Y.18.461/003 3 mm kalınlıkta elastomer esaslı (-20 soğukta bükülmeli) cam tülü taşıyıcılı ve 3 mm kalınlıkta elastomer esaslı (-20 soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı polimer bitümlü örtüler ile iki kat su yalıtımı yapılması metrekare 1.167,5
54 MSB.606 Demir Yüzeylerin Raspa Edilmesi, Tel Fırça ile Temizlenmesi metrekare 6.138,68
55 Y.18.110/01C10 20 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (2,50 N/mm² ve 400 kg/m³) (Nakliye dahil) metrekare 654,88
56 Y.22.009/04 Laminat kaplamalı, iki yüzü odun lifinden yapılmış levhalarla (mdf) presli, delikli yonga levhalarla dolgulu iç kapı kanadı yapılması, yerine takılması metrekare 223,98
57 Y.26.007/408A 60x60 cm anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, renkli, sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) metrekare 608,99
58 Y.21.101/06 Çatı üzerine OSB/3 kaplama yapılması metrekare 1.034
59 Y.25.003/14 Yeni sıva yüzeylere macun ve astar uygulanarak iki kat su bazlı mat boya yapılması (iç cephe) metrekare 1.528
60 Y.23.152 Kare ve dikdörtgen profillerle pencere ve kapı yapılması ve yerine konulması (Nakliye dahil) kilogram 3.338,13
61 742-1253 Işık akısı en az 3.600 lm, tüketim değeri en fazla 40 W, LED Sıva Üstü Etanj Armatür (Polikarbon gövdeli) adet 174
62 Y.18.110/01C13 30 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (2,50 N/mm² ve 400 kg/m³) (Nakliye dahil) metrekare 403,88
63 983-102 Toprak elektrodu (çubuk) elektrolitik bakır adet 68
64 Y.25.002/03 Demir yüzeylere iki kat solvent bazlı epoksi boya yapılması metrekare 1.200
65 Y.18.461/005 3 mm kalınlıkta plastomer esaslı (-10 soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı polimer bitümlü örtüler ile iki kat su yalıtımı yapılması metrekare 981
66 Y.22.001/01 Ahşaptan masif tablalı iç kapı kasa ve pervazı yapılması yerine konulması metrekare 224,12
67 18.140/A2 Alçı duvar levhaları ile tek iskeletli agraflı asma tavan yapılması (12,5mm tek kat alçı duvar levhası ile) metrekare 511,42
68 Y.26.006/405 (25x33 cm) veya (25x40 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, renkli seramik duvar karoları ile 3 mm derz aralıklı duvar kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) metrekare 652,21
69 793-102 Güvenlik hattı priz sortisi, Priz sortisi adet 349
70 MSB.661 3 cm Kalınlığında Mermer Plaka İle Oval Hilton Lavabo ve Tezgah Yapılması metrekare 51
71 18.194 Her türlü ahşap çatı sökülmesi. metrekare 1.203,71
72 MSB.608 Kireç ve Çimento Karışımı Harçla Kaba Sıva Yapılması (Nakliye dahil) metrekare 2.000
73 Y.25.005/02 Beton, sıva ve benzeri yüzeylere 2 mm kalınlıkta akrilik esaslı renkli kaplama yapılması metrekare 1.150
74 27.525/1A Beton,tuğla duvar vb. yüzeylere perlitli sıva ve saten alçı kaplama yapılması (Nakliye dahil) metrekare 620,03
75 072-601 Birinci sınıf: (Batarya TS EN 200 veyaTS EN 817'ye uygun , sifon TS-EN 274-1-2-3) takım 170
76 Y.26.008/310B 30x60 cm anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, mat, sırsız porselen karo ile 3 mm derz aralıklı duvar ve cephe kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) metrekare 330
77 742-1654 Işık akısı en az 8.500 lm, tüketim değeri en fazla 100 W olan, Led Projektörler adet 37
78 Y.21.311/01 Ahşaptan lambri yapılması metrekare 100
79 204-960/1 PE-Xb Oksijen Bariyerli Boru 16x2,0 mm [% 20 Boru Montaj Bedeli Dahil] metre 6.610
80 950-102 20 kVA (Tam yükte sürekli çalışma gücü), Diesel motoru su veya hava ile soğuyan cinsten, 1.500 devir/dakika adet 1
81 724-401 16 A'e kadar (3 kA), Anahtarlı Otomatik Sigortalar (3 kA kesme kapasiteli) adet 1.733
82 075-103 Plastik sifonlu pikten takriben 50x60 cm Ekstra Sınıf, Fayans camlaşmış çini, ALATURKA HELA TAŞLARI (TS.799) adet 140
83 Y.21.280/03 Laminat parke döşeme kaplaması yapılması (AC4 Sınıf 32) (süpürgelik dahil) metrekare 511,42
84 705-105 0,40-0,50 m²'ye kadar (0,50 m² dahil), Gömme tip sac tablolar (TS 3367 EN 60439-1) Not: "Tip testler" yaptırılarak,buna ait test sonuçları İdareye verilecektir adet 40
85 742-1154 Sıva üstü, dairesel (downlight) armatür (ışık akısı en az 1700 lm, tüketim değeri en fazla 24 W olan) adet 147
86 071-129 41x50 cm Yarım Ayaklı Tk vidalı adet 160
87 742-1153 Sıva üstü, dairesel (downlight) armatür (ışık akısı en az 800 lm, tüketim değeri en fazla 12 W olan) adet 165
88 Y.19.061/008 Çatı arasına döşeme üzerine, 10 cm kalınlıkta taşyünü şilte (Taşyünü şilte - 50 kg/m³ yoğunlukta) ve üzerine su buharı geçişine açık su yalıtım örtüsü serilmesi metrekare 936,64
89 079-800 Gömme Rezervuarlı Alafranga Tuvalet Seti, KENDİNDEN REZERVUARLI AZ SU TÜKETEN ALAFRANGA HELA VE TESİSATI (TS 800 EN 997) takım 31
90 Y.26.020/052A 3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile parapet yapılması (3cmx30-40-50 cmxserbest boy) (honlu veya cilalı) (Nakliye dahil) metrekare 90,35
91 Y.25.003/16 Saten alçılı ve alçıpanel yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı mat boya yapılması (iç cephe) metrekare 1.272,25
92 Y.18.110/20C04 15 cm kalınlığındaki taşıyıcı olmayan bimsbeton duvar blokları ile duvar yapılması (bimsbeton tutkalı ile) (min. 1,50 N/mm² ve 600-900 kg/m³, 900 kg/m³ hariç) (Nakliye dahil) metrekare 543,28
93 Y.26.020/042A 3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile dış denizlik yapılması (3cmx30-40-50 cmxserbest boy) (honlu veya cilalı) (Nakliye dahil) metrekare 90,35
94 Y.27.583 2.5 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu şap yapılması (Nakliye dahil) metrekare 757,2
95 Y.27.584 2.5 cm kalınlığında 450 kg çimento dozlu şap yapılması (Nakliye dahil) metrekare 750
96 MSB.713 Sert Ağaç Oturma Bankı Yapılması (Nakliye dahil) metre 50
97 727-526 4x6 mm², 1 kV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi YVV (NYY) (TS 1178 IEC 60502) metre 1.040
98 27.530/1 Hazır makine sıvası ile tavanlara 15 mm kalınlığında tek kat alçı sıva yapılması metrekare 848,28
99 239-605 Debisi m³/h: 10-15 Basıncı mSS (10-15), Parçalayıcı Bıçaklı Dalgıç Tip Pis Su Pompası adet 5
100 204-403 Sert PVC plastik pis su borusu (geçme muflu, çap: 100-110 mm, et kalınlığı 3 mm) [% 35 Boru Montaj Bedeli Dahil] metre 705
101 Y.26.008/306B (42,5x42,5 cm) veya (45x45 cm) anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, mat, sırsız porselen karo ile 3 mm derz aralıklı duvar ve cephe kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) metrekare 220
102 Y.28.645/C06 PVC ve alüminyum doğramaya profil ile 4+4 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluklu çift camlı pencere ünitesi takılması metrekare 143,06
103 982-101 50 mm² som bakır, Bina ihata iletkeni tesisatı (TS EN 62305-1/2/3/4) metre 435
104 27.525/2 Saten alçı ve perlitli alçı sıva harçlarının karışımı ile 5 mm kalınlıkta düzeltme sıvası yapılması (Kaba sıva, brüt beton yüzeyler, perlitli sıva alçısı ve benzeri yerlerde) (Nakliye dahil) metrekare 485,83
105 Y.26.006/406 (20x60 cm) veya (30x60 cm) veya (33x60 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, renkli seramik duvar karoları ile 3 mm derz aralıklı duvar kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) metrekare 262,96
106 792-204 Paralel Sorti, Güvenlik hattı aydınlatma sortileri adet 351
107 Y.26.005/403 40x40 cm anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, renkli seramik yer karoları ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) metrekare 304,72
108 700-2205 0,40-0,50 m²'ye kadar (0,50 m² dahil), Gömme tip galvaniz sac panolar adet 23
109 792-101 Normal Sorti, Halogenfree kablolu aydınlatma sortisi adet 174
110 Y.18.245/003 Eğimli çatılarda, çatı örtüsü altına, su buharı geçişine açık su yalıtım örtüsü ile su yalıtımı yapılması metrekare 1.022,58
111 Y.15.140/15 Hafif agrega (elenmiş kömür curufu) ile dolgu yapılması (Nakliye dahil) metreküp 432,87
112 MSB.913/A1 Laminat Kaplamalı Gömme Dolap Yapılması metrekare 27
113 MSB.604 Alçı tavan sıvası yapılması metrekare 675
114 079-1501 Antibakteriyel, Takriben 37x77 cm (Ekstra kalite), KENDİNDEN REZERVUARLI AZ SU TÜKETEN ALAFRANGA HELA VE TESİSATI (TS 800 EN 997) adet 25
115 Y.19.085/032 Çimento esaslı tek bilesenli kristalize su yalıtım harcı ile file takviyeli olarak, 3 kat halinde toplam 2 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılması metrekare 380,22
116 Y.17.136 Ocak taşı ile blokaj yapılması (Nakliye dahil) metreküp 129,81
117 170-201 15 Ø mm (1/2"), Köşe tipi radyatör musluğu (TS 579) adet 540
118 727-511 3x6 mm², 1 kV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi YVV (NYY) (TS IEC 60502-1+A1) metre 1.000
119 782-100 Kablo Tava Sistemleri kilogram 900
120 22.081 Tip ahşap mutfak tezgah altı dolabı yapılması ve yerine monte edilmesi (1,68x0,85)=1,43m² metrekare 20
121 736-604 Paralel sorti, Linye ve sorti hatları galvanizli, gaz borusu içerisinde plastik izoleli iletkenler ile adet 160
122 087-602 Beyaz akrilik duş teknesi. (Mono blok gövde) 80x80x11 cm, kare, Akrilik Monoblok Gövdeli Duş Tekneleri adet 29
123 792-102 Komütatör Sorti, Halogenfree kablolu aydınlatma sortisi adet 104
124 107-1201 Debi-m³/h: 0-10 Basınç-mSS: 30-60, İki Pompalı Düşey Milli Frekans Konvertörlü Hidrofor adet 1
125 727-504 2x6 mm², 1 kV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi YVV (NYY) (TS IEC 60502-1+A1) metre 1.000
126 204-3103 Pn 20 polipropilen temiz su boru 3/4" 25/4,2 mm Polipropilen temiz su boruları [% 45 Boru Montaj Bedeli Dahil] metre 977
127 Y.15.006/2B Makine ile her derinlik ve her genişlikte yumuşak ve sert küskülük kazılması (Derin kazı) (Nakliye dahil) metreküp 490,88
128 204-3104 Pn 20 polipropilen temiz su boru 1" 32/5,4 mm Polipropilen temiz su boruları [% 45 Boru Montaj Bedeli Dahil] metre 653
129 Y.18.461/006 3 mm kalınlıkta elastomer esaslı (-20 soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı polimer bitümlü örtüler ile iki kat su yalıtımı yapılması metrekare 234,08
130 23.243/15A 30x30 cm ebadında 0,70 mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz boyalı(polyester esaslı) arka yüzü akustik kumaş kaplı delikli alüminyum plakadan (EN AW 3000 serisi) sarkmalı sistem asma tavan yapılması metrekare 85,91
131 727-514 3x1,5 mm², 1 kV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi YVV (NYY) (TS IEC 60502-1+A1) metre 1.500
132 Y.18.110/01C04 10 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (2,50 N/mm² ve 400 kg/m³) (Nakliye dahil) metrekare 226,74
133 Y.25.005/08 Beton, sıva ve benzeri yüzeylere 2 mm kalınlıkta çimento esaslı kaplama yapılması metrekare 520,12
134 1002-118 Hortum Çapı DN 25 Hortum Uzunluğu 30 m, Tüplü Model Yangın Dolapları, TS. EN 671-1 NORMLARINDA adet 9
135 920-201 İnsan asansörlerinde İlave tam otomatik kat kapısı konulması halinde beher ilave kapı için ödenecek fark. adet 2
136 Y.26.008/408A 60x60 cm anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, parlak, sırsız porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) metrekare 93,23
137 22.082 Tip ahşap mutfak tezgah üstü dolabı yapılması ve yerine monte edilmesi (3,04x0,80)=2,46m² metrekare 20
138 072-701 Birinci sınıf: (Batarya TS EN 200 veyaTS EN 817'ye uygun , sifon TS-EN 274-1-2-3) takım 48
139 742-1251 Işık akısı en az 1.800 lm, tüketim değeri en fazla 20 W, LED Sıva Üstü Etanj Armatür (Polikarbon gövdeli) adet 54
140 Y.15.001/1A Makine ile yumuşak ve sert toprak kazılması (Serbest kazı) (Nakliye dahil) metreküp 540
141 204-3102 Pn 20 polipropilen temiz su boru 1/2" 20/3,4 mm Polipropilen temiz su boruları [% 45 Boru Montaj Bedeli Dahil] metre 1.229
142 792-104 Paralel Sorti, Halogenfree kablolu aydınlatma sortisi adet 201
143 742-129/2 360º tavan tipi sıva üstü hareket sensörü, Hareket Sensörleri adet 139
144 089-109 1/2" Ara Musluk, klasik salmastralı rozet dahil. adet 315
145 087-501 Duş borusu ve duş baş süzgeci ile komple banyo bataryalı (TS EN 200'e veya TS EN 817 ye uygun) birinci kalite, Duş tesisatı komple (TSE'ye uygun) takım 29
146 952-311 100 kVA, Ses izolasyon kabini adet 1
147 204-975 Ø16- Ø17 çaplarında PE-Xa, PE-Xb ve PE-RT borularda kullanılan spiral koruyucu kılıfın iş yerinde temini ve montajı metre 6.610
148 791-315 4x6 mm², Kurşunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hattı tesisi (NHXMH, en az 300/500 V) metre 400
149 071-121 50x65 cm tezgah altı veya üstü oval lavabo adet 32
150 Y.23.011 Nervürlü çelik hasırın yerine konulması 3,001-10,000 kg/m² (10,000 kg/m² dahil) (Nakliye dahil) ton 1,63
151 718-501 2x25 A'e kadar (30 mA), Kaçak akım koruma şalterleri (TS EN 61008-1/ TS EN 61008-2-1) adet 105
152 Y.26.017/101 10x15x50 cm boyutlarında andezit bordür temini ve yerine döşenmesi (Nakliye dahil) metre 122
153 727-513 3x2,5 mm², 1 kV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi YVV (NYY) (TS IEC 60502-1+A1) metre 800
154 742-1653 Işık akısı en az 6.800 lm, tüketim değeri en fazla 80 W olan, Led Projektörler adet 9
155 204-402 Sert PVC plastik pis su borusu (geçme muflu, çap: 75-70 mm, et kalınlığı 3 mm) [% 35 Boru Montaj Bedeli Dahil] metre 434
156 23.243/5A 30x30 cm ebadında 0,70 mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz boyalı(polyester esaslı) delikli alüminyum plakadan (EN AW 3000 serisi) oturmalı sistem asma tavan yapılması metrekare 55
157 152-4321 (125.000 kcal/h) 145 kW, 5 Atmosfer konstrüksiyon basıncında sıvı ve gaz yakıtlı sıcak su üretici, Çelik malzemeden (kaynaklı) kalorifer kazanları (TS EN 303-1/2/4, TS-9876, TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) adet 1
158 241-823 (11/4") 42Ø mm 50 mm, Taş yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14303) metre 250
159 920-101 İnsan asansörlerinde İlave tam otomatik kabin kapısı konulması halinde beher ilave kapı için ödenecek fark adet 1
160 201-208 Dikişli galvanizli boru (2") [% 30 Boru Montaj Bedeli Dahil] metre 110
161 Y.23.176 Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması (Nakliye dahil) kilogram 500
162 089-1413 Çift kumandalı, duvardan çıkışlı lavabo bataryası, duvara montajlı, Eviye Bataryaları adet 29
163 C03 İspanyolet takımının yerine takılması (kol dahil) 180 cm'den büyük, 4 kavramalı adet 98
164 832-106 Konvansiyonel optik duman dedektörü ve montajı adet 37
165 216-902 Debi m³/h (3,5-7,0) basınç mSS (1-3), Değişken Devirli (Frekans Konvertörlü) Sirkülasyon Pompası: Islak rotorlu düz boruya takılabilen sirkülasyon pompaları adet 2
166 089-101 1/2" Kısa musluk, süzgeçli rozet dahil. adet 192
167 204-987 8 çıkışlı, Mini küresel vanalı 1" kollektör adet 34
168 073-201 Takriben 40x50 cm ayna adet 77
169 Y.18.461/042 250 gr/m² ağırlıkta geotekstil keçe serilmesi metrekare 1.309,6
170 Y.19.057/004 6 cm kalınlıkta yüzeyi düzgün levhalar (XPS - 300 Kpa basınç dayanımlı) ile yatayda (zemine oturan (toprak temaslı) döşemelerde veya ters teras çatılarda) ısı yalıtımı yapılması metrekare 202,77
171 791-313 4x16 mm², Kurşunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hattı tesisi (NHXMH, en az 300/500 V) metre 140
172 201-109 Dikişli siyah boru 2" [% 30 Boru Montaj Bedeli Dahil] metre 120
173 18.500/İB-11 B (25/5)Tipi 1 kalite PVC su tutucu bandı ile sızdırmazlık ve inşaat derzi yapılması metre 70
174 18.183 Çimento harçlı kargir ve horasan inşaatın yıkılması metreküp 43
175 890-504 4/28, [harici abone sayısı/dahili abone sayısı], Elektronik Tip Tam Otomatik Telefon Santralı adet 1
176 727-525 4x10 mm², 1 kV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi YVV (NYY) (TS IEC 60502-1+A1) metre 185
177 700-2210 0,90-1,00 m²'ye kadar (1 m² dahil), Gömme tip galvaniz sac panolar adet 3
178 KGM/15.044 Makina ile Her Cins Toprak Zeminde Reglaj kilometre 1,27
179 204-3105 Pn 20 polipropilen boru 1 1/4" 40/6,7 mm Polipropilen temiz su boruları [% 45 Boru Montaj Bedeli Dahil] metre 180
180 791-422 3x35+16 mm², 1 kV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (N2XH, 0,6/1 kV) metre 60
181 201-108 Dikişli siyah boru 1 1/2" [% 30 Boru Montaj Bedeli Dahil] metre 116
182 726-102 Topraklama hattı-6 mm² Çıplak örgülü veya dolu bakır tel, Peşel, bergman veya PVC borulu tesisatta esas kolon hattı ile aynı boru içinde çekildiğine göre her nevi malzeme temini ve işçilik dahil metre 870
183 791-423 3x25+16 mm², 1 kV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (N2XH, 0,6/1 kV) metre 70
184 742-1351 Işık akısı en az 1.800 lm, tüketim değeri en fazla 20 W olan (en az IP 40 koruma derecesine sahip olan), LED Glop Armatür adet 40
185 231-102 50 Ø mm-100 Ø mm (2"-4") arası (4") dahil, Boru boyanması, sülyen boyayla metre 750
186 792-103 Vaviyen Sorti, Halogenfree kablolu aydınlatma sortisi adet 27
187 740-105 Linye ve sorti hatları kurşunsuz antigron nevinden malzeme ile normal priz sortisi, ETANJ PRİZ SORTİSİ (Güvenlik hatlı) (TS uygunluk belgeli malzeme ile) adet 40
188 792-202 Komutator Sorti, Güvenlik hattı aydınlatma sortileri adet 27
189 Y.15.140/05 Kum temin edilerek, drenaj yapılması (Nakliye dahil) metreküp 51,75
190 089-1401 Tek kumandalı, tek gövde eviye bataryası, Eviye Bataryaları adet 15
191 204-3106 Pn 20 polipropilen boru 1 1/2", 50/8.4 mm Polipropilen temiz su boruları [% 45 Boru Montaj Bedeli Dahil] metre 100
192 718-507 4x25 A'e kadar (30 mA), Kaçak akım koruma şalterleri (TS EN 61008-1/TS EN 61008-2-1) adet 37
193 Y.26.020/032A Renkli mermer levha ile merdiven basamağı kaplaması yapılması (basamak 3 cm, rıht 2 cm kalınlığında) (honlu veya cilalı) (Nakliye dahil) metre 35
194 117-304/1 100 litre, 1.800 Watt ve üzeri, Elektrikli su ısıtıcılar (TS-2212 EN 60335-2-21) adet 3
195 204-986 7 çıkışlı, Mini küresel vanalı 1" kollektör adet 22
196 Y.28.645/C02 PVC ve alüminyum doğramaya profil ile 4+4 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu çift camlı pencere ünitesi takılması metrekare 28
197 819-102 30 Çifte kadar, Telefon dağıtım kutuları adet 30
198 791-317 4x2.5 mm², Kurşunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hattı tesisi (NHXMH, en az 300/500 V) metre 290
199 Y.18.110/20C02 10 cm kalınlığındaki taşıyıcı olmayan bimsbeton duvar blokları ile duvar yapılması (bimsbeton tutkalı ile) (min. 1,50 N/mm² ve 600-900 kg/m³, 900 kg/m³ hariç) (Nakliye dahil) metrekare 93,28
200 791-314 4x10 mm², Kurşunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hattı tesisi (NHXMH, en az 300/500 V) metre 110
201 833-752 2x15 W LED lambalı, 3 saat süreli, Acil Aydınlatma Armatürleri (taşınabilir) adet 8
202 Y.18.462/023 Bodrum perdelerinde su yalıtımı ve izolasyon pimi ile uygulanmış ısı yalıtımı üzerine HDPE esaslı drenaj ve koruma levhası temini ve yerine döşenmesi (250?basınç dayanımı<350 KN/m2) metrekare 287,12
203 Y.21.261/01 Kadronlu ahşap döşeme yapılması metrekare 25
204 110.620/03 200 Lt çift serpantinli hızlı boyler 1050 Lt/h adet 1
205 210-626 32 Ø mm (1 1/4"), Pirinç, preste imal edilmiş teflon (PTFE), contalı, tam geçişli, vidalı, KÜRESEL VANALAR (TS 3148) adet 40
206 084-102 Bataryalı, sifonu özel plastik taslı (Birinci Sınıf), Bir gözü eviye tesisatı, EVİYE TESİSATI adet 11
207 174-1111 75 m³/h, Ø400, Ø200, KAYNAKLI DENGE TANKI (DEBİ-GÖVDE ÇAPI-GİRİŞ ÇIKIŞ ÇAPI) adet 1
208 700-1205 En ölçüsü en az 800 mm olan galvanizli dikili tip sac pano, Derinlik en az 500 mm (1. pano) adet 1
209 833-1310 120 W (rms) Güç Amfisi, Acil Anons Sistemleri adet 1
210 723-401 400 V'a kadar, Otomatik kumandalı merkezi kompanzasyon bataryaları (30 kVAr'a kadar) kvar 30
211 880-563 Utp Cat 6 Kablo, BAKIR DATA KABLOLARI metre 900
212 Y.18.460/24 Ø 200 mm anma çaplı, PVC esaslı koruge drenaj borusunun temini ve yerine dösenmesi metre 169,6
213 792-201 Normal Sorti, Güvenlik hattı aydınlatma sortileri adet 27
214 718-502 2x40 A'e kadar (30 mA), Kaçak akım koruma şalterleri (TS EN 61008-1/TS EN 61008-2-1) adet 40
215 818-106 20 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte) P.26, Bina içerisinde ana hat tesisatı (TS-3930) metre 300
216 261-251 Ø=160 mm'ye kadar 0,50 mm, Kenetli spiral yoluyla, galvanizli sacdan silindirik hava kanalı yapılması metrekare 25
217 880-401 RG 6AU 75, Koaksiyal Kablolar, TSEK Belgeli metre 500
218 204-405 Sert PVC plastik pis su borusu (geçme muflu, çap: 160-150 mm, et kalınlığı 3,2 mm) [% 35 Boru Montaj Bedeli Dahil] metre 60
219 A04 Gömme silindirli iç ve dış kapı kilidinin yerine takılması (Geniş ve dar tip) adet 56
220 740-103 Linye hattı peşel, bergman veya PVC boru içerisinde plastik izoleli iletkenler sorti hatları kurşunsun antigron (NVV) (NYM) cinsinden malzeme ile normal priz sortisi, ETANJ PRİZ SORTİSİ (Güvenlik hatlı) (TS uygunluk belgeli malzeme ile) adet 40
221 204-404 Sert PVC plastik pis su borusu (geçme muflu, çap: 125 mm, et kalınlığı 3,2 mm) [% 35 Boru Montaj Bedeli Dahil] metre 85
222 Y.19.056/003 5 cm kalınlıkta yüzeyi düzgün levhalar (XPS - 300 Kpa basınç dayanımlı) ile bodrum perdelerinde su yalıtımı üzerine ısı yalıtımı yapılması metrekare 91,5
223 727-523 3x25+16 mm², 1 kV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi YVV (NYY) (TS IEC 60502-1+A1) metre 50
224 715-1051 3x10A'den 3x63A'e kadar, Icu: 35 kA, I1 (0,8-1) In, 3 kutuplu, 400 V AC'de en az Icu: 35 kA, Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Sabit, Kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler adet 8
225 Y.15.140/06 Çakıl temin edilerek, drenaj yapılması (Nakliye dahil) metreküp 33,92
226 094-400 Kağıtlık (paslanmaz çelik) adet 62
227 Y.25.001/05 Ahşap yüzeylerin vernikli ahşap koruyucu ile verniklenmesi metrekare 100
228 V.0711 İşlenerek dekore edilmiş her çeşit demirden parmaklık, korkuluk v.b.dekoratif (perforje) imalat yapılması ve yerine konulması (her çeşit demirlerden merdiven, balkon, köprü korkulukları çeşitli parmaklıklar, kaplamalar, bölmeler ve benzeri) kilogram 60
229 796-103 Linye ve sorti hatları kurşunsuz antigron (NHXMH) nevinden malzeme ile normal priz sortisi. adet 16
230 742-1655 Işık akısı en az 12.750 lm, tüketim değeri en fazla 150 W olan, Led Projektörler adet 2
231 204-401 Sert PVC plastik pis su borusu (geçme muflu, çap: 50-40 mm, et kalınlığı 3 mm) [% 35 Boru Montaj Bedeli Dahil] metre 207,5
232 A03 Gömme makaralı iç kapı kilidinin yerine takılması (Geniş ve dar tip) adet 75
233 204-3107 Pn 20 polipropilen boru 2", 63/10.5 mm Polipropilen temiz su boruları [% 45 Boru Montaj Bedeli Dahil] metre 40
234 210-625 25 Ø mm (1"), Pirinç, preste imal edilmiş teflon (PTFE), contalı, tam geçişli, vidalı, KÜRESEL VANALAR (TS 3148) adet 45
235 742-1152 Sıva altı, LED'li dairesel (downlight) armatür (ışık akısı en az 1700 lm, tüketim değeri en fazla 24 W olan) adet 15
236 227-301 65 Ø mm, Döküm gövdeli, flanşlı, GERİ TEPME VENTİLLERİ (Sıcak ve soğuk su için) (TS EN 1074-3) adet 5
237 231-201 15 Ø mm-50 Ø mm (1/2"-2") arası (2") dahil, Boru boyanması, yağlı boya ile metre 750
238 Y.26.020/012A 3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile döşeme kaplaması yapılması (3cmx30-40-50 cmxserbest boy) (honlu veya cilalı)) (Nakliye dahil) metrekare 11,95
239 707-304 12 Otomatik sigortalık, Halojensiz alev geciktirici tip sıva altı tablolar adet 40
240 A08 Kapı kolu ve aynalarının yerine takılması (Kromajlı) adet 109
241 736-601 Normal sorti, Linye ve sorti hatları galvanizli, gaz borusu içerisinde plastik izoleli iletkenler ile adet 14
242 231-101 15 Ø mm-50 Ø mm (1/2"-2") arası (2") dahil, Boru boyanması, sülyen boyayla metre 750
243 A13 Stopun yerine takılması (Nikelajlı) adet 135
244 Y.25.002/01 Demir yüzeylere korozyona karşı iki kat boya yapılması metrekare 113,36
245 253-712 2.500 m³/h, Kanal tipi aspiratör adet 1
246 210-624 20 Ø mm (3/4"), Pirinç, preste imal edilmiş teflon (PTFE), contalı, tam geçişli, vidalı, KÜRESEL VANALAR (TS 3148) adet 55
247 Y.25.001/06 Ahşap yüzeylerin renkli ahşap koruyucu ile korunması metrekare 100
248 089-105 1/2" Uzun musluk, süzgeçli rozet dahil. adet 45
249 083-202 Paslanmaz çelik takriben 50x100 cm, Bir gözlü damlalıklı eviye (TSEK), EVİYELER (TS EN 13310) adet 11
250 Y.18.462/021 Bodrum perdelerinde su yalıtımı ve izolasyon pimi ile uygulanmış ısı yalıtımı üzerine HDPE esaslı drenaj ve koruma levhası temini ve yerine döşenmesi (150?basınç dayanımı<200 KN/m2) metrekare 209,41
251 201-107 Dikişli siyah boru (1 1/4") [% 30 Boru Montaj Bedeli Dahil] metre 52
252 981-101 50 mm² elektrolitik bakır iletken, Çatı ihata ve indirme iletkenleri tesisatı (TS EN 62305-1/2/3/4) metre 40
253 718-521 4x40 A'e kadar (300 mA), Kaçak akım koruma şalterleri (TS EN 61008-1/TS EN 61008-2-1) adet 14
254 204-3104/C 11/4" 40/5,5 0,607 (Anma Ölçüsü Çap/ Et kalınlığı (Ø mm) Yaklaşık Ağırlığı kg/m) PN 25 polipropilen borular, CAM ELYAF TAKVİYELİ KOMPOZİT [% 45 Boru Montaj Bedeli Dahil] metre 60
255 880-2007 8x2x0.8+0.8 mm², JH(St) H HALOJENSİZ YANGIN ALARM KABLOLARI (VDE 0815) metre 180
256 225-133 80 Ø mm, Flanşlı Hava Ayırıcı adet 1
257 076-500 Basınçlı hela yıkayıcılı (Flüzometreli) takım 10
258 718-508 4x40 A'e kadar (30 mA), Kaçak akım koruma şalterleri (TS EN 61008-1/TS EN 61008-2-1) adet 15
259 718-310 Aydınlatma kontrollünde kullanılan Zaman rölesi adet 8
260 228-109 100 Ø mm, Pik döküm gövdeli, klapeli bileziği gövdeye vidalı ve değiştirilebilir, vidalı veya flanşlı, PN 16, GERİ TEPME VENTİLLERİ (Buhar ve kızgın su için) (TS EN 12334) adet 2
261 739-201 16-20 mm PE HFFR boru, HALOJENSİZ ALEV YAYMAZ ELEKTRİK TESİSAT BORULARI metre 480
262 103-105 40 Ø mm (1 1/2") vidalı Soğuk su sayaçları, Soğuk su sayaçları: İşyerinde temini ve yerine montajı adet 4
263 792-106 Paralel Avize Sortisi, Halogenfree kablolu aydınlatma sortisi adet 28
264 225-223 80 Ø mm, Flanşlı Tortu Ayırıcı adet 1
265 815-101 Telefon tesisatı sortisi adet 29
266 18.198/27 Alüminyum, sac, alçıpanel, taşyünü, camyünü vb. asma tavan sökülmesi metrekare 70
267 845-103 Televizyon sortisi, ANTEN TESİSATI adet 31
268 727-524 4x16 mm², 1 kV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi YVV (NYY) (TS IEC 60502-1+A1) metre 30
269 210-534 Bas. hava vanası-çelik dök., vidalı ve flanşlı (çap: 32 mm) adet 2
270 204-3103/C 1" 32/4,4 0,380 (Anma Ölçüsü Çap/ Et kalınlığı (Ø mm) Yaklaşık Ağırlığı kg/m) PN 25 polipropilen borular, CAM ELYAF TAKVİYELİ KOMPOZİT [% 45 Boru Montaj Bedeli Dahil] metre 60
271 705-104 0,30-0,40 m²'ye kadar (0,40 m² dahil), Gömme tip sac tablolar (TS 3367 EN 60439-1) Not: "Tip testler" yaptırılarak,buna ait test sonuçları İdareye verilecektir adet 2
272 833-211 4 Bölgeye kadar (dahil), Konvansiyonel tip yangın ihbar santralı adet 1
273 B10 Kavramalı ispanyolet takımının yerine takılması (Kol dahil 80 cm.lik) (2 kavramalı) (Ahşap için) adet 70
274 174-514 8 Atmosfer İşletme Basıncında: 300 litre, Çelikten Atmosfere kapalı, değişebilir diyaframlı genleşme deposu adet 1
275 204-991 12 çıkışlı, Mini küresel vanalı 1" kollektör adet 4
276 210-708 65 Ø mm, PN 10-16, Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, flanşlı, KÜRESEL VANALAR (TS 3148) adet 2
277 725-904 250 V'a kadar, İŞARET LAMBALARI adet 132
278 210-536 Bas. hava vanası-çelik dök., vidalı ve flanşlı (çap: 50 mm) adet 1
279 880-1103 12U 600 mmx500 mm 19" kabinet, Duvara monte edilebilir kabinetler adet 2
280 833-585/2 Anahtarlamalı güç kaynağı ünitesi, 3 Ah (TS EN 54-4) adet 1
281 204-990 11 çıkışlı, Mini küresel vanalı 1" kollektör adet 4
282 210-710 100 Ø mm, PN 10-16, Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, flanşlı, KÜRESEL VANALAR (TS 3148) adet 1
283 723-510 En az 12 kademeli (MODBUS, RTU, Bilgisayar Haberleşmeli) Reaktif Güç Kontrol Rölesi adet 1
284 201-110 Dikişli siyah boru 2 1/2" [% 30 Boru Montaj Bedeli Dahil] metre 16
285 268-901 Ø 100 mm Gemici Tipi anemostat adet 26
286 700-2106 0,50-0,60 m²'ye kadar (0,60 m² dahil), Sıva üstü galvaniz sac tablolar adet 1
287 791-509 1x50 mm² kesitinde, Plastik izoleli iletken (HO7Z,O7Z1, en az 300/500 V) metre 30
288 117-302/1 50 litre, 1.500 Watt, Elektrikli su ısıtıcılar (TS-2212 EN 60335-2-21) adet 1
289 174-512 8 Atmosfer İşletme Basıncında: 200 litre, Çelikten Atmosfere kapalı, değişebilir diyaframlı genleşme deposu adet 1
290 210-623 15 Ø mm (1/2"), Pirinç, preste imal edilmiş teflon (PTFE), contalı, tam geçişli, vidalı, KÜRESEL VANALAR (TS 3148) adet 30
291 833-731 1 saat süreli tek yüzlü, kesintide yanan acil durum yönlendirme armatürü (Ledli) adet 4
292 210-707 50 Ø mm, PN 10-16, Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, flanşlı, KÜRESEL VANALAR (TS 3148) adet 2
293 794-402 Komutator Sorti, Linye ve sorti hatları galvanizli, gaz borusu içerisinde plastik izoleli (HO7Z,O7Z1) iletkenler ile adet 4
294 097-303 Sert plastik 15x15 cm, Yer süzgeci (TS-327/3'e göre) adet 31
295 253-701 100 m³/h, Kanal tipi aspiratör adet 2
296 089-111 1/2" Pisuvar Musluğu, rozetler ve ara bağlantı borusu dahil. adet 20
297 210-535 Bas. hava vanası-çelik dök., vidalı ve flanşlı (çap: 40 mm) adet 1
298 791-507 1x25 mm² kesitinde, Plastik izoleli iletken (HO7Z,O7Z1, en az 300/500 V) metre 50
299 707-103 12 sigortalık, Anahtarlı otomatik sigortalı lojman tipi sac tablolar adet 27
300 12.2301 Çapı 500-Çapı 1000 mm anma çaplı HDPE boru başlarının elektrofüzyon kaynağı ile bağlanması adet 5
301 791-427 4x4 mm², 1 kV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (N2XH, 0,6/1 kV) metre 50
302 210-709 80 Ø mm, PN 10-16, Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, flanşlı, KÜRESEL VANALAR (TS 3148) adet 1
303 726-303 Topraklama hattı-10 mm² Çıplak örgülü veya dolu bakır tel, Borusuz olarak serbest konsol, kroşe üzerine döşenen topraklama hatları her nevi malzeme temini ve işçilik dahil metre 100
304 103-108 80 Ø mm Flanşlı Soğuk su sayaçları, Soğuk su sayaçları: İşyerinde temini ve yerine montajı adet 1
305 794-301 Normal Sorti, Linye ve sorti hatları kurşunsuz antigron (NHXMH) nevinden malzeme ile adet 4
306 B16 Menteşenin yerine takılması adet 168
307 710-100 Döküm kutu içine ve panolara konulacak TSE şartlarına uygun bakır bara temin ve montajı ve TS EN 60445'deki renklere boyanması kilogram 15
308 833-733 1 saat süreli çift yüzlü, kesintide yanan acil durum yönlendirme armatürü (Ledli) adet 3
309 791-508 1x35 mm² kesitinde, Plastik izoleli iletken (HO7Z,O7Z1, en az 300/500 V) metre 30
310 704-105 0,40-0,50 m²'ye kadar (0,50 m² dahil), Sıva üstü sac tablolar (TS 3367 EN 60439-1) Not: "Tip testler" yaptırılarak,buna ait test sonuçları İdareye verilecektir adet 1
311 210-706 40 Ø mm, PN 10-16, Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, flanşlı, KÜRESEL VANALAR (TS 3148) adet 2
312 727-527 4x4 mm², 1 kV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi YVV (NYY) (TS IEC 60502-1+A1) metre 40
313 079-700 Gömme Rezervuarlı Alaturka Tuvalet Seti, KENDİNDEN REZERVUARLI AZ SU TÜKETEN ALAFRANGA HELA VE TESİSATI (TS 800 EN 997) takım 1
314 172-101 Gömme anahtarlı tip pürjör, RADYATÖR PÜRJÖRÜ adet 72
315 742-280 U-2x20 W'lık Armatür (Çift balastlı), FLÖRESAN ARMATÜRLER (TS 8697 EN 60598-1-TS EN 60598-1-2) (**) adet 6
316 726-301 Topraklama hattı-4 mm² Çıplak örgülü veya dolu bakır tel, Borusuz olarak serbest konsol, kroşe üzerine döşenen topraklama hatları her nevi malzeme temini ve işçilik dahil metre 100
317 880-578 24 Portlu, Utp Cat5e Patch Panel adet 2
318 089-1112 1/2" Kromajlı çamaşır musluğu, seramik salmastralı, musluk rozeti dahil. adet 10
319 725-312 Multimetre (TS 4417)'ye uygun, Multimetreler adet 2
320 718-577 D sınıfı 230 V AC, 20 kA (I max, 8/20µs), faz, nötr, toprak, Pano tipi aşırı gerilim koruyucuları (Alçak Gerilim Parafudrları) adet 2
321 818-108 50 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte) P.37, Bina içerisinde ana hat tesisatı (TS-3930) metre 30
322 980-300 Çatı direği (Aktif yakalama ucu için), YILDIRIMDAN KORUNMA TESİSATI (TS EN 62305-1/2/3/4) adet 1
323 103-102 20 Ø mm (3/4") vidalı Soğuk su sayaçları, Soğuk su sayaçları: İşyerinde temini ve yerine montajı adet 5
324 791-316 4x4 mm², Kurşunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hattı tesisi (NHXMH, en az 300/500 V) metre 30
325 713-101 2x16 A'e kadar, Kademeli tip pako şalterler adet 19
326 742-1352 Işık akısı en az 1.800 lm, tüketim değeri en fazla 20 W olan (en az IP 65 koruma derecesine sahip olan), LED Glop Armatür adet 2
327 726-101 Topraklama hattı-4 mm² Çıplak örgülü veya dolu bakır tel, Peşel, bergman veya PVC borulu tesisatta esas kolon hattı ile aynı boru içinde çekildiğine göre her nevi malzeme temini ve işçilik dahil metre 110
328 840-101 3-5 W'lık tek taraflı hoparlör, Hoparlör ve montajı adet 10
329 741-201 3x25 A'e kadar, Bakalitten yapılmış, üç fazlı kapaklı topraklama kontaklı priz ve fişin temini, yerine montajı, her nevi malzeme ve işçilik dahil. (TS-40) adet 44
330 794-304 Paralel Sorti, Linye ve sorti hatları kurşunsuz antigron (NHXMH) nevinden malzeme ile adet 6
331 201-106 Dikişli siyah boru 1" [% 30 Boru Montaj Bedeli Dahil] metre 15
332 726-105 Topraklama hattı-25 mm² Çıplak örgülü veya dolu bakır tel, Peşel, bergman veya PVC borulu tesisatta esas kolon hattı ile aynı boru içinde çekildiğine göre her nevi malzeme temini ve işçilik dahil metre 40
333 742-1151 Sıva altı, LED'li dairesel (downlight) armatür (ışık akısı en az 800 lm, tüketim değeri en fazla 12 W olan) adet 4
334 226-921 Klapeli tip, 100 Ø mm, ROGAR KLAPESİ adet 7
335 726-304 Topraklama hattı-16 mm² Çıplak örgülü veya dolu bakır tel, Borusuz olarak serbest konsol, kroşe üzerine döşenen topraklama hatları her nevi malzeme temini ve işçilik dahil metre 40
336 109-102 80 Ø mm (3"), Kollektör borusu galvanizli metre 3
337 724-407 Üç fazlı 40 A'e kadar (3 kA), Anahtarlı Otomatik Sigortalar (3 kA kesme kapasiteli) adet 8
338 796-102 Linye hattı PVC boru içerisinde, plastik izoleli (HO7Z,O7Z1) iletkenler, sorti hatları kurşunsuz, antigron, (NHXMH) nevinden malzeme ile normal priz sortisi. adet 4
339 201-111 Dikişli siyah boru (3") [% 30 Boru Montaj Bedeli Dahil] metre 5
340 726-302 Topraklama hattı-6 mm² Çıplak örgülü veya dolu bakır tel, Borusuz olarak serbest konsol, kroşe üzerine döşenen topraklama hatları her nevi malzeme temini ve işçilik dahil metre 60
341 845-202 Anten kazancı 21-40 db. olan santral, Televizyon kollektif anten santralı adet 1
342 792-207 Trifaze Sorti, Güvenlik hattı aydınlatma sortileri adet 3
343 715-1052 3x100 A'e kadar Icu: 35 kA, I1 (0,8-1) In, 3 kutuplu, 400 V AC'de en az Icu: 35 kA, Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Sabit, Kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler adet 1
344 880-394/1 2x0.75 mm², LIYCY, LIYC2Y Sinyal kabloları, LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları (Ölçü: m) (VDE 0812) metre 120
345 723-421 400 V'a kadar, İlave kompanzasyon bataryaları kvar 10
346 791-504 1x6 mm² kesitinde, Plastik izoleli iletken (HO7Z,O7Z1, en az 300/500 V) metre 70
347 18.198/28 Alüminyum ve PVC den yapılan her türlü kapı ve pencere doğramasının sökülmesi metrekare 23,76
348 727-528 4x2,5 mm², 1 kV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi YVV (NYY) (TS IEC 60502-1+A1) metre 30
349 718-203 3x25A'e kadar, Kuru tip termik koruyuculu kontaktörler (TS -3629) (TS EN 60947-4-1) adet 2
350 A10 Menteşenin yerine takılması adet 90
351 109-207 65 Ø mm flanşlı, Kollektör ağzı: Galvanizli manşonlarla adet 4
352 707-308 36 Otomatik sigortalık, Halojensiz alev geciktirici tip sıva altı tablolar adet 2
353 727-529 4x1,5 mm², 1 kV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi YVV (NYY) (TS IEC 60502-1+A1) metre 30
354 983-103 İletken koruyucu borusu adet 2
355 791-312 3x1.5 mm², Kurşunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hattı tesisi (NHXMH, en az 300/500 V) metre 30
356 718-522 4x63 A'e kadar (300 mA), Kaçak akım koruma şalterleri (TS EN 61008-1/TS EN 61008-2-1) adet 2
357 726-104 Topraklama hattı-16 mm² Çıplak örgülü veya dolu bakır tel, Peşel, bergman veya PVC borulu tesisatta esas kolon hattı ile aynı boru içinde çekildiğine göre her nevi malzeme temini ve işçilik dahil metre 30
358 830-102 Konvansiyonel yangın ihbar butonu ve montajı adet 4
359 221-103 25 Ø mm (1"), Pislik tutucu, PN-16, buhar için, pres döküm vidalı adet 5
360 791-505 1x10 mm² kesitinde, Plastik izoleli iletken (HO7Z,O7Z1, en az 300/500 V) metre 30
361 980-100 Madeni yakalama ucu, YILDIRIMDAN KORUNMA TESİSATI (TS EN 62305-1/2/3/4) adet 1
362 791-506 1x16 mm² kesitinde, Plastik izoleli iletken (HO7Z,O7Z1, en az 300/500 V) metre 20
363 726-103 Topraklama hattı-10 mm² Çıplak örgülü veya dolu bakır tel, Peşel, bergman veya PVC borulu tesisatta esas kolon hattı ile aynı boru içinde çekildiğine göre her nevi malzeme temini ve işçilik dahil metre 30
364 224-301 15 Ø mm (1/2"), Otomatik hava atma cihazı, su için adet 5
365 04.290/6A03 Ø =150 mm Koruge Kanalizasyon Boruları Yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) ve Polipropilen (PP) esaslı (TS EN 13476-1) (SN 4) metre 15
366 04.290/6A02 Ø =125 mm Koruge Kanalizasyon Boruları Yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) ve Polipropilen (PP) esaslı (TS EN 13476-1) (SN 4) metre 14
367 842-101 Masa tipi mikrofon, Mikrofon adet 1
368 074-101 Takriben 50x10 cm Ekstra sınıf, Fayans camlaşmış çini (dubelle monte edilecek), ETAJERLER adet 3
369 880-437 RG 11/U-6 75, Koaksiyal Kablolar, TSEK Belgeli metre 30
370 109-208 80 Ø mm flanşlı, Kollektör ağzı: Galvanizli manşonlarla adet 2
371 880-403 RG 11 A/U 75, Koaksiyal Kablolar, TSEK Belgeli metre 30
372 204-982 3 çıkışlı, Mini küresel vanalı 1" kollektör adet 2
373 819-101 10 Çifte kadar, Telefon dağıtım kutuları adet 2
374 226-922 Klapeli tip, 125 Ø mm, ROGAR KLAPESİ adet 2
375 221-106 50 Ø mm (2"), Pislik tutucu, PN-16, buhar için, pres döküm vidalı adet 1
376 04.290/6A01 Ø =100 mm Koruge Kanalizasyon Boruları Yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) ve Polipropilen (PP) esaslı (TS EN 13476-1) (SN 4) metre 20
377 718-509 4x63 A'e kadar (30 mA), Kaçak akım koruma şalterleri (TS EN 61008-1/TS EN 61008-2-1) adet 1
378 832-108 Paralel ihbar lambası adet 4
379 818-102 4 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte) P.14, Bina içerisinde ana hat tesisatı (TS-3930) metre 30
380 725-503 Sayısal tip, Frekansmetre (TS 5592 EN 60051-4) adet 1
381 880-5631 Utp Cat6H HALOJEN FREE 4x2x23 AWG, BAKIR DATA KABLOLARI metre 30
382 725-302 25-100 A'e kadar, Ampermetreler (TS 5590 EN 60051 -2) adet 2
383 791-502 1x2,5 mm² kesitinde, Plastik izoleli iletken (HO7Z,O7Z1, en az 300/500 V) metre 40
384 791-503 1x4 mm² kesitinde, Plastik izoleli iletken (HO7Z,O7Z1, en az 300/500 V) metre 30
385 201-105 Dikişli siyah boru 3/4" [% 30 Boru Montaj Bedeli Dahil] metre 5
386 725-102 0 -500 V'a kadar, Voltmetreler (TS 5590 EN 60051 -2) adet 2
387 226-923 Klapeli tip, 160 Ø mm, ROGAR KLAPESİ adet 1
388 097.303 Yer süzgeci sert plastik 15x15 cm adet 3
389 097-503 Pirinç kromajlı ızgaralı 15x15 cm, Banyo süzgeci (TS 327/2'ye göre) adet 1
390 221-104 32 Ø mm (1 1/4"), Pislik tutucu, PN-16, buhar için, pres döküm vidalı adet 1
391 109-206 50 Ø mm, Kollektör ağzı: Galvanizli manşonlarla adet 4
392 109-205 40 Ø mm, Kollektör ağzı: Galvanizli manşonlarla adet 4
393 210-612 Küresel vana-prinç pres, perbunan contalı (çap: 15 mm) adet 2
394 816-101 Paralel Telefon sortisi adet 2
395 113-202 100 Ø mm, Havalandırma boru ve şapkası adet 1
396 109-204 32 Ø mm, Kollektör ağzı: Galvanizli manşonlarla adet 2
397 113-201 70 Ø mm, Havalandırma boru ve şapkası adet 1

İhale Adı Erzurum İli Muhtelif Yerlerde Bina Yapımı ve Tadilatı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN ERZURUM İLİ MUHTELİF YERLERDE BİNA YAPIMI VE TADİLATI

İŞİNDE UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME

I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler

1.1. İdarenin;

a) Adı:Erzurum Büyükşehir Belediyesi FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

b) Adresi:MURATPAŞA MAH. MERKEZ YÖNETİM CAD. 25100 - YAKUTİYE / ERZURUM

c) Telefon numarası:4423441000

ç) Faks numarası:4423441285

d) (Mülga:07/06/2014-29023 R.G./41 md.)

e) İlgili personelinin adı, soyadı ve unvanı:Erdem OKÇU - İnşaat Yatırım Şube Müd.V.

1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

Madde 2 - İhale konusu işe ilişkin bilgiler

2.1. İhale konusu işin

a) Adı:ERZURUM İLİ MUHTELİF YERLERDE BİNA YAPIMI VE TADİLATI

b) Yatırım proje no'su/kodu:

c) Miktarı (fiziki) ve türü:

1195 m² kapalı alana sahip betonarme bina yapımı, 2652 m² kapalı alana sahip ( Garaj, Nizamiye, Su Deposu, Yemekhane) binalar yapımı, istinat duvarı yapımı, 11 adet 12,5 m² alana sahip betonarme dükkan yapımı

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

ç) Yapılacağı yer:ERZURUM İLİ AZİZİYE, YAKUTİYE VE PALANDÖKEN İLÇELERİ

d) Bu bent boş bırakılmıştır.

Madde 3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati

3.1.

a)İhale kayıt numarası: 2019/311068

b) İhale usulü: Açık ihale.

c) Tekliflerin sunulacağı adres: ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, İHALELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

ç) İhalenin yapılacağı adres: ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, İHALELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ, MURATPAŞA MAH.MERKEZ YÖNETİM CAD.25100 YAKUTİYE/ERZURUM

d) İhale (son teklif verme) tarihi: 25.07.2019

e) İhale (son teklif verme) saati: 14:00

f) İhale komisyonunun toplantı yeri:İHALE SALONU (İHALELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ)

3.2.Teklifler, ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

3.3. Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz.

3.4. İhale tarihinin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen yer ve saatte yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir.

3.5. İlan tarihinden sonra çalışma saatlerinin değişmesi halinde de ihale yukarıda belirtilen saatte yapılır.

3.6. Saat ayarlarında, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) ulusal saat ayarı esas alınır.

Madde 4 - İhale dokümanının görülmesi ve temini ile EKAP'a kayıt zorunluluğu

4.1. İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste ve EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmesi zorunludur.

a) İhale dokümanının görülebileceği yer: ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, İHALELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

b) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

c) (Mülga 16/03/2019-30716 R.G. / 29.md.)

ç) (Mülga 16/03/2019-30716 R.G. / 29.md.)

d) (Mülga 16/03/2019-30716 R.G. / 29.md.)

4.2. (Mülga 16/03/2019-30716 R.G. / 30.md.)

4.3. (Mülga 16/03/2019-30716 R.G. / 31.md.)

4.4. İhale dokümanının tamamını veya bir kısmını oluşturan belgelerin, Türkçe yanında başka dillerde de hazırlanıp isteklilere verilmesi halinde, ihale dokümanının anlaşılmasında, yorumlanmasında ve anlaşmazlıkların çözümünde Türkçe metin esas alınır.

4.5. İdarelerin ve adına EKAP üzerinden e-imza kullanılarak ihale dokümanı indirilecek gerçek ve tüzel kişilerin EKAP’a kayıtlı olması zorunludur. Ortak girişimlerde ise Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişi ortakların tamamının bu koşulu sağlaması gerekir.

Madde 5 - İhale dokümanının kapsamı

5.1. İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır:

a) İdari Şartname.

b) Teknik Şartnameler.

c) Sözleşme Tasarısı.

ç) Yapım İşleri Genel Şartnamesi. (İhale dokümanı kapsamında verilmemiştir.)

d) Standart formlar:

Standart Form-KİK015.3/Y: Birim Fiyat Teklif Mektubu, Standart Form-KİK0015.5/Y: Birim Fiyat Teklif Cetveli, Standart Form-KİK021.0/Y: İş Ortaklığı Beyannamesi, Standart Form-KİK023.1/Y: Geçici Teminat Mektubu, Standart Form-KİK023.2/Y: Kesin Teminat Mektubu, Standart Form-KİK026.1/Y: İş Deneyim Belgesi (Yüklenici İş Bitirme), Form-KİK026.2/Y: İş Deneyim Belgesi (Yüklenici İş Durum), Form-KİK027.0/Y: İş Deneyim Belgesi (Alt Yüklenici İş Bitirme), Form-KİK028.1/Y: İş Deneyim Belgesi (İş Denetleme), Form-KİK028.2/Y: İş Deneyim Belgesi (İş Yönetme), Form-KİK029.1/Y: Devam Eden İşler İçin İş Deneyim Belgesi (İş Denetleme), Form-KİK029.2/Y: Devam Eden İşler İçin İş Deneyim Belgesi (İş Yönetme), Form-KİK030.1/Y: İş Deneyim Belgesi (İş Denetleme/İş Yönetme), Form-KİK030.2/Y: Devam Eden İşler İçin İş Deneyim Belgesi (İş Denetleme/İş Yönetme), Standart Form-KİK031.1/Y: İş Bitirme/Durum/Yönetme/Denetleme Belgesinin Kullanılmasına İlişkin Ortaklık Durum Belgesi, Form-KİK031.3/Y: Mezuniyet Belgesinin Kullanılmasına İlişkin Ortaklık Durum Belgesi, Standart Form-KİK023.6/Y: Geçici Kefalet Senedi, Standart Form-KİK023.7/Y: Kesin Kefalet Senedi, Standart Form-KİK023.9/Y: Kesin Hesap Kefalet Senedi, Standart Form-KİK023.10/Y: Geçici Kabul Noksanları Kefalet Senedi, Standart Form-KİK032.0/Y: Sunulmayacak Belgeler

e) 0 adet analiz formatı,

f) Projeler

5.2. Ayrıca, bu Şartnamenin ilgili hükümleri gereğince İdarenin düzenleyeceği zeyilnameler ile isteklilerin yazılı talebi üzerine İdare tarafından yapılan yazılı açıklamalar, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçasıdır.

5.3. İstekli tarafından, ihale dokümanının içeriği dikkatli bir şekilde incelenmelidir. Teklifin verilmesine ilişkin şartların yerine getirilmemesinden kaynaklanan sorumluluk teklif verene aittir. İhale dokümanında öngörülen kriterlere ve şekil kurallarına uygun olmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

Madde 6 - Bildirim ve tebligat esasları

6.1. İdareler tarafından aday, istekli ve istekli olabileceklere tebligat öncelikli olarak EKAP üzerinden veya imza karşılığı elden yapılır.

6.2. EKAP üzerinden tebligat, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen esas ve usuller çerçevesinde gerçekleştirilir.

6.3. Tebligatın haklı veya zorunlu nedenlerle 6.1 inci maddede belirtilen yöntemler kullanılarak yapılamaması halinde Kanunun 65 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan diğer yöntemlere başvurulur.

6.4. İadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatta, mektubun teslim edildiği tarih tebliğ tarihi sayılır.

6.5. Faks ile yapılan tebligatta, bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır. Bu şekilde yapılan tebligatın aynı gün idare tarafından teyit edilmesi zorunludur. Teyit işleminin gerçekleşmiş kabul edilebilmesi için tebligatın iadeli taahhütlü mektupla bildirime çıkarılmış olması yeterlidir. Tebligatın, teyit işlemi ile bildirim tarihini kapsayacak şekilde ayrıca belgelendirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde tebligat usulsüz yapılmış sayılır ve Tebligat Kanununun usule aykırı tebliğe ilişkin hükümleri uygulanır.

6.6. İdare tarafından ortak girişimlere yapılacak bildirim ve tebligat, belirtilen esaslar çerçevesinde pilot veya koordinatör ortağa yapılır. Ancak pilot veya koordinatör ortağın yabancı istekli olduğu ortak girişimlerde tebligatın imza karşılığı elden yapılamaması halinde;

a) Yerli isteklilerden hisse oranı en fazla olana,

b) En fazla hisse oranına sahip birden çok yerli isteklinin bulunması durumunda ise bu isteklilerden herhangi birine,

tebligat yapılır.

6.7. Aday, istekli ve istekli olabilecekler tarafından idare ile yapılacak yazışmalarda EKAP dışında elektronik ortam ve faks kullanılamaz.

II- İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 7 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mülga : RG: 25/1/2017-29959

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu.

ç) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar.

d) Bu şartnamenin 7.4. ve 7.5. maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri.

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

g) Bu bent boş bırakılmıştır,

ğ) (Mülga:26/06/2010-27623 R.G./4 md.)

h) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

ı) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır % 51 veya daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge

i) Bu bent boş bırakılmıştır

j) Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işler için düzenlenen iş bitirme belgesinin 13/1/2011 tarih ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belge.

7.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

7.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine/en az % 51 hissesine sahip ortağına ait olması halinde bu ortak (h) ve (ı) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işler için düzenlenen iş bitirme belgesinin şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde, bu belgeyi kullanan ortağın 7.1 inci maddenin (j) bendindeki belgeyi de sunması zorunludur.

7.3. İhaleye konsorsiyum olarak teklif verilmesi halinde;

7.3.1. İhaleye konsorsiyum olarak teklif verilmesine izin verilmediğinden bu madde boş bırakılmıştır

7.4. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

7.4.1. Bu bent boş bırakılmıştır.

7.4.2. Bu bent boş bırakılmıştır.

7.5. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

7.5.1. İsteklinin, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan,

b) İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan işlerde, ilk sözleşme bedelinin en az % 80'i oranında denetlenen ya da yönetilen,

c) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80'ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen,

ç) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80'ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen işlerde; ilk sözleşme bedelinin en az % 80'i oranında denetlenen ya da yönetilen,

d) Devredilen işlerde, devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80'inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan,

işlere ilişkin deneyimini gösteren belgeleri sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 100'inden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

İş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 80'ini, diğer ortakların her birinin ise, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 20'sini sağlaması zorunludur. Ancak ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde ettiği iş deneyim belgesi sunulması halinde pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise, her bir ortağın kendi kısmı için istenen asgari iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur.

7.5.2. Bu bent boş bırakılmıştır.

7.5.3. Bu bent boş bırakılmıştır.

7.5.4. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen belgeler.

7.5.5. Bu bent boş bırakılmıştır.

7.6. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği”nde yer alan

B-III. GRUP: BİNA İŞLERİ 

7.6.1. Mezuniyet belgeleri/diplomalar: İnşaat Mühendisliği veya Yapı Mimarlığı

7.7. Belgelerin sunuluş şekli

7.7.1. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesi'nin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde; Gazete İdaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca "aslının aynıdır" şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri de kabul edilecektir.

7.7.1.1 İhaleye katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin sunulan belgelerin veya bu belgelerde yer alan bilgilerin, EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilmesi veya bu bilgilerin teyidinin yapılabilmesi durumunda, bu belgeler için belgelerin sunuluş şekline ilişkin şartlar aranmaz.

7.7.1.2 İstekliler tarafından, 7.7.1.1. maddesindeki koşulları taşıyan katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin belgeler ile Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınan geçici teminat mektubu, sunulmayacak belgeler tablosunda gerekli bilgilere yer verilmesi şartıyla teklif zarfında sunulmaz. Bu durumda, katılım ve yeterlik kriterleri ile geçici teminat mektubuna ilişkin değerlendirme, sunulmayacak belgeler tablosunda yer verilen bilgiler kullanılmak suretiyle EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden ulaşılan bilgi ve belgeler esas alınarak yapılır. Sunulmayacak belgeler tablosunun kısmi teklife açık ihalelerde her bir kısım için, ortak girişimlerin katıldığı ihalelerde ise her bir ortak tarafından ayrı ayrı doldurulması gerekmektedir.

7.7.2. Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile "ibraz edilenin aynıdır" veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.

7.7.3. İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından "aslı idarece görülmüştür" veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler.

7.7.4. Türkiye Cumhuriyetinin yabancı ülkelerde bulunan temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgeler dışında yabancı ülkelerde düzenlenen belgeler ile yabancı ülkelerin Türkiye'deki temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgelerin tasdik işlemi:

7.7.4.1. Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesine taraf ülkelerde düzenlenen ve bu Sözleşmenin 1 inci maddesi kapsamında bulunan resmi belgeler, "apostil tasdik şerhi" taşıması kaydıyla Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır. Apostil tasdik işleminden, belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır. Belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun; düzenlendiği ülkedeki yetkili diğer mercilerce teselsülen tasdik edilmiş olması ve apostil tasdik şerhinin tasdik silsilesindeki bir önceki merciye ilişkin olması halinde de belgenin usulüne uygun olarak sunulduğu kabul edilecektir.

7.7.4.2. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında, belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde, bu ülkelerde düzenlenen belgelerin tasdik işlemi, bu anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.

7.7.4.3. 7.7.4.1 veya 7.7.4.2 nci madde kapsamında sunulmayan belgeler ise aşağıdaki yöntemlerden biri ile tasdik edilmelidir:

1) Belge, doğrudan düzenlendiği ülkenin Dışişleri Bakanlığı ya da düzenlendiği ülkedeki yetkili diğer mercilerin tasdikini müteakip o ülkenin Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edildikten sonra o ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından tasdik edilmelidir. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde ise tasdik işlemi bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından yapılır. Düzenlendiği ülkedeki yetkili diğer mercilerin tasdiki ile belgenin düzenlendiği ülke Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden; belgedeki bir önceki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tasdik işleminden ise; imzanın doğruluğunun ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

2) Belge, sırasıyla düzenlendiği ülkenin Türkiye'deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir. Düzenlendiği ülkenin Türkiye'deki temsilciliğinin tasdik işleminden; belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden ise; imzanın doğruluğunun ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

7.7.4.4. Teselsülen yapılan tasdik işlemlerinde teyit edilecek unsurlara ilişkin eksikliklerin veya hataların sonraki merciler tarafından tasdik kapsamında giderilmesi veya düzeltilmesi halinde de belgenin usulüne uygun olarak sunulduğu kabul edilir.

7.7.4.5. Yabancı ülkenin Türkiye'deki temsilciliği tarafından düzenlenen belgeler, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir. Bu tasdik işleminden belgedeki imzanın doğruluğunun ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

7.7.4.6. Fahri konsolosluklarca düzenlenen belgelere dayanılarak işlem tesis edilmez.

7.7.4.7. Tasdik işleminden muaf tutulan resmi niteliği bulunmayan belgeler:

7.7.4.7.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.7.5. Teklif kapsamında sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin yapılması ve bu tercümelerin tasdik işlemi:

7.7.5.1. Yerli istekliler tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik işlemi aşağıdaki şekilde yapılır:

7.7.5.1.1. Yerli istekliler ile Türk vatandaşı gerçek kişi ve/veya Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ortağı bulunan iş ortaklıkları veya konsorsiyumlar tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, Türkiye'deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması zorunludur. Bu tercümeler Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır.

7.7.5.2. Yabancı istekliler tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik işlemi aşağıdaki şekilde yapılır:

7.7.5.2.1. Tercümelerin tasdik işleminden tercümeyi gerçekleştiren yeminli tercümanın imzası ve varsa belge üzerindeki mührün ya da damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

7.7.5.2.2. Belgelerin tercümelerinin verildiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması ve tercümesinde "apostil tasdik şerhi" taşıması halinde bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz. Bu tercümelerin "apostil tasdik şerhi" taşımaması durumunda ise tercümelerdeki imza, ve varsa üzerindeki mühür veya damga, bu ülkedeki ilgili Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından veya sırasıyla belgenin düzenlendiği ülkenin Türkiye'deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

7.7.5.2.3. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde belgelerin tercümelerinin tasdik işlemi de anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.

7.7.5.2.4. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde düzenlenen belgelerin tercümelerinin verildiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması ve tercümenin de "apostil tasdik şerhi" taşımaması durumunda ise söz konusu tercümedeki imza ve varsa üzerindeki mührün veya damganın sırasıyla bu ülkenin Dışişleri Bakanlığı, bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya bu ülkenin Türkiye'deki temsilciliği ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

7.7.5.2.5. Yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin Türkiye'deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması halinde ise bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz.

7.7.6. Kalite ve standarda ilişkin belgelerin sunuluş şekli:

7.7.6.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.8. Yabancı istekli tarafından ihaleye teklif verilmesi halinde, bu Şartname ve eklerinde istenilen belgelerin, isteklinin kendi ülkesindeki mevzuat uyarınca düzenlenmiş olan dengi belgelerin sunulması gerekir.

7.9. Tekliflerin dili:

7.9.1. Teklifi oluşturan bütün belgeler ve ekleri ile diğer dokümanlar Türkçe olacaktır. Başka bir dilde sunulan belgeler, Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli sayılacaktır. Bu durumda teklifin veya belgenin yorumlanmasında Türkçe tercüme esas alınır. Tercümelerin yapılması ve tercümelerin onay işleminde ilgili maddedeki düzenlemeler esas alınacaktır.

Madde 8 - İhalenin yabancı isteklilere açıklığı:

8.1. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. İhaleye katılan gerçek kişilerin yerli istekli oldukları, başvuru veya teklif mektubunda yer alan Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasından anlaşılır. Tüzel kişilerin yerli istekli oldukları ise başvuru veya teklif kapsamında sunulan belgeler üzerinden değerlendirilir.

Madde 9 - İhaleye katılamayacak olanlar

9.1. 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde ihaleye katılamayacağı belirtilenler ile 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (b) bendinin (8) numaralı alt bendi gereğince alınacak Bakanlar Kurulu Kararları ile belirlenen yabancı ülkelerin isteklileri doğrudan veya dolaylı ya da alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

9.2. Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

9.3. Haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı bulunmaması kaydıyla, kamu davası açılanlara ilişkin olarak Kanunun 59 uncu maddesinde yer verilen özel düzenleme veya özel kanunlarda yer verilen düzenlemeler nedeniyle ihalelere katılamayacak durumda olduğu halde ihalelere katılan istekliler sadece ihale dışı bırakılır. Bu durumda olanlar hakkında ayrıca 4734 sayılı Kanunun 11 inci ve 58 inci maddelerinde yer alan idari yaptırımlar uygulanmaz.

Madde 10 - İhale dışı bırakılma ve yasak fiil veya davranışlar

10.1. İsteklilerin, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmaması gerekmektedir. (c) ve (d) bentleri hariç bu durumlarında değişiklik olan istekli, İdareye derhal bilgi verecektir İhale üzerinde kalan istekli ise sözleşmenin imzalanmasından önce ihale tarihinde, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığına ilişkin belgeleri verecektir.

10.2. Bu Şartnamenin 9 uncu maddesi uyarınca ihaleye katılamayacak olanlar ile 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca ihale dışı bırakılma nedenlerini taşıyan istekliler değerlendirme dışı bırakılır.

10.3. 4734 sayılı Kanunun 11 nci maddesi uyarınca ihaleye katılamayacak olanlar ile 17 nci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışta bulunduğu tespit edilenler hakkında, ayrıca fiil veya davranışın özelliğine göre aynı Kanunun Dördüncü Kısmında belirtilen hükümler uygulanır.

Madde 11 - Teklif hazırlama giderleri ile teklif ve ödemelerde geçerli para birimi

11.1. Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar isteklilere aittir. İstekli, teklifini hazırlamak için yapmış olduğu hiçbir masrafı İdareden isteyemez.

11.2. İstekliler, teklifini gösteren fiyatları ve bunların toplam tutarlarını Türk Lirası olarak verecektir. Sözleşme konusu işin ödemelerinde Türk Lirası kullanılacaktır.

Madde 12 - İşin yapılacağı yerin görülmesi

12.1. İşin yapılacağı yeri ve çevresini gezmek, inceleme yapmak, teklifini hazırlamak ve taahhüde girmek için gerekli olabilecek tüm bilgileri temin etmek isteklinin sorumluluğundadır. İşyeri ve çevresinin görülmesiyle ilgili bütün masraflar isteklilere aittir.

12.2. İstekli, işin yapılacağı yeri ve çevresini gezmekle; işyerinin şekline ve mahiyetine, iklim şartlarına, işin gerçekleştirilebilmesi için yapılması gerekli çalışmaların ve kullanılacak malzemelerin miktar ve türü ile işyerine ulaşım ve şantiye kurmak için gerekli hususlarda maliyet ve zaman bakımından bilgi edinmiş; teklifini etkileyebilecek riskler, olağanüstü durumlar ve benzeri diğer unsurlara ilişkin gerekli her türlü bilgiyi almış sayılır.

12.3. İstekli veya temsilcilerinin, işin yapılacağı yeri görmek istemesi halinde, işin gerçekleştirileceği yapıya ve/veya araziye girilmesi için gerekli izinler İdare tarafından verilecektir.

12.4. Tekliflerin değerlendirilmesinde, isteklinin işin yapılacağı yeri incelediği ve teklifini buna göre hazırladığı kabul edilir.

Madde 13 - İhale dokümanına ilişkin açıklama yapılması

13.1. İstekliler, tekliflerin hazırlanması aşamasında, ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duydukları hususlarla ilgili olarak, ihale tarihinden yirmi gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilir. Bu tarihten sonra yapılacak açıklama talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

13.2. Talebin uygun görülmesi halinde İdarece yapılacak yazılı açıklama, ihale tarihinden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde , EKAP üzerinden e-imza kullanarak doküman indirenlerin tamamına gönderilir veya imza karşılığı elden tebliğ edilir.

13.3. Açıklamada, sorular ile İdarenin ayrıntılı cevabı yer alır, açıklama talebinde bulunanın kimliği belirtilmez.

13.4. Açıklamalar, açıklamanın yapıldığı tarihten sonra dokümanı EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirenlere, ihale dokümanının bir parçası olarak verilir.

Madde 14 - İhale dokümanında değişiklik yapılması

14.1. İlan yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Ancak, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin İdarece tespit edilmesi veya İdareye yazılı olarak bildirilmesi halinde, zeyilname düzenlenmek suretiyle ihale dokümanında değişiklik yapılabilir. Zeyilname, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olarak ihale dokümanına eklenir.

14.2. Zeyilname, ihale tarihinden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde, EKAP üzerinden e-imza kullanarak doküman indirenlerin tamamına gönderilir veya imza karşılığı elden tebliğ edilir.

14.3. Zeyilname düzenlenmesi nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde İdare, ihale tarihini bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün süreyle zeyilname ile erteleyebilir. Erteleme süresince, ihale dokümanının EKAP üzerinden e-imza kullanılarak indirilmesine ve teklif alınmasına devam edilecektir.

14.4. Zeyilname düzenlenmesi halinde, tekliflerini bu düzenlemeden önce vermiş olan istekliler tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verebilirler.

14.5. 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesi uyarınca şikayet üzerine yapılan incelemede tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin bulunması ve İdarece ihale dokümanında düzeltme yapılmasına karar verilmesi halinde, ihale tarihinden önce gerekli düzeltme yapılarak yukarıda belirtilen usule göre ihale tarihi bir defa daha ertelenebilir. Belirlenen maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin ilanda da bulunması halinde ise, ihale sürecine devam edilebilmesi ancak Kanunun 26 ncı maddesine göre düzeltme ilanı yapılması ile mümkündür. Düzeltme ilanı için Kanunda öngörülen sürenin sona erdiğinin anlaşılması halinde ihale iptal edilir.

Madde 15 - İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesi

15.1. İdare tarafından gerekli görülen veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği hallerde, ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir.

15.2. Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği ilan edilerek duyurulur. Bu aşamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca tebliğ edilir.

15.3. İhalenin iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir.

15.4. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce İdareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

Madde 16 - İş ortaklığı

16.1. Birden fazla gerçek veya tüzel kişi, iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verebilir.

16.2. İş ortaklığında en çok hisseye sahip ortak, pilot ortak olarak gösterilmek zorundadır. Ancak bütün ortakların hisse oranlarının eşit olduğu veya diğer ortaklara göre daha fazla hisse oranına sahip ve hisseleri birbirine eşit olan ortakların bulunduğu iş ortaklıklarında ise, bu ortaklardan biri pilot ortak olarak belirlenir.

16.3. İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek istekliler, iş ortaklığı yaptıklarına dair pilot ortağın da belirtildiği, ekte örneği bulunan iş ortaklığı beyannamesini teklifleriyle beraber sunacaklardır.

16.4. İhalenin iş ortaklığı üzerinde kalması halinde, iş ortaklığı tarafından, sözleşme imzalanmadan önce noter onaylı ortaklık sözleşmesinin İdareye verilmesi zorunludur.

16.5. İş ortaklığı sözleşmesinde, ortakların hisse oranları, pilot ortak ile diğer ortakların işin yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları belirtilecektir.

Madde 17 - Konsorsiyum

17.1. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.

Madde 18 - Alt yükleniciler

18.1. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. Alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

III- TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE SUNULMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 19 - Teklif ve sözleşme türü

19.1. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir; ihale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme imzalanacaktır

Madde 20 - Kısmi teklif verilmesi

20.1. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

20.2. Kısmi teklife ilişkin açıklamalar.

20.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 21 - Elektronik eksiltme

21.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 22 - Tekliflerin sunulma şekli

22.1. Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak bu Şartnamede istenilen bütün belgeler bir zarfa veya pakete konulur. Zarfın veya paketin üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan İdarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanarak, mühürlenir veya kaşelenir.

22.2. Teklifler, ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İdareye (tekliflerin sunulacağı yere) teslim edilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmadan istekliye iade edilir. Bu durum bir tutanakla tespit edilir

22.3. Teklifler iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar İdareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve bu teklifler değerlendirmeye alınmaz.

22.4. Zeyilname ile teklif verme süresinin uzatılması halinde, İdare ve isteklilerin ilk teklif verme tarih ve saatine bağlı tüm hak ve yükümlülükleri süre açısından, tespit edilecek yeni teklif verme tarih ve saatine kadar uzatılmış sayılır.

Madde 23 - Teklif mektubunun şekli ve içeriği

23.1. Teklif mektupları, ekteki form örneğine uygun şekilde yazılı ve imzalı olarak sunulur.

23.2. Teklif mektubunda;

a) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

b) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması,

c) Kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,

ç) Türk vatandaşı gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının, Türkiye'de faaliyet gösteren tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasının belirtilmesi,

d) Teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

zorunludur.

23.3. İş ortaklığı olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı tarafından veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanması gerekir.

23.4. Konsorsiyum olarak teklif veren isteklinin teklif mektubunda, konsorsiyum ortaklarının işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedeller ayrı ayrı yazılacaktır. Konsorsiyum ortakları birden fazla kısma da teklif verebilir.Konsorsiyum ortaklarının işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedellerin toplamı, konsorsiyumun toplam teklif bedelini oluşturacaktır.

Madde 24- Tekliflerin geçerlilik süresi

24.1. Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. Bu süreden daha kısa süreli teklif mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır.

24.2. İhtiyaç duyulması halinde, teklif geçerlilik süresinin en fazla yukarıda belirlenen süre kadar uzatılması istekliden talep edilebilir. İstekli, İdarenin bu talebini kabul veya reddedebilir. İdarenin teklif geçerlilik süresinin uzatılması talebini reddeden isteklinin geçici teminatı iade edilir.

24.3. Teklifinin geçerlilik süresini uzatan istekli, teklif ve sözleşme koşullarını değiştirmeden, geçici teminatını kabul ettiği yeni teklif geçerlilik süresi ile geçici teminata ilişkin hükümlere uygun hale getirir.

24.4. Bu konudaki istek ve cevaplar yazılı olarak yapılır.

Madde 25- Teklif fiyata dahil olan giderler

25.1. İsteklinin sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince ödeyeceği her türlü vergi, resim, harç, yapı kullanım izin belgesi giderleri ve benzeri giderler ile ulaşım, nakliye ve her türlü sigorta giderleri teklif fiyatına dahildir.

25.2. 25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

Madde 26- Geçici teminat

26.1. İstekliler, teklif ettikleri bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3'ünden az oranda geçici teminat veren isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.

26.2. İsteklinin ortak girişim olması halinde, toplam geçici teminat miktarı ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen tekliflere bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir. Ancak ortaklardan herhangi biri tarafından Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işler için düzenlenen iş bitirme belgesinin kullanılması durumunda, belgeyi kullanan ortak tarafından ilgisine göre iş ortaklıklarındaki hissesi oranında veya konsorsiyumlarda işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarının toplam teklif tutarına karşılık gelen oranda geçici teminat verilmesi zorunludur.

26.3. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, 21.11.2019 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.

26.4. Kabul edilebilir bir geçici teminat ile birlikte verilmeyen teklifler, İdare tarafından istenilen katılma şartlarının sağlanamadığı gerekçesi ile değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Madde 27 - Teminat olarak kabul edilecek değerler

27.1. Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda sayılmıştır:

a) Tedavüldeki Türk Parası.

b) Bankalar tarafından verilen teminat mektupları.

c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler.

27.2. (c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerden nominal değere faiz dahil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir.

27.3. İlgili mevzuatına göre Türkiye'de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye'de faaliyette bulunan bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir.

27.4. Teminat mektubu verilmesi halinde, bu mektubun kapsam ve şeklinin Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen esaslara ve standart formlara uygun olması gerekir. Bu esaslara ve standart formlara aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları geçerli kabul edilmez.

27.5. Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

27.6. Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

Madde 28 - Geçici teminatın teslim yeri

28.1. Teminat mektupları, teklifle birlikte zarf içinde İdareye sunulur.Ancak istekli tarafından sunulacak geçici teminatın Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınması durumunda, mektuba kuruluş tarafından verilen ayırt edici numaranın sunulmayacak belgeler tablosunda belirtilmesi yeterlidir.

28.2. Teminat mektupları dışındaki teminatların Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Mali Hizmetler Daire Başkanlığı'na yatırılması ve makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekir.

Madde 29- Geçici teminatın iadesi

29.1. İhale üzerinde bırakılan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye ait teminat mektupları ihaleden sonra Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine teslim edilir. Diğer isteklilere ait teminatlar ise hemen iade edilir.

29.2. İhale üzerinde bırakılan isteklinin geçici teminatı, gerekli kesin teminatın verilip sözleşmeyi imzalaması halinde iade edilir.

29.3. İhale üzerinde bırakılan istekli ile sözleşme imzalanması halinde, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine ait teminat, sözleşme imzalandıktan hemen sonra iade edilir.

IV- TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SÖZLEŞME YAPILMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 30 - Tekliflerin alınması ve açılması

30.1. Teklifler, bu Şartnamede belirtilen ihale saatine kadar İdareye (tekliflerin sunulacağı yere) verilecektir.

30.2. İhale komisyonunca, tekliflerin alınması ve açılmasında aşağıda yer alan usul uygulanır:

30.2.1. İhale komisyonunca bu Şartnamede belirtilen ihale saatinde ihaleye başlanır ve bu saate kadar kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur.

30.2.2. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. Bu incelemede, zarfın üzerinde isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu, ihaleyi yapan İdarenin açık adresi ve zarfın yapıştırılan yerinin istekli tarafından imzalanıp kaşelenmesi veya mühürlenmesi hususlarına bakılır. Bu hususlara uygun olmayan zarflar bir tutanakla belirlenerek değerlendirmeye alınmaz.

30.2.3. İhale konusu işin yaklaşık maliyeti açıklandıktan sonra zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır. İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik olan veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ve teklif bedelleri açıklanarak tutanağa bağlanır. Düzenlenen bu tutanaklar ihale komisyonunca imzalanır ve ihale komisyon başkanı tarafından onaylanmış bir sureti isteyenlere imza karşılığı verilir. Ancak fiyat veya fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurlar üzerinden elektronik eksiltme yapılan ihalelerde; istekliler, teklif fiyatları ve eksiltmeye konu fiyat dışı unsurların değerleri yaklaşık maliyet ile birlikte, eksiltme tamamlandıktan sonra açıklanır ve düzenlenen tutanaklardan, yalnızca Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağının istekli isimleri kapatılarak ihale komisyonu başkanı tarafından onaylanmış suretleri, isteyenlere imza karşılığı verilir.

30.2.4. Bu aşamada hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez. Teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler değerlendirilmek üzere ilk oturum kapatılır.

Madde 31- Tekliflerin değerlendirilmesi

31.1. Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir.

31.2. Teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, sunulan belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde İdarece belirlenen sürede bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Bu çerçevede, tamamlatılması istenen bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgelerin niteliği dikkate alınarak İdare tarafından iki iş gününden az olmamak üzere makul bir tamamlama süresi verilir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayanların teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir.

31.3. Bilgi eksikliklerinin tamamlatılmasına ilişkin olarak, verilen süre içinde isteklilerce sunulan belgelerin ihale tarihinden sonraki bir tarihte düzenlenmesi halinde, bu belgeler, isteklinin ihale tarihi itibarıyla ihaleye katılım şartlarını sağladığını tevsik etmesi durumunda kabul edilecektir.

31.4. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir.

31.5. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen teklifler ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.

31.6. Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenilmeksizin sonuçlandırılan ihalelerde, fiyat veya fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurlar üzerinden elektronik eksiltme yapılmasının öngörülmesi halinde, yeterli görülen istekliler davet edilerek 21 inci madde uyarınca elektronik eksiltme gerçekleştirilir. Yalnızca fiyat dışı unsurlar üzerinden elektronik eksiltme yapılması öngörülen ihalelerde ise eksiltme, aşırı düşük teklif değerlendirmesinden sonra yeterli görülen istekliler davet edilerek 21 inci madde uyarınca gerçekleştirilir.

Madde 32 - İsteklilerden tekliflerine açıklık getirmelerinin istenmesi

32.1. İhale komisyonunun talebi üzerine İdare, tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden açıklama isteyebilir.

32.2. Bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında öngörülen kriterlere uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilemez ve bu sonucu doğuracak şekilde kullanılamaz.

32.3. İdarenin yazılı açıklama talebine, istekli tarafından yazılı olarak cevap verilir.

Madde 33 - Sınır değer

33.1. İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra Kurum tarafından belirlenen yönteme göre sınır değeri hesaplar.

33.2. Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

Madde 34 - Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesi

34.1. İhale komisyonu kararı üzerine İdare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez.

34.2. İhalenin iptal edilmesi halinde, bu durum bütün isteklilere gerekçesiyle birlikte derhal bildirilir

Madde 35 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi

35.1. Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır.

35.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır

35.2. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin birden fazla istekli tarafından verilmiş olması halinde;

35.2.1. Birden fazla istekli tarafından teklif edilen fiyatın en düşük fiyat olması durumunda ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde istekliler tarafından sunulan iş deneyim belgeleri değerlendirilerek, belge tutarı daha fazla olan isteklinin teklifi ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenir. İş ortaklıklarında pilot ortağın, konsorsiyumlarda ise koordinatör ortağın iş deneyim belgesi esas alınacaktır.

35.3. (Mülga 29/11/2016-29903 R.G. / 6. md.)

35.4. Yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması:

35.4.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 36 - İhalenin karara bağlanması

36.1. Yapılan değerlendirme sonucunda ihale komisyonu tarafından ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren istekli üzerinde bırakılır.

36.2. İhale komisyonu, yapacağı değerlendirme sonucunda gerekçeli bir karar alarak ihale yetkilisinin onayına sunar.

Madde 37 - İhale kararının onaylanması veya iptali

37.1. İhale kararı ihale yetkilisince onaylanmadan önce, ihale üzerinde kalan istekli ile varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığı Kurumdan teyit edilerek buna ilişkin belge ihale kararına eklenir.

37.2. Yapılan teyit işlemi sonucunda; her iki isteklinin de yasaklı çıkması durumunda ihale iptal edilir.

37.3. İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.

37.4. İhale; kararın ihale yetkilisince onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.

Madde 38 - Kesinleşen ihale kararının bildirilmesi

38.1. Kesinleşen ihale kararı, ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil, ihaleye teklif veren bütün isteklilere, 36.2. maddesi uyarınca alınan ihale komisyonu kararı ile birlikte bildirilir.

38.2. İhale kararının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere gerekçeleri belirtilmek suretiyle bildirim yapılır.

38.3. İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren on gün geçmedikçe sözleşme imzalanmayacaktır.

Madde 39 - Sözleşmeye davet

39.1. 4734 sayılı Kanunun 41 inci maddesinde belirtilen sürenin bitimini, ön mali kontrol yapılması gereken hallerde ise bu kontrolün tamamlandığı tarihi izleyen günden itibaren üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan istekli sözleşmeye davet edilir. Bu davet yazısında, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde yasal yükümlüklerini yerine getirmek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir. Yabancı istekliler için bu süreye oniki gün ilave edilecektir.

39.2. İsteklinin, bu davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde yasal yükümlülüklerini yerine getirerek sözleşmeyi imzalaması zorunludur.

Madde 40 - Kesin teminat

40.1. İhale üzerinde bırakılan istekliden sözleşme imzalanmadan önce, ihale bedelinin % 6'sı oranında kesin teminat alınır.

40.2. Ancak, ihalenin sınır değerin altında teklif veren isteklilerden biri üzerinde bırakılmasına karar verilmesi halinde ise kesin teminat, yaklaşık maliyetin % 9'u oranında alınır.

40.3. İhale üzerinde bırakılan isteklinin ortak girişim olması halinde, toplam kesin teminat miktarı, ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın, ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir. Ancak ortaklardan herhangi biri tarafından Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işler için düzenlenen iş bitirme belgesinin kullanılması durumunda, belgeyi kullanan ortak tarafından ilgisine göre iş ortaklıklarındaki hissesi oranında veya konsorsiyumlarda işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarının toplam teklif tutarına karşılık gelen oranda kesin teminat verilmesi zorunludur.

Madde 41 - Sözleşme yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu

41.1. İhale üzerinde bırakılan istekli, sözleşmeye davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeleri ile kesin teminatı verip diğer yasal yükümlülüklerini de yerine getirerek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan sonra geçici teminat iade edilecektir.

41.2. İhale üzerinde bırakılan isteklinin ortak girişim olması halinde, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin belgeleri her bir ortak ayrı ayrı sunmak zorundadır.

41.3. İhale üzerinde bırakılan yabancı istekliler, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgelerden, kendi ülkelerindeki mevzuat uyarınca dengi olan belgeleri sunacaklardır. Bu belgelerin, isteklinin tabi olduğu mevzuat çerçevesinde denginin bulunmaması ya da düzenlenmesinin mümkün olmaması halinde, bu duruma ilişkin yazılı beyanlarını vereceklerdir. Ancak bu husus, yabancı gerçek kişi isteklinin uyruğunda bulunduğu ya da yabancı tüzel kişi isteklinin şirket merkezinin bulunduğu ülkenin Türkiye'deki temsilciliklerine veya o ülkelerdeki Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarına teyit ettirilecektir.

41.4. Mücbir sebep halleri dışında, ihale üzerinde bırakılan isteklinin, sözleşmeyi imzalamaması durumunda geçici teminatı gelir kaydedilerek hakkında 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesi hükümleri uygulanır. Ancak, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında taahhüt altına alınan durumu tevsik etmek üzere İdareye sunulan belgelerin taahhüt edilen duruma aykırı hususlar içermesi halinde, geçici teminatı gelir kaydedilmekle birlikte, hakkında yasaklama kararı verilmez.

Madde 42 - Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine bildirim

42.1. İhale üzerinde bırakılan istekliyle sözleşmenin imzalanamaması durumunda, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekliyle sözleşme imzalanabilir. Bu durumda, sözleşmenin imzalanacağı tarihte ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığı teyit edilerek ihale sonucu Kuruma gönderilir.

42.2. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye, 4734 sayılı Kanunun 42 nci maddesinde belirtilen sürenin bitimini izleyen üç gün içinde sözleşme imzalamaya davet edilir.

42.3. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli, sözleşmeye davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeleri ile kesin teminatı verip diğer yasal yükümlülüklerini de yerine getirerek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan sonra geçici teminat iade edilecektir

42.4. Mücbir sebep halleri dışında, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin sözleşmeyi imzalamaması durumunda geçici teminatı gelir kaydedilerek hakkında 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesi hükümleri uygulanır. Ancak, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında taahhüt altına alınan durumu tevsik etmek üzere İdareye sunulan belgelerin taahhüt edilen duruma aykırı hususlar içermesi halinde, geçici teminatı gelir kaydedilmekle birlikte, hakkında yasaklama kararı verilmez.

42.5. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibiyle de sözleşmenin imzalanamaması durumunda, ihale iptal edilir.

Madde 43 - Sözleşme yapılmasında idarenin görev ve sorumluluğu

43.1. İdarenin sözleşme yapılması konusunda yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde istekli, 4734 sayılı Kanunun 42 ve 44 üncü maddelerinde yer alan sürenin bitimini izleyen günden itibaren en geç beş gün içinde, on gün süreli bir noter ihbarnamesi ile durumu İdareye bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir.

43.2. Bu takdirde geçici teminatı iade edilir ve istekli teminat vermek için yaptığı belgelendirilmiş giderleri isteyebilir.

Madde 44 - İhalenin sözleşmeye bağlanması

44.1. Sözleşme bedelinin, 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (j) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen tutarı aşması durumunda, bu bedelin onbinde beşi oranındaki tutar, sözleşme imzalamaya davet edilen istekli tarafından, sözleşme imzalanmadan önce Kamu İhale Kurumu hesabına yatırılır.

44.2. Sözleşmenin imzalanacağı tarihte, ihale sonuç bilgileri sözleşme imzalanmadan önce Kamu İhale Kurumuna gönderilmek suretiyle isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının teyit edilmesi zorunludur.

44.3. İdare tarafından ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olarak hazırlanan sözleşme, ihale yetkilisi ve yüklenici tarafından imzalanır ve sözleşmenin İdarece onaylı bir örneği yükleniciye verilir. Yüklenici tarafından sözleşmenin birden fazla nüsha olarak düzenlenmesi talep edilirse, talep edilen sayı kadar sözleşme nüshası düzenlenir.

44.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

44.5. Yüklenicinin iş ortaklığı veya konsorsiyum olması halinde, hazırlanan sözleşme bütün ortaklar tarafından imzalanır ve sözleşmenin İdarece onaylı birer örneği ortaklara verilir. Ortaklar tarafından sözleşmenin birden fazla nüsha olarak düzenlenmesi talep edilirse, talep edilen sayı kadar sözleşme nüshası düzenlenir.

44.6. Sözleşmenin imzalanmasına ilişkin her türlü vergi, resim ve harçlar ile diğer sözleşme giderleri yükleniciye aittir.

V- SÖZLEŞMENİN UYGULANMASI VE DİĞER HUSUSLAR

Madde 45 - Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin hususlar

45.1. Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin aşağıdaki hususlar sözleşme tasarısında düzenlenmiştir.

a) İhale konusu işin başlama ve bitirme tarihleri ile gecikme halinde alınacak cezalar,

b) Ödeme yeri ve şartlarıyla avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı,

c) Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları ile sözleşme kapsamında yaptırılabilecek iş artışları ile iş eksilişi durumunda karşılıklı yükümlülükler,

ç) İş ve işyerinin sigortalanması ile yapı denetimi ve sorumluluğuna ilişkin şartlar.

d) Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar.

e) Anlaşmazlıkların çözüm şekli.

45.2. Planlanan ödenek dilimleri

45.2.1. Bu iş için planlanan yıllık ödenek dilimleri aşağıdadır;

Yıllar Ödenek %
2019 30
2020 70

45.3. Fiyat farkı

45.3.1. Fiyat farkı hesaplanacaktır. İhale Tarihi itibariyle yürürlükte olan Fiyat Farkı Kararnamesi hükümlerine göre hesaplama yapılacaktır.

Madde 46 - Diğer Hususlar

46.1. İhalede uygulanacak sınır değer katsayısı (N) = 1,00

EK:

 

Sıra No İş Kalemi No Açıklama Birimi Miktarı
1 Y.23.101 Her çeşit profil, çelik çubuk ve çelik saclarla karkas, (çerçeve) inşaat yapılması, yerine tespiti (yapı karkası, köprülerde profil demirlerinden kirişler, başlıklar, bağlantılar ve benzeri imalatlar) (Nakliye dahil) ton 202,33
2 Y.23.015 Ø 14- Ø 28 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması (Nakliye dahil) ton 204,02
3 MSB.133/A Demir Çatı Makası, Profil veya Sac Kolon, Kriş Aşık gibi İmalatın Sökülmesi (Nakliye dahil) ton 355,47
4 Y.23.081 Profil demirlerinden çatı makası yapılması ve yerine konulması (Nakliye dahil) ton 72
5 Y.16.050/26 Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 30/37 basınç dayanım sınıfında, beyaz renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) metreküp 1.618,08
6 Y.21.050/C13 Çelik borudan kalıp iskelesi yapılması (6,01-8,00m arası) (Nakliye dahil) metreküp 39.600
7 MSB.521/B2 Boyalı Trapezoidal Kesitli Sac Çatı Kaplaması Yapılması metrekare 6.813,68
8 18.185 Her cins demirli ve demirsiz beton inşaatın yıkılması metreküp 1.619,64
9 Y.23.014 Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması (Nakliye dahil) ton 81,38
10 KGM/51.107/B 1,5 x 2 m Ebatlarında galvanizli kafes tel çit pano ve 2,5 m Boyunda kare profilden düz çit direği imali (1 pano + 1 direk = 1 Ano) ano 1.270
11 Y.21.051/C13 Ön yapımlı bileşenlerden oluşan tam güvenlikli, tavanlar için iş iskelesi yapılması. (0,00-21,50 m arası) (Nakliye dahil) metreküp 21.694,01
12 Y.21.050/C11 Çelik borudan kalıp iskelesi yapılması (0,00-4,00 m arası) (Nakliye dahil) metreküp 28.505,29
13 18.233/6A Mevcut ahşap,çelik,betonarme kiriş veya aşıklı çatı üzerine arası 8 cm taş yünü dolgulu üstü ve altı 0,65 mm trapezoidal boyalı sıcak daldırma galvanizli sacdan ısı yalıtımlı(sandviç) kenetli sistem çatı örtüsü yapılması metrekare 1.383,45
14 Y.16.050/14 Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 20/25 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) metreküp 913,65
15 739-103 Boş boru döşemesi sortisi, BOŞ BORU DÖŞEMESİ (TS uygunluk belgeli malzeme ile) adet 10.000
16 Y.19.055/056 8 cm kalınlıkta taşyünü levhalar (min. 120 kg/m³ yoğunlukta) ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine ısı yalıtım sıvası yapılması (Mantolama) metrekare 1.897,44
17 Y.21.001/02 Ahşaptan düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı yapılması metrekare 2.984,422
18 Y.15.140/04 Çakıl temin edilerek, makine ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması (Nakliye dahil) metreküp 4.784,96
19 Y.25.002/02 Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapılması metrekare 5.558,98
20 Y.15.001/2B Makine ile her derinlik ve her genişlikte yumuşak ve sert toprak kazılması (Derin kazı) (Nakliye dahil) metreküp 8.960,56
21 Y.16.050/16 Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 30/37 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) metreküp 615,21
22 Y.27.501/01 250/350 kg çimento dozlu kaba ve ince harçla sıva yapılması (dış cephe sıvası) (Nakliye dahil) metrekare 3.362,9
23 Y.16.050/15 Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) metreküp 597,53
24 Y.21.001/04 Sac ile eğri yüzeyli beton ve betonarme kalıbı yapılması (Nakliye dahil) metrekare 1.778
25 Y.21.101/01 Ahşaptan oturtma çatı yapılması (çatı örtüsü altı tahta kaplamalı) (Nakliye dahil) metrekare 936,64
26 Y.25.004/04 Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak silikon esaslı su bazlı boya yapılması (dış cephe) metrekare 3.230,14
27 165-708 Panel radyatör, (Tip 22) 600 metre 292,5
28 MSB.146 Eski Demir İmalatın Boyaya Hazır Hale Getirilmesi metrekare 6.138,68
29 Y.18.001/C16 200 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (250x200x250 mm) ile duvar yapılması (Nakliye dahil) metrekare 1.601,1
30 Y.21.280/02 Laminat parke döşeme kaplaması yapılması (AC3 Sınıf 23-31) (süpürgelik dahil) metrekare 2.000
31 Y.21.101/02 Ahşaptan oturtma çatı yapılması (çatı örtüsünün altı OSB/3 kaplamalı) (Nakliye dahil) metrekare 750
32 742-1105 Sıva üstü, min. 60x60 ebatlarında LED'li tavan armatürü (ışık akısı en az 3300 lm, tüketim değeri en fazla 36 W olan) adet 341
33 Y.19.055/026 8 cm kalınlıkta expande polistren levhalar (EPS - 16 kg/m³ yoğunlukta) ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine ısı yalıtım sıvası yapılması (Mantolama) metrekare 1.150
34 982-102 30x3,5 mm ebadında şartnamesine uygun galvanizli çelik lama, Bina ihata iletkeni tesisatı (TS EN 62305-1/2/3/4) metre 4.015
35 Y.25.004/02 Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak akrilik esaslı su bazlı grenli/tekstürlü kaplama yapılması (dış cephe) metrekare 2.527,32
36 27.525/A2 Kireçli kaba sıva ve üzerine alçı sıva yapılması (sönmüş kireç torbalı) (Nakliye dahil) metrekare 2.598,58
37 Y.21.051/C11 Ön yapımlı bileşenlerden oluşan tam güvenlikli, dış cephe iş iskelesi yapılması. (0,00-51,50 m arası) (Nakliye dahil) metrekare 5.743,57
38 Y.16.050/11 Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 8/10 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) metreküp 397,46
39 18.198/10 Galvanizli sac, alüminyum, cam elyaf takviyeli vb. çatı örtüsü sökülmesi metrekare 7.521,68
40 900-2101 2 Duraklı, Hidrolik insan asansörü, Kaldırma kapasitesi: 630 kg, Kabin hızı: 0.60 m/s (TS EN 81-20 ve TS EN 81-50'ye uygun) adet 1
41 Y.27.501/08 350 kg çimento dozlu harçla tek kat kaba sıva yapılması (Nakliye dahil) metrekare 2.549,66
42 Y.25.003/22 Saten alçılı ve alçıpanel yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı yarımat boya yapılması (iç cephe) metrekare 3.702,98
43 Y.19.090/001D Korund agregalı (gri) yüzey sertlestirici ve kür uygulaması (taze betonda) metrekare 5.260,67
44 Y.18.110/20C07 25 cm kalınlığındaki taşıyıcı olmayan bimsbeton duvar blokları ile duvar yapılması (bimsbeton tutkalı ile) (min. 1,50 N/mm² ve 600-900 kg/m³, 900 kg/m³ hariç) (Nakliye dahil) metrekare 1.152
45 Y.26.008/308A 60x60 cm anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, mat, sırsız porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) metrekare 699,32
46 Y.23.241 Plastik doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması (Sert PVC doğrama profillerinden her çeşit kapı, pencere, kaplama ve benzeri imalat) Not: Tüm ana profiller ile ilave profiller, pencere kapalı iken görülmeyen ve dikkat çekmeyen bir yerde, en az 1 m a kilogram 4.017,8
47 Y.26.020/305A 4 cm kalınlığında andezit levha ile döşeme kaplaması yapılması (30 cmxserbest boy) (Nakliye dahil) metrekare 399
48 Y.27.581 200 kg çimento dozlu tesviye tabakası yapılması (Nakliye dahil) metrekare 2.830,06
49 27.528/3 İnce sıva, alçı sıvalı vb. yüzeyler üzerine 3 mm kalınlığında saten alçı kaplama yapılması metrekare 4.928,95
50 23.243/20 60x60 cm ebadında 0,70 mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz boyalı(polyester esaslı) delikli alümünyum plakadan (EN AW 3000 serisi) gizli taşıyıcılı sistem asma tavan yapılması metrekare 522,97
51 742-1101 Sıva üstü, min. 30x30 ebatlarında LED'li tavan armatürü (ışık akısı en az 1.000 lm, tüketim değeri en fazla 12 W olan) adet 310
52 18.241 Ahşap çatı üzerine 0.50 mm kalınlıkta sıcak daldırma galvanizli oluklu/trapez sac ile çatı örtüsü yapılması metrekare 1.019,58
53 Y.18.461/003 3 mm kalınlıkta elastomer esaslı (-20 soğukta bükülmeli) cam tülü taşıyıcılı ve 3 mm kalınlıkta elastomer esaslı (-20 soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı polimer bitümlü örtüler ile iki kat su yalıtımı yapılması metrekare 1.167,5
54 MSB.606 Demir Yüzeylerin Raspa Edilmesi, Tel Fırça ile Temizlenmesi metrekare 6.138,68
55 Y.18.110/01C10 20 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (2,50 N/mm² ve 400 kg/m³) (Nakliye dahil) metrekare 654,88
56 Y.22.009/04 Laminat kaplamalı, iki yüzü odun lifinden yapılmış levhalarla (mdf) presli, delikli yonga levhalarla dolgulu iç kapı kanadı yapılması, yerine takılması metrekare 223,98
57 Y.26.007/408A 60x60 cm anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, renkli, sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) metrekare 608,99
58 Y.21.101/06 Çatı üzerine OSB/3 kaplama yapılması metrekare 1.034
59 Y.25.003/14 Yeni sıva yüzeylere macun ve astar uygulanarak iki kat su bazlı mat boya yapılması (iç cephe) metrekare 1.528
60 Y.23.152 Kare ve dikdörtgen profillerle pencere ve kapı yapılması ve yerine konulması (Nakliye dahil) kilogram 3.338,13
61 742-1253 Işık akısı en az 3.600 lm, tüketim değeri en fazla 40 W, LED Sıva Üstü Etanj Armatür (Polikarbon gövdeli) adet 174
62 Y.18.110/01C13 30 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (2,50 N/mm² ve 400 kg/m³) (Nakliye dahil) metrekare 403,88
63 983-102 Toprak elektrodu (çubuk) elektrolitik bakır adet 68
64 Y.25.002/03 Demir yüzeylere iki kat solvent bazlı epoksi boya yapılması metrekare 1.200
65 Y.18.461/005 3 mm kalınlıkta plastomer esaslı (-10 soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı polimer bitümlü örtüler ile iki kat su yalıtımı yapılması metrekare 981
66 Y.22.001/01 Ahşaptan masif tablalı iç kapı kasa ve pervazı yapılması yerine konulması metrekare 224,12
67 18.140/A2 Alçı duvar levhaları ile tek iskeletli agraflı asma tavan yapılması (12,5mm tek kat alçı duvar levhası ile) metrekare 511,42
68 Y.26.006/405 (25x33 cm) veya (25x40 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, renkli seramik duvar karoları ile 3 mm derz aralıklı duvar kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) metrekare 652,21
69 793-102 Güvenlik hattı priz sortisi, Priz sortisi adet 349
70 MSB.661 3 cm Kalınlığında Mermer Plaka İle Oval Hilton Lavabo ve Tezgah Yapılması metrekare 51
71 18.194 Her türlü ahşap çatı sökülmesi. metrekare 1.203,71
72 MSB.608 Kireç ve Çimento Karışımı Harçla Kaba Sıva Yapılması (Nakliye dahil) metrekare 2.000
73 Y.25.005/02 Beton, sıva ve benzeri yüzeylere 2 mm kalınlıkta akrilik esaslı renkli kaplama yapılması metrekare 1.150
74 27.525/1A Beton,tuğla duvar vb. yüzeylere perlitli sıva ve saten alçı kaplama yapılması (Nakliye dahil) metrekare 620,03
75 072-601 Birinci sınıf: (Batarya TS EN 200 veyaTS EN 817'ye uygun , sifon TS-EN 274-1-2-3) takım 170
76 Y.26.008/310B 30x60 cm anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, mat, sırsız porselen karo ile 3 mm derz aralıklı duvar ve cephe kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) metrekare 330
77 742-1654 Işık akısı en az 8.500 lm, tüketim değeri en fazla 100 W olan, Led Projektörler adet 37
78 Y.21.311/01 Ahşaptan lambri yapılması metrekare 100
79 204-960/1 PE-Xb Oksijen Bariyerli Boru 16x2,0 mm [% 20 Boru Montaj Bedeli Dahil] metre 6.610
80 950-102 20 kVA (Tam yükte sürekli çalışma gücü), Diesel motoru su veya hava ile soğuyan cinsten, 1.500 devir/dakika adet 1
81 724-401 16 A'e kadar (3 kA), Anahtarlı Otomatik Sigortalar (3 kA kesme kapasiteli) adet 1.733
82 075-103 Plastik sifonlu pikten takriben 50x60 cm Ekstra Sınıf, Fayans camlaşmış çini, ALATURKA HELA TAŞLARI (TS.799) adet 140
83 Y.21.280/03 Laminat parke döşeme kaplaması yapılması (AC4 Sınıf 32) (süpürgelik dahil) metrekare 511,42
84 705-105 0,40-0,50 m²'ye kadar (0,50 m² dahil), Gömme tip sac tablolar (TS 3367 EN 60439-1) Not: "Tip testler" yaptırılarak,buna ait test sonuçları İdareye verilecektir adet 40
85 742-1154 Sıva üstü, dairesel (downlight) armatür (ışık akısı en az 1700 lm, tüketim değeri en fazla 24 W olan) adet 147
86 071-129 41x50 cm Yarım Ayaklı Tk vidalı adet 160
87 742-1153 Sıva üstü, dairesel (downlight) armatür (ışık akısı en az 800 lm, tüketim değeri en fazla 12 W olan) adet 165
88 Y.19.061/008 Çatı arasına döşeme üzerine, 10 cm kalınlıkta taşyünü şilte (Taşyünü şilte - 50 kg/m³ yoğunlukta) ve üzerine su buharı geçişine açık su yalıtım örtüsü serilmesi metrekare 936,64
89 079-800 Gömme Rezervuarlı Alafranga Tuvalet Seti, KENDİNDEN REZERVUARLI AZ SU TÜKETEN ALAFRANGA HELA VE TESİSATI (TS 800 EN 997) takım 31
90 Y.26.020/052A 3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile parapet yapılması (3cmx30-40-50 cmxserbest boy) (honlu veya cilalı) (Nakliye dahil) metrekare 90,35
91 Y.25.003/16 Saten alçılı ve alçıpanel yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı mat boya yapılması (iç cephe) metrekare 1.272,25
92 Y.18.110/20C04 15 cm kalınlığındaki taşıyıcı olmayan bimsbeton duvar blokları ile duvar yapılması (bimsbeton tutkalı ile) (min. 1,50 N/mm² ve 600-900 kg/m³, 900 kg/m³ hariç) (Nakliye dahil) metrekare 543,28
93 Y.26.020/042A 3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile dış denizlik yapılması (3cmx30-40-50 cmxserbest boy) (honlu veya cilalı) (Nakliye dahil) metrekare 90,35
94 Y.27.583 2.5 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu şap yapılması (Nakliye dahil) metrekare 757,2
95 Y.27.584 2.5 cm kalınlığında 450 kg çimento dozlu şap yapılması (Nakliye dahil) metrekare 750
96 MSB.713 Sert Ağaç Oturma Bankı Yapılması (Nakliye dahil) metre 50
97 727-526 4x6 mm², 1 kV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi YVV (NYY) (TS 1178 IEC 60502) metre 1.040
98 27.530/1 Hazır makine sıvası ile tavanlara 15 mm kalınlığında tek kat alçı sıva yapılması metrekare 848,28
99 239-605 Debisi m³/h: 10-15 Basıncı mSS (10-15), Parçalayıcı Bıçaklı Dalgıç Tip Pis Su Pompası adet 5
100 204-403 Sert PVC plastik pis su borusu (geçme muflu, çap: 100-110 mm, et kalınlığı 3 mm) [% 35 Boru Montaj Bedeli Dahil] metre 705
101 Y.26.008/306B (42,5x42,5 cm) veya (45x45 cm) anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, mat, sırsız porselen karo ile 3 mm derz aralıklı duvar ve cephe kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) metrekare 220
102 Y.28.645/C06 PVC ve alüminyum doğramaya profil ile 4+4 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluklu çift camlı pencere ünitesi takılması metrekare 143,06
103 982-101 50 mm² som bakır, Bina ihata iletkeni tesisatı (TS EN 62305-1/2/3/4) metre 435
104 27.525/2 Saten alçı ve perlitli alçı sıva harçlarının karışımı ile 5 mm kalınlıkta düzeltme sıvası yapılması (Kaba sıva, brüt beton yüzeyler, perlitli sıva alçısı ve benzeri yerlerde) (Nakliye dahil) metrekare 485,83
105 Y.26.006/406 (20x60 cm) veya (30x60 cm) veya (33x60 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, renkli seramik duvar karoları ile 3 mm derz aralıklı duvar kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) metrekare 262,96
106 792-204 Paralel Sorti, Güvenlik hattı aydınlatma sortileri adet 351
107 Y.26.005/403 40x40 cm anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, renkli seramik yer karoları ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) metrekare 304,72
108 700-2205 0,40-0,50 m²'ye kadar (0,50 m² dahil), Gömme tip galvaniz sac panolar adet 23
109 792-101 Normal Sorti, Halogenfree kablolu aydınlatma sortisi adet 174
110 Y.18.245/003 Eğimli çatılarda, çatı örtüsü altına, su buharı geçişine açık su yalıtım örtüsü ile su yalıtımı yapılması metrekare 1.022,58
111 Y.15.140/15 Hafif agrega (elenmiş kömür curufu) ile dolgu yapılması (Nakliye dahil) metreküp 432,87
112 MSB.913/A1 Laminat Kaplamalı Gömme Dolap Yapılması metrekare 27
113 MSB.604 Alçı tavan sıvası yapılması metrekare 675
114 079-1501 Antibakteriyel, Takriben 37x77 cm (Ekstra kalite), KENDİNDEN REZERVUARLI AZ SU TÜKETEN ALAFRANGA HELA VE TESİSATI (TS 800 EN 997) adet 25
115 Y.19.085/032 Çimento esaslı tek bilesenli kristalize su yalıtım harcı ile file takviyeli olarak, 3 kat halinde toplam 2 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılması metrekare 380,22
116 Y.17.136 Ocak taşı ile blokaj yapılması (Nakliye dahil) metreküp 129,81
117 170-201 15 Ø mm (1/2"), Köşe tipi radyatör musluğu (TS 579) adet 540
118 727-511 3x6 mm², 1 kV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi YVV (NYY) (TS IEC 60502-1+A1) metre 1.000
119 782-100 Kablo Tava Sistemleri kilogram 900
120 22.081 Tip ahşap mutfak tezgah altı dolabı yapılması ve yerine monte edilmesi (1,68x0,85)=1,43m² metrekare 20
121 736-604 Paralel sorti, Linye ve sorti hatları galvanizli, gaz borusu içerisinde plastik izoleli iletkenler ile adet 160
122 087-602 Beyaz akrilik duş teknesi. (Mono blok gövde) 80x80x11 cm, kare, Akrilik Monoblok Gövdeli Duş Tekneleri adet 29
123 792-102 Komütatör Sorti, Halogenfree kablolu aydınlatma sortisi adet 104
124 107-1201 Debi-m³/h: 0-10 Basınç-mSS: 30-60, İki Pompalı Düşey Milli Frekans Konvertörlü Hidrofor adet 1
125 727-504 2x6 mm², 1 kV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi YVV (NYY) (TS IEC 60502-1+A1) metre 1.000
126 204-3103 Pn 20 polipropilen temiz su boru 3/4" 25/4,2 mm Polipropilen temiz su boruları [% 45 Boru Montaj Bedeli Dahil] metre 977
127 Y.15.006/2B Makine ile her derinlik ve her genişlikte yumuşak ve sert küskülük kazılması (Derin kazı) (Nakliye dahil) metreküp 490,88
128 204-3104 Pn 20 polipropilen temiz su boru 1" 32/5,4 mm Polipropilen temiz su boruları [% 45 Boru Montaj Bedeli Dahil] metre 653
129 Y.18.461/006 3 mm kalınlıkta elastomer esaslı (-20 soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı polimer bitümlü örtüler ile iki kat su yalıtımı yapılması metrekare 234,08
130 23.243/15A 30x30 cm ebadında 0,70 mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz boyalı(polyester esaslı) arka yüzü akustik kumaş kaplı delikli alüminyum plakadan (EN AW 3000 serisi) sarkmalı sistem asma tavan yapılması metrekare 85,91
131 727-514 3x1,5 mm², 1 kV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi YVV (NYY) (TS IEC 60502-1+A1) metre 1.500
132 Y.18.110/01C04 10 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (2,50 N/mm² ve 400 kg/m³) (Nakliye dahil) metrekare 226,74
133 Y.25.005/08 Beton, sıva ve benzeri yüzeylere 2 mm kalınlıkta çimento esaslı kaplama yapılması metrekare 520,12
134 1002-118 Hortum Çapı DN 25 Hortum Uzunluğu 30 m, Tüplü Model Yangın Dolapları, TS. EN 671-1 NORMLARINDA adet 9
135 920-201 İnsan asansörlerinde İlave tam otomatik kat kapısı konulması halinde beher ilave kapı için ödenecek fark. adet 2
136 Y.26.008/408A 60x60 cm anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, parlak, sırsız porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) metrekare 93,23
137 22.082 Tip ahşap mutfak tezgah üstü dolabı yapılması ve yerine monte edilmesi (3,04x0,80)=2,46m² metrekare 20
138 072-701 Birinci sınıf: (Batarya TS EN 200 veyaTS EN 817'ye uygun , sifon TS-EN 274-1-2-3) takım 48
139 742-1251 Işık akısı en az 1.800 lm, tüketim değeri en fazla 20 W, LED Sıva Üstü Etanj Armatür (Polikarbon gövdeli) adet 54
140 Y.15.001/1A Makine ile yumuşak ve sert toprak kazılması (Serbest kazı) (Nakliye dahil) metreküp 540
141 204-3102 Pn 20 polipropilen temiz su boru 1/2" 20/3,4 mm Polipropilen temiz su boruları [% 45 Boru Montaj Bedeli Dahil] metre 1.229
142 792-104 Paralel Sorti, Halogenfree kablolu aydınlatma sortisi adet 201
143 742-129/2 360º tavan tipi sıva üstü hareket sensörü, Hareket Sensörleri adet 139
144 089-109 1/2" Ara Musluk, klasik salmastralı rozet dahil. adet 315
145 087-501 Duş borusu ve duş baş süzgeci ile komple banyo bataryalı (TS EN 200'e veya TS EN 817 ye uygun) birinci kalite, Duş tesisatı komple (TSE'ye uygun) takım 29
146 952-311 100 kVA, Ses izolasyon kabini adet 1
147 204-975 Ø16- Ø17 çaplarında PE-Xa, PE-Xb ve PE-RT borularda kullanılan spiral koruyucu kılıfın iş yerinde temini ve montajı metre 6.610
148 791-315 4x6 mm², Kurşunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hattı tesisi (NHXMH, en az 300/500 V) metre 400
149 071-121 50x65 cm tezgah altı veya üstü oval lavabo adet 32
150 Y.23.011 Nervürlü çelik hasırın yerine konulması 3,001-10,000 kg/m² (10,000 kg/m² dahil) (Nakliye dahil) ton 1,63
151 718-501 2x25 A'e kadar (30 mA), Kaçak akım koruma şalterleri (TS EN 61008-1/ TS EN 61008-2-1) adet 105
152 Y.26.017/101 10x15x50 cm boyutlarında andezit bordür temini ve yerine döşenmesi (Nakliye dahil) metre 122
153 727-513 3x2,5 mm², 1 kV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi YVV (NYY) (TS IEC 60502-1+A1) metre 800
154 742-1653 Işık akısı en az 6.800 lm, tüketim değeri en fazla 80 W olan, Led Projektörler adet 9
155 204-402 Sert PVC plastik pis su borusu (geçme muflu, çap: 75-70 mm, et kalınlığı 3 mm) [% 35 Boru Montaj Bedeli Dahil] metre 434
156 23.243/5A 30x30 cm ebadında 0,70 mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz boyalı(polyester esaslı) delikli alüminyum plakadan (EN AW 3000 serisi) oturmalı sistem asma tavan yapılması metrekare 55
157 152-4321 (125.000 kcal/h) 145 kW, 5 Atmosfer konstrüksiyon basıncında sıvı ve gaz yakıtlı sıcak su üretici, Çelik malzemeden (kaynaklı) kalorifer kazanları (TS EN 303-1/2/4, TS-9876, TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) adet 1
158 241-823 (11/4") 42Ø mm 50 mm, Taş yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14303) metre 250
159 920-101 İnsan asansörlerinde İlave tam otomatik kabin kapısı konulması halinde beher ilave kapı için ödenecek fark adet 1
160 201-208 Dikişli galvanizli boru (2") [% 30 Boru Montaj Bedeli Dahil] metre 110
161 Y.23.176 Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması (Nakliye dahil) kilogram 500
162 089-1413 Çift kumandalı, duvardan çıkışlı lavabo bataryası, duvara montajlı, Eviye Bataryaları adet 29
163 C03 İspanyolet takımının yerine takılması (kol dahil) 180 cm'den büyük, 4 kavramalı adet 98
164 832-106 Konvansiyonel optik duman dedektörü ve montajı adet 37
165 216-902 Debi m³/h (3,5-7,0) basınç mSS (1-3), Değişken Devirli (Frekans Konvertörlü) Sirkülasyon Pompası: Islak rotorlu düz boruya takılabilen sirkülasyon pompaları adet 2
166 089-101 1/2" Kısa musluk, süzgeçli rozet dahil. adet 192
167 204-987 8 çıkışlı, Mini küresel vanalı 1" kollektör adet 34
168 073-201 Takriben 40x50 cm ayna adet 77
169 Y.18.461/042 250 gr/m² ağırlıkta geotekstil keçe serilmesi metrekare 1.309,6
170 Y.19.057/004 6 cm kalınlıkta yüzeyi düzgün levhalar (XPS - 300 Kpa basınç dayanımlı) ile yatayda (zemine oturan (toprak temaslı) döşemelerde veya ters teras çatılarda) ısı yalıtımı yapılması metrekare 202,77
171 791-313 4x16 mm², Kurşunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hattı tesisi (NHXMH, en az 300/500 V) metre 140
172 201-109 Dikişli siyah boru 2" [% 30 Boru Montaj Bedeli Dahil] metre 120
173 18.500/İB-11 B (25/5)Tipi 1 kalite PVC su tutucu bandı ile sızdırmazlık ve inşaat derzi yapılması metre 70
174 18.183 Çimento harçlı kargir ve horasan inşaatın yıkılması metreküp 43
175 890-504 4/28, [harici abone sayısı/dahili abone sayısı], Elektronik Tip Tam Otomatik Telefon Santralı adet 1
176 727-525 4x10 mm², 1 kV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi YVV (NYY) (TS IEC 60502-1+A1) metre 185
177 700-2210 0,90-1,00 m²'ye kadar (1 m² dahil), Gömme tip galvaniz sac panolar adet 3
178 KGM/15.044 Makina ile Her Cins Toprak Zeminde Reglaj kilometre 1,27
179 204-3105 Pn 20 polipropilen boru 1 1/4" 40/6,7 mm Polipropilen temiz su boruları [% 45 Boru Montaj Bedeli Dahil] metre 180
180 791-422 3x35+16 mm², 1 kV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (N2XH, 0,6/1 kV) metre 60
181 201-108 Dikişli siyah boru 1 1/2" [% 30 Boru Montaj Bedeli Dahil] metre 116
182 726-102 Topraklama hattı-6 mm² Çıplak örgülü veya dolu bakır tel, Peşel, bergman veya PVC borulu tesisatta esas kolon hattı ile aynı boru içinde çekildiğine göre her nevi malzeme temini ve işçilik dahil metre 870
183 791-423 3x25+16 mm², 1 kV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (N2XH, 0,6/1 kV) metre 70
184 742-1351 Işık akısı en az 1.800 lm, tüketim değeri en fazla 20 W olan (en az IP 40 koruma derecesine sahip olan), LED Glop Armatür adet 40
185 231-102 50 Ø mm-100 Ø mm (2"-4") arası (4") dahil, Boru boyanması, sülyen boyayla metre 750
186 792-103 Vaviyen Sorti, Halogenfree kablolu aydınlatma sortisi adet 27
187 740-105 Linye ve sorti hatları kurşunsuz antigron nevinden malzeme ile normal priz sortisi, ETANJ PRİZ SORTİSİ (Güvenlik hatlı) (TS uygunluk belgeli malzeme ile) adet 40
188 792-202 Komutator Sorti, Güvenlik hattı aydınlatma sortileri adet 27
189 Y.15.140/05 Kum temin edilerek, drenaj yapılması (Nakliye dahil) metreküp 51,75
190 089-1401 Tek kumandalı, tek gövde eviye bataryası, Eviye Bataryaları adet 15
191 204-3106 Pn 20 polipropilen boru 1 1/2", 50/8.4 mm Polipropilen temiz su boruları [% 45 Boru Montaj Bedeli Dahil] metre 100
192 718-507 4x25 A'e kadar (30 mA), Kaçak akım koruma şalterleri (TS EN 61008-1/TS EN 61008-2-1) adet 37
193 Y.26.020/032A Renkli mermer levha ile merdiven basamağı kaplaması yapılması (basamak 3 cm, rıht 2 cm kalınlığında) (honlu veya cilalı) (Nakliye dahil) metre 35
194 117-304/1 100 litre, 1.800 Watt ve üzeri, Elektrikli su ısıtıcılar (TS-2212 EN 60335-2-21) adet 3
195 204-986 7 çıkışlı, Mini küresel vanalı 1" kollektör adet 22
196 Y.28.645/C02 PVC ve alüminyum doğramaya profil ile 4+4 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu çift camlı pencere ünitesi takılması metrekare 28
197 819-102 30 Çifte kadar, Telefon dağıtım kutuları adet 30
198 791-317 4x2.5 mm², Kurşunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hattı tesisi (NHXMH, en az 300/500 V) metre 290
199 Y.18.110/20C02 10 cm kalınlığındaki taşıyıcı olmayan bimsbeton duvar blokları ile duvar yapılması (bimsbeton tutkalı ile) (min. 1,50 N/mm² ve 600-900 kg/m³, 900 kg/m³ hariç) (Nakliye dahil) metrekare 93,28
200 791-314 4x10 mm², Kurşunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hattı tesisi (NHXMH, en az 300/500 V) metre 110
201 833-752 2x15 W LED lambalı, 3 saat süreli, Acil Aydınlatma Armatürleri (taşınabilir) adet 8
202 Y.18.462/023 Bodrum perdelerinde su yalıtımı ve izolasyon pimi ile uygulanmış ısı yalıtımı üzerine HDPE esaslı drenaj ve koruma levhası temini ve yerine döşenmesi (250?basınç dayanımı<350 KN/m2) metrekare 287,12
203 Y.21.261/01 Kadronlu ahşap döşeme yapılması metrekare 25
204 110.620/03 200 Lt çift serpantinli hızlı boyler 1050 Lt/h adet 1
205 210-626 32 Ø mm (1 1/4"), Pirinç, preste imal edilmiş teflon (PTFE), contalı, tam geçişli, vidalı, KÜRESEL VANALAR (TS 3148) adet 40
206 084-102 Bataryalı, sifonu özel plastik taslı (Birinci Sınıf), Bir gözü eviye tesisatı, EVİYE TESİSATI adet 11
207 174-1111 75 m³/h, Ø400, Ø200, KAYNAKLI DENGE TANKI (DEBİ-GÖVDE ÇAPI-GİRİŞ ÇIKIŞ ÇAPI) adet 1
208 700-1205 En ölçüsü en az 800 mm olan galvanizli dikili tip sac pano, Derinlik en az 500 mm (1. pano) adet 1
209 833-1310 120 W (rms) Güç Amfisi, Acil Anons Sistemleri adet 1
210 723-401 400 V'a kadar, Otomatik kumandalı merkezi kompanzasyon bataryaları (30 kVAr'a kadar) kvar 30
211 880-563 Utp Cat 6 Kablo, BAKIR DATA KABLOLARI metre 900
212 Y.18.460/24 Ø 200 mm anma çaplı, PVC esaslı koruge drenaj borusunun temini ve yerine dösenmesi metre 169,6
213 792-201 Normal Sorti, Güvenlik hattı aydınlatma sortileri adet 27
214 718-502 2x40 A'e kadar (30 mA), Kaçak akım koruma şalterleri (TS EN 61008-1/TS EN 61008-2-1) adet 40
215 818-106 20 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte) P.26, Bina içerisinde ana hat tesisatı (TS-3930) metre 300
216 261-251 Ø=160 mm'ye kadar 0,50 mm, Kenetli spiral yoluyla, galvanizli sacdan silindirik hava kanalı yapılması metrekare 25
217 880-401 RG 6AU 75, Koaksiyal Kablolar, TSEK Belgeli metre 500
218 204-405 Sert PVC plastik pis su borusu (geçme muflu, çap: 160-150 mm, et kalınlığı 3,2 mm) [% 35 Boru Montaj Bedeli Dahil] metre 60
219 A04 Gömme silindirli iç ve dış kapı kilidinin yerine takılması (Geniş ve dar tip) adet 56
220 740-103 Linye hattı peşel, bergman veya PVC boru içerisinde plastik izoleli iletkenler sorti hatları kurşunsun antigron (NVV) (NYM) cinsinden malzeme ile normal priz sortisi, ETANJ PRİZ SORTİSİ (Güvenlik hatlı) (TS uygunluk belgeli malzeme ile) adet 40
221 204-404 Sert PVC plastik pis su borusu (geçme muflu, çap: 125 mm, et kalınlığı 3,2 mm) [% 35 Boru Montaj Bedeli Dahil] metre 85
222 Y.19.056/003 5 cm kalınlıkta yüzeyi düzgün levhalar (XPS - 300 Kpa basınç dayanımlı) ile bodrum perdelerinde su yalıtımı üzerine ısı yalıtımı yapılması metrekare 91,5
223 727-523 3x25+16 mm², 1 kV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi YVV (NYY) (TS IEC 60502-1+A1) metre 50
224 715-1051 3x10A'den 3x63A'e kadar, Icu: 35 kA, I1 (0,8-1) In, 3 kutuplu, 400 V AC'de en az Icu: 35 kA, Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Sabit, Kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler adet 8
225 Y.15.140/06 Çakıl temin edilerek, drenaj yapılması (Nakliye dahil) metreküp 33,92
226 094-400 Kağıtlık (paslanmaz çelik) adet 62
227 Y.25.001/05 Ahşap yüzeylerin vernikli ahşap koruyucu ile verniklenmesi metrekare 100
228 V.0711 İşlenerek dekore edilmiş her çeşit demirden parmaklık, korkuluk v.b.dekoratif (perforje) imalat yapılması ve yerine konulması (her çeşit demirlerden merdiven, balkon, köprü korkulukları çeşitli parmaklıklar, kaplamalar, bölmeler ve benzeri) kilogram 60
229 796-103 Linye ve sorti hatları kurşunsuz antigron (NHXMH) nevinden malzeme ile normal priz sortisi. adet 16
230 742-1655 Işık akısı en az 12.750 lm, tüketim değeri en fazla 150 W olan, Led Projektörler adet 2
231 204-401 Sert PVC plastik pis su borusu (geçme muflu, çap: 50-40 mm, et kalınlığı 3 mm) [% 35 Boru Montaj Bedeli Dahil] metre 207,5
232 A03 Gömme makaralı iç kapı kilidinin yerine takılması (Geniş ve dar tip) adet 75
233 204-3107 Pn 20 polipropilen boru 2", 63/10.5 mm Polipropilen temiz su boruları [% 45 Boru Montaj Bedeli Dahil] metre 40
234 210-625 25 Ø mm (1"), Pirinç, preste imal edilmiş teflon (PTFE), contalı, tam geçişli, vidalı, KÜRESEL VANALAR (TS 3148) adet 45
235 742-1152 Sıva altı, LED'li dairesel (downlight) armatür (ışık akısı en az 1700 lm, tüketim değeri en fazla 24 W olan) adet 15
236 227-301 65 Ø mm, Döküm gövdeli, flanşlı, GERİ TEPME VENTİLLERİ (Sıcak ve soğuk su için) (TS EN 1074-3) adet 5
237 231-201 15 Ø mm-50 Ø mm (1/2"-2") arası (2") dahil, Boru boyanması, yağlı boya ile metre 750
238 Y.26.020/012A 3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile döşeme kaplaması yapılması (3cmx30-40-50 cmxserbest boy) (honlu veya cilalı)) (Nakliye dahil) metrekare 11,95
239 707-304 12 Otomatik sigortalık, Halojensiz alev geciktirici tip sıva altı tablolar adet 40
240 A08 Kapı kolu ve aynalarının yerine takılması (Kromajlı) adet 109
241 736-601 Normal sorti, Linye ve sorti hatları galvanizli, gaz borusu içerisinde plastik izoleli iletkenler ile adet 14
242 231-101 15 Ø mm-50 Ø mm (1/2"-2") arası (2") dahil, Boru boyanması, sülyen boyayla metre 750
243 A13 Stopun yerine takılması (Nikelajlı) adet 135
244 Y.25.002/01 Demir yüzeylere korozyona karşı iki kat boya yapılması metrekare 113,36
245 253-712 2.500 m³/h, Kanal tipi aspiratör adet 1
246 210-624 20 Ø mm (3/4"), Pirinç, preste imal edilmiş teflon (PTFE), contalı, tam geçişli, vidalı, KÜRESEL VANALAR (TS 3148) adet 55
247 Y.25.001/06 Ahşap yüzeylerin renkli ahşap koruyucu ile korunması metrekare 100
248 089-105 1/2" Uzun musluk, süzgeçli rozet dahil. adet 45
249 083-202 Paslanmaz çelik takriben 50x100 cm, Bir gözlü damlalıklı eviye (TSEK), EVİYELER (TS EN 13310) adet 11
250 Y.18.462/021 Bodrum perdelerinde su yalıtımı ve izolasyon pimi ile uygulanmış ısı yalıtımı üzerine HDPE esaslı drenaj ve koruma levhası temini ve yerine döşenmesi (150?basınç dayanımı<200 KN/m2) metrekare 209,41
251 201-107 Dikişli siyah boru (1 1/4") [% 30 Boru Montaj Bedeli Dahil] metre 52
252 981-101 50 mm² elektrolitik bakır iletken, Çatı ihata ve indirme iletkenleri tesisatı (TS EN 62305-1/2/3/4) metre 40
253 718-521 4x40 A'e kadar (300 mA), Kaçak akım koruma şalterleri (TS EN 61008-1/TS EN 61008-2-1) adet 14
254 204-3104/C 11/4" 40/5,5 0,607 (Anma Ölçüsü Çap/ Et kalınlığı (Ø mm) Yaklaşık Ağırlığı kg/m) PN 25 polipropilen borular, CAM ELYAF TAKVİYELİ KOMPOZİT [% 45 Boru Montaj Bedeli Dahil] metre 60
255 880-2007 8x2x0.8+0.8 mm², JH(St) H HALOJENSİZ YANGIN ALARM KABLOLARI (VDE 0815) metre 180
256 225-133 80 Ø mm, Flanşlı Hava Ayırıcı adet 1
257 076-500 Basınçlı hela yıkayıcılı (Flüzometreli) takım 10
258 718-508 4x40 A'e kadar (30 mA), Kaçak akım koruma şalterleri (TS EN 61008-1/TS EN 61008-2-1) adet 15
259 718-310 Aydınlatma kontrollünde kullanılan Zaman rölesi adet 8
260 228-109 100 Ø mm, Pik döküm gövdeli, klapeli bileziği gövdeye vidalı ve değiştirilebilir, vidalı veya flanşlı, PN 16, GERİ TEPME VENTİLLERİ (Buhar ve kızgın su için) (TS EN 12334) adet 2
261 739-201 16-20 mm PE HFFR boru, HALOJENSİZ ALEV YAYMAZ ELEKTRİK TESİSAT BORULARI metre 480
262 103-105 40 Ø mm (1 1/2") vidalı Soğuk su sayaçları, Soğuk su sayaçları: İşyerinde temini ve yerine montajı adet 4
263 792-106 Paralel Avize Sortisi, Halogenfree kablolu aydınlatma sortisi adet 28
264 225-223 80 Ø mm, Flanşlı Tortu Ayırıcı adet 1
265 815-101 Telefon tesisatı sortisi adet 29
266 18.198/27 Alüminyum, sac, alçıpanel, taşyünü, camyünü vb. asma tavan sökülmesi metrekare 70
267 845-103 Televizyon sortisi, ANTEN TESİSATI adet 31
268 727-524 4x16 mm², 1 kV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi YVV (NYY) (TS IEC 60502-1+A1) metre 30
269 210-534 Bas. hava vanası-çelik dök., vidalı ve flanşlı (çap: 32 mm) adet 2
270 204-3103/C 1" 32/4,4 0,380 (Anma Ölçüsü Çap/ Et kalınlığı (Ø mm) Yaklaşık Ağırlığı kg/m) PN 25 polipropilen borular, CAM ELYAF TAKVİYELİ KOMPOZİT [% 45 Boru Montaj Bedeli Dahil] metre 60
271 705-104 0,30-0,40 m²'ye kadar (0,40 m² dahil), Gömme tip sac tablolar (TS 3367 EN 60439-1) Not: "Tip testler" yaptırılarak,buna ait test sonuçları İdareye verilecektir adet 2
272 833-211 4 Bölgeye kadar (dahil), Konvansiyonel tip yangın ihbar santralı adet 1
273 B10 Kavramalı ispanyolet takımının yerine takılması (Kol dahil 80 cm.lik) (2 kavramalı) (Ahşap için) adet 70
274 174-514 8 Atmosfer İşletme Basıncında: 300 litre, Çelikten Atmosfere kapalı, değişebilir diyaframlı genleşme deposu adet 1
275 204-991 12 çıkışlı, Mini küresel vanalı 1" kollektör adet 4
276 210-708 65 Ø mm, PN 10-16, Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, flanşlı, KÜRESEL VANALAR (TS 3148) adet 2
277 725-904 250 V'a kadar, İŞARET LAMBALARI adet 132
278 210-536 Bas. hava vanası-çelik dök., vidalı ve flanşlı (çap: 50 mm) adet 1
279 880-1103 12U 600 mmx500 mm 19" kabinet, Duvara monte edilebilir kabinetler adet 2
280 833-585/2 Anahtarlamalı güç kaynağı ünitesi, 3 Ah (TS EN 54-4) adet 1
281 204-990 11 çıkışlı, Mini küresel vanalı 1" kollektör adet 4
282 210-710 100 Ø mm, PN 10-16, Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, flanşlı, KÜRESEL VANALAR (TS 3148) adet 1
283 723-510 En az 12 kademeli (MODBUS, RTU, Bilgisayar Haberleşmeli) Reaktif Güç Kontrol Rölesi adet 1
284 201-110 Dikişli siyah boru 2 1/2" [% 30 Boru Montaj Bedeli Dahil] metre 16
285 268-901 Ø 100 mm Gemici Tipi anemostat adet 26
286 700-2106 0,50-0,60 m²'ye kadar (0,60 m² dahil), Sıva üstü galvaniz sac tablolar adet 1
287 791-509 1x50 mm² kesitinde, Plastik izoleli iletken (HO7Z,O7Z1, en az 300/500 V) metre 30
288 117-302/1 50 litre, 1.500 Watt, Elektrikli su ısıtıcılar (TS-2212 EN 60335-2-21) adet 1
289 174-512 8 Atmosfer İşletme Basıncında: 200 litre, Çelikten Atmosfere kapalı, değişebilir diyaframlı genleşme deposu adet 1
290 210-623 15 Ø mm (1/2"), Pirinç, preste imal edilmiş teflon (PTFE), contalı, tam geçişli, vidalı, KÜRESEL VANALAR (TS 3148) adet 30
291 833-731 1 saat süreli tek yüzlü, kesintide yanan acil durum yönlendirme armatürü (Ledli) adet 4
292 210-707 50 Ø mm, PN 10-16, Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, flanşlı, KÜRESEL VANALAR (TS 3148) adet 2
293 794-402 Komutator Sorti, Linye ve sorti hatları galvanizli, gaz borusu içerisinde plastik izoleli (HO7Z,O7Z1) iletkenler ile adet 4
294 097-303 Sert plastik 15x15 cm, Yer süzgeci (TS-327/3'e göre) adet 31
295 253-701 100 m³/h, Kanal tipi aspiratör adet 2
296 089-111 1/2" Pisuvar Musluğu, rozetler ve ara bağlantı borusu dahil. adet 20
297 210-535 Bas. hava vanası-çelik dök., vidalı ve flanşlı (çap: 40 mm) adet 1
298 791-507 1x25 mm² kesitinde, Plastik izoleli iletken (HO7Z,O7Z1, en az 300/500 V) metre 50
299 707-103 12 sigortalık, Anahtarlı otomatik sigortalı lojman tipi sac tablolar adet 27
300 12.2301 Çapı 500-Çapı 1000 mm anma çaplı HDPE boru başlarının elektrofüzyon kaynağı ile bağlanması adet 5
301 791-427 4x4 mm², 1 kV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (N2XH, 0,6/1 kV) metre 50
302 210-709 80 Ø mm, PN 10-16, Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, flanşlı, KÜRESEL VANALAR (TS 3148) adet 1
303 726-303 Topraklama hattı-10 mm² Çıplak örgülü veya dolu bakır tel, Borusuz olarak serbest konsol, kroşe üzerine döşenen topraklama hatları her nevi malzeme temini ve işçilik dahil metre 100
304 103-108 80 Ø mm Flanşlı Soğuk su sayaçları, Soğuk su sayaçları: İşyerinde temini ve yerine montajı adet 1
305 794-301 Normal Sorti, Linye ve sorti hatları kurşunsuz antigron (NHXMH) nevinden malzeme ile adet 4
306 B16 Menteşenin yerine takılması adet 168
307 710-100 Döküm kutu içine ve panolara konulacak TSE şartlarına uygun bakır bara temin ve montajı ve TS EN 60445'deki renklere boyanması kilogram 15
308 833-733 1 saat süreli çift yüzlü, kesintide yanan acil durum yönlendirme armatürü (Ledli) adet 3
309 791-508 1x35 mm² kesitinde, Plastik izoleli iletken (HO7Z,O7Z1, en az 300/500 V) metre 30
310 704-105 0,40-0,50 m²'ye kadar (0,50 m² dahil), Sıva üstü sac tablolar (TS 3367 EN 60439-1) Not: "Tip testler" yaptırılarak,buna ait test sonuçları İdareye verilecektir adet 1
311 210-706 40 Ø mm, PN 10-16, Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, flanşlı, KÜRESEL VANALAR (TS 3148) adet 2
312 727-527 4x4 mm², 1 kV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi YVV (NYY) (TS IEC 60502-1+A1) metre 40
313 079-700 Gömme Rezervuarlı Alaturka Tuvalet Seti, KENDİNDEN REZERVUARLI AZ SU TÜKETEN ALAFRANGA HELA VE TESİSATI (TS 800 EN 997) takım 1
314 172-101 Gömme anahtarlı tip pürjör, RADYATÖR PÜRJÖRÜ adet 72
315 742-280 U-2x20 W'lık Armatür (Çift balastlı), FLÖRESAN ARMATÜRLER (TS 8697 EN 60598-1-TS EN 60598-1-2) (**) adet 6
316 726-301 Topraklama hattı-4 mm² Çıplak örgülü veya dolu bakır tel, Borusuz olarak serbest konsol, kroşe üzerine döşenen topraklama hatları her nevi malzeme temini ve işçilik dahil metre 100
317 880-578 24 Portlu, Utp Cat5e Patch Panel adet 2
318 089-1112 1/2" Kromajlı çamaşır musluğu, seramik salmastralı, musluk rozeti dahil. adet 10
319 725-312 Multimetre (TS 4417)'ye uygun, Multimetreler adet 2
320 718-577 D sınıfı 230 V AC, 20 kA (I max, 8/20µs), faz, nötr, toprak, Pano tipi aşırı gerilim koruyucuları (Alçak Gerilim Parafudrları) adet 2
321 818-108 50 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte) P.37, Bina içerisinde ana hat tesisatı (TS-3930) metre 30
322 980-300 Çatı direği (Aktif yakalama ucu için), YILDIRIMDAN KORUNMA TESİSATI (TS EN 62305-1/2/3/4) adet 1
323 103-102 20 Ø mm (3/4") vidalı Soğuk su sayaçları, Soğuk su sayaçları: İşyerinde temini ve yerine montajı adet 5
324 791-316 4x4 mm², Kurşunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hattı tesisi (NHXMH, en az 300/500 V) metre 30
325 713-101 2x16 A'e kadar, Kademeli tip pako şalterler adet 19
326 742-1352 Işık akısı en az 1.800 lm, tüketim değeri en fazla 20 W olan (en az IP 65 koruma derecesine sahip olan), LED Glop Armatür adet 2
327 726-101 Topraklama hattı-4 mm² Çıplak örgülü veya dolu bakır tel, Peşel, bergman veya PVC borulu tesisatta esas kolon hattı ile aynı boru içinde çekildiğine göre her nevi malzeme temini ve işçilik dahil metre 110
328 840-101 3-5 W'lık tek taraflı hoparlör, Hoparlör ve montajı adet 10
329 741-201 3x25 A'e kadar, Bakalitten yapılmış, üç fazlı kapaklı topraklama kontaklı priz ve fişin temini, yerine montajı, her nevi malzeme ve işçilik dahil. (TS-40) adet 44
330 794-304 Paralel Sorti, Linye ve sorti hatları kurşunsuz antigron (NHXMH) nevinden malzeme ile adet 6
331 201-106 Dikişli siyah boru 1" [% 30 Boru Montaj Bedeli Dahil] metre 15
332 726-105 Topraklama hattı-25 mm² Çıplak örgülü veya dolu bakır tel, Peşel, bergman veya PVC borulu tesisatta esas kolon hattı ile aynı boru içinde çekildiğine göre her nevi malzeme temini ve işçilik dahil metre 40
333 742-1151 Sıva altı, LED'li dairesel (downlight) armatür (ışık akısı en az 800 lm, tüketim değeri en fazla 12 W olan) adet 4
334 226-921 Klapeli tip, 100 Ø mm, ROGAR KLAPESİ adet 7
335 726-304 Topraklama hattı-16 mm² Çıplak örgülü veya dolu bakır tel, Borusuz olarak serbest konsol, kroşe üzerine döşenen topraklama hatları her nevi malzeme temini ve işçilik dahil metre 40
336 109-102 80 Ø mm (3"), Kollektör borusu galvanizli metre 3
337 724-407 Üç fazlı 40 A'e kadar (3 kA), Anahtarlı Otomatik Sigortalar (3 kA kesme kapasiteli) adet 8
338 796-102 Linye hattı PVC boru içerisinde, plastik izoleli (HO7Z,O7Z1) iletkenler, sorti hatları kurşunsuz, antigron, (NHXMH) nevinden malzeme ile normal priz sortisi. adet 4
339 201-111 Dikişli siyah boru (3") [% 30 Boru Montaj Bedeli Dahil] metre 5
340 726-302 Topraklama hattı-6 mm² Çıplak örgülü veya dolu bakır tel, Borusuz olarak serbest konsol, kroşe üzerine döşenen topraklama hatları her nevi malzeme temini ve işçilik dahil metre 60
341 845-202 Anten kazancı 21-40 db. olan santral, Televizyon kollektif anten santralı adet 1
342 792-207 Trifaze Sorti, Güvenlik hattı aydınlatma sortileri adet 3
343 715-1052 3x100 A'e kadar Icu: 35 kA, I1 (0,8-1) In, 3 kutuplu, 400 V AC'de en az Icu: 35 kA, Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Sabit, Kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler adet 1
344 880-394/1 2x0.75 mm², LIYCY, LIYC2Y Sinyal kabloları, LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları (Ölçü: m) (VDE 0812) metre 120
345 723-421 400 V'a kadar, İlave kompanzasyon bataryaları kvar 10
346 791-504 1x6 mm² kesitinde, Plastik izoleli iletken (HO7Z,O7Z1, en az 300/500 V) metre 70
347 18.198/28 Alüminyum ve PVC den yapılan her türlü kapı ve pencere doğramasının sökülmesi metrekare 23,76
348 727-528 4x2,5 mm², 1 kV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi YVV (NYY) (TS IEC 60502-1+A1) metre 30
349 718-203 3x25A'e kadar, Kuru tip termik koruyuculu kontaktörler (TS -3629) (TS EN 60947-4-1) adet 2
350 A10 Menteşenin yerine takılması adet 90
351 109-207 65 Ø mm flanşlı, Kollektör ağzı: Galvanizli manşonlarla adet 4
352 707-308 36 Otomatik sigortalık, Halojensiz alev geciktirici tip sıva altı tablolar adet 2
353 727-529 4x1,5 mm², 1 kV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi YVV (NYY) (TS IEC 60502-1+A1) metre 30
354 983-103 İletken koruyucu borusu adet 2
355 791-312 3x1.5 mm², Kurşunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hattı tesisi (NHXMH, en az 300/500 V) metre 30
356 718-522 4x63 A'e kadar (300 mA), Kaçak akım koruma şalterleri (TS EN 61008-1/TS EN 61008-2-1) adet 2
357 726-104 Topraklama hattı-16 mm² Çıplak örgülü veya dolu bakır tel, Peşel, bergman veya PVC borulu tesisatta esas kolon hattı ile aynı boru içinde çekildiğine göre her nevi malzeme temini ve işçilik dahil metre 30
358 830-102 Konvansiyonel yangın ihbar butonu ve montajı adet 4
359 221-103 25 Ø mm (1"), Pislik tutucu, PN-16, buhar için, pres döküm vidalı adet 5
360 791-505 1x10 mm² kesitinde, Plastik izoleli iletken (HO7Z,O7Z1, en az 300/500 V) metre 30
361 980-100 Madeni yakalama ucu, YILDIRIMDAN KORUNMA TESİSATI (TS EN 62305-1/2/3/4) adet 1
362 791-506 1x16 mm² kesitinde, Plastik izoleli iletken (HO7Z,O7Z1, en az 300/500 V) metre 20
363 726-103 Topraklama hattı-10 mm² Çıplak örgülü veya dolu bakır tel, Peşel, bergman veya PVC borulu tesisatta esas kolon hattı ile aynı boru içinde çekildiğine göre her nevi malzeme temini ve işçilik dahil metre 30
364 224-301 15 Ø mm (1/2"), Otomatik hava atma cihazı, su için adet 5
365 04.290/6A03 Ø =150 mm Koruge Kanalizasyon Boruları Yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) ve Polipropilen (PP) esaslı (TS EN 13476-1) (SN 4) metre 15
366 04.290/6A02 Ø =125 mm Koruge Kanalizasyon Boruları Yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) ve Polipropilen (PP) esaslı (TS EN 13476-1) (SN 4) metre 14
367 842-101 Masa tipi mikrofon, Mikrofon adet 1
368 074-101 Takriben 50x10 cm Ekstra sınıf, Fayans camlaşmış çini (dubelle monte edilecek), ETAJERLER adet 3
369 880-437 RG 11/U-6 75, Koaksiyal Kablolar, TSEK Belgeli metre 30
370 109-208 80 Ø mm flanşlı, Kollektör ağzı: Galvanizli manşonlarla adet 2
371 880-403 RG 11 A/U 75, Koaksiyal Kablolar, TSEK Belgeli metre 30
372 204-982 3 çıkışlı, Mini küresel vanalı 1" kollektör adet 2
373 819-101 10 Çifte kadar, Telefon dağıtım kutuları adet 2
374 226-922 Klapeli tip, 125 Ø mm, ROGAR KLAPESİ adet 2
375 221-106 50 Ø mm (2"), Pislik tutucu, PN-16, buhar için, pres döküm vidalı adet 1
376 04.290/6A01 Ø =100 mm Koruge Kanalizasyon Boruları Yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) ve Polipropilen (PP) esaslı (TS EN 13476-1) (SN 4) metre 20
377 718-509 4x63 A'e kadar (30 mA), Kaçak akım koruma şalterleri (TS EN 61008-1/TS EN 61008-2-1) adet 1
378 832-108 Paralel ihbar lambası adet 4
379 818-102 4 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte) P.14, Bina içerisinde ana hat tesisatı (TS-3930) metre 30
380 725-503 Sayısal tip, Frekansmetre (TS 5592 EN 60051-4) adet 1
381 880-5631 Utp Cat6H HALOJEN FREE 4x2x23 AWG, BAKIR DATA KABLOLARI metre 30
382 725-302 25-100 A'e kadar, Ampermetreler (TS 5590 EN 60051 -2) adet 2
383 791-502 1x2,5 mm² kesitinde, Plastik izoleli iletken (HO7Z,O7Z1, en az 300/500 V) metre 40
384 791-503 1x4 mm² kesitinde, Plastik izoleli iletken (HO7Z,O7Z1, en az 300/500 V) metre 30
385 201-105 Dikişli siyah boru 3/4" [% 30 Boru Montaj Bedeli Dahil] metre 5
386 725-102 0 -500 V'a kadar, Voltmetreler (TS 5590 EN 60051 -2) adet 2
387 226-923 Klapeli tip, 160 Ø mm, ROGAR KLAPESİ adet 1
388 097.303 Yer süzgeci sert plastik 15x15 cm adet 3
389 097-503 Pirinç kromajlı ızgaralı 15x15 cm, Banyo süzgeci (TS 327/2'ye göre) adet 1
390 221-104 32 Ø mm (1 1/4"), Pislik tutucu, PN-16, buhar için, pres döküm vidalı adet 1
391 109-206 50 Ø mm, Kollektör ağzı: Galvanizli manşonlarla adet 4
392 109-205 40 Ø mm, Kollektör ağzı: Galvanizli manşonlarla adet 4
393 210-612 Küresel vana-prinç pres, perbunan contalı (çap: 15 mm) adet 2
394 816-101 Paralel Telefon sortisi adet 2
395 113-202 100 Ø mm, Havalandırma boru ve şapkası adet 1
396 109-204 32 Ø mm, Kollektör ağzı: Galvanizli manşonlarla adet 2
397 113-201 70 Ø mm, Havalandırma boru ve şapkası adet 1
Okas Kodu Okas Açıklaması
452100001 BI. ve BII. Grubu işlerin dışındaki bina işleri

< GERİ DÖN